Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Konkurs za podsticanje kvaliteta turističke ponude Štampa El. pošta
Članak napisao/la: administrator ,  utorak, 16 april 2013 14:04

Grb Republike SrbijeRepublika Srbija
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
Raspisuje

K O N K U R S
ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

1. Predmet

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude («Službeni glasnik RS» broj 22/2013).

2. Osnovni ciljevi

1. Unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:
1.1. izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko  rekreativnog i zabavnog sadržaja;
1.2. restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete;
1.3. nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
1.4.  unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
1.5.  dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.
2.   Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;
3. Usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon i 93/12).

3. Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1. Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2. Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3. Poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09).
4. Kvalifikovanje, ocenjivanje i rangiranje projekata

Kvalifikovanje projekata vrši se na osnovu:
1. ekonomske opravdanosti projekta;
2. ocene finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva;
3. kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava.
Kvalifikovanje projekata vrši Fond za razvoj RS saglasno zaključenom komisionom ugovoru sa Ministarstvom finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Ocena i rangiranje kvalifikovanih projekata vrši se na osnovu:
1. usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i drugim planskim dokumentima;
2. usklađenosti projekta sa propisima o minimalno tehničkim uslovima za  uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3. očekivanog doprinosa unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;
4. nivoa razvijenosti opštine na kojoj se realizuje projekat;
5. usklađenosti arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.
U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:

1. Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za privredno društvo i preduzetnika;
2. Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP;
3. Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno Rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
4. Akt o osnivanju i/ili Statut;
5. Obaveštenje o razvrstavanju privrednog društva;
6. Izjavu o povezanim licima, na priloženom obrascu;
7. Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
8. Potvrdu banke o prometu na tekućim računima za prethodnu godinu i za tekući period ove godine, posebno po godinama, za privredno društvo i preduzetnika;
9. Investicioni program urađen po metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
10. Odluku nadležnog organa o usvajanju investicionog programa;
11. Dokaz o vlasništvu podnosioca zahteva za kredit na lokaciji/objektu u koji se ulaže (za lokaciju na kojoj će se graditi objekat može se dostaviti Ugovor o dugoročnom zakupu upisan u nadležni registar nepokretnosti). Zakup je neophodno da traje minimalno 6 meseci nakon dospeća poslednjeg anuiteta, odnosno minimalno 7-8 godina i 6 meseci (zavisno od prirode projekta), da je u Ugovoru o zakupu data saglasnost za izgradnju objekta, kao i da su regulisani međusobni odnosi između ugovornih strana ili Ugovor o suinvestiranju radi zajedničke izgradnje objekata na prioritetnim turističkim destinacijama u kome je jedna od ugovornih strana privredno društvo čiji je osnivač Vlada Republike Srbije ili jedinica lokalne samouprave;
12. Za građevinske radove: Građevinsku dozvolu i/ili Rešenje kojim se odobrava izvođenje građevinskih radova.U momentu podnošenja zahteva i potpisivanja ugovora korisnik nije u obavezi da poseduje Građevinsku dozvolu, odnosno Rešenje kojim se odobrava izvođenje građevinskih radova. Navedenu dokumentaciju je potrebno pribaviti  najkasnije do isteka odložnog roka.Ukoliko korisnik ne dostavi Građevinsku dozvolu, odnosno Rešenje kojim se odobrava izvođenje građevinskih radova u predviđenom roku, ugovor zaključen između ministarstva i korisnika se jednostrano  raskida i vrši se naplata odobrenog kredita u celosti;
13. Predmer i predračun radova/idejni projekat potpisan od strane ovlašćenog lica (odgovornog projektanta), kao i ponude ovlašćenog  izvođača radova sa priloženom specifikacijom radova;
14. Za kupovinu plutajućih objekata: Dokaz o vlasništvu ne stariji od 30 dana i predugovor o kupoprodaji overen od strane nadležno suda;
15. Za kupovinu prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima i drugih pokretnih stvari (opreme): ponude/profakture ne starije od 30 dana na kojima mora biti naznačen tačan naziv, namena, marka, tip, godina proizvodnje, način plaćanja, rok važenja ponude i rok isporuke; kupoprodajni ugovor, ukoliko se sredstvima kredita kupuju polovne pokretne stvari, u kome mora biti naznačen tačan naziv, namena, marka, tip, godina proizvodnje, način i rok plaćanja i rok isporuke; dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora u kome je planirano obavljanje delatnosti, odnosno smeštaj pokretnih stvari koje se kupuju sredstvima kredita;
16. Registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za privredno društvo i preduzetnika i bruto bilans za tekuću godinu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva;
17. Dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja – vlasništvu na nepokretnosti (hipoteka na građevinskom objektu, objektu u izgradnji ili građevinskom zemljištu): Original kopije plana iz katastra; prepis lista nepokretnosti ne stariji od 30 dana; procenu tržišne vrednosti nepokretnosti; fotokopije ličnih karata svih vlasnika nepokretnosti; Odluku nadležnog lica/organa o upisu hipoteke na nepokretnostima; Izvod ili Rešenje o upisu privrednog subjekta u nadležni Registar privrednih subjekata; akt o osnivanju i/ili statut i OP obrazac, ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti ne može biti starija od 1 godine i mora biti urađena od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs); - Ukoliko se kao instrument obezbeđenja nudi bankarska garancija, dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke, karton deponovanih potpisa Banke kod NBS, ukoliko pečat nije na depo kartonu kod NBS, potrebno je dostaviti dokaz da je predmetni pečat u upotrebi;
18. Potvrdu MUP-a, odnosno nadležnog suda da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za privredno društvo i preduzetnika;
19. Potvrdu o regulisanim poreskim obavezama, izdatu od strane Poreske uprave, ne stariju od 30 dana.
20. Saglasnost i dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa.

Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu kvalifikovani, odnosno koji nisu pozitivno ocenjeni od strane Fonda za razvoj Republike Srbije. Izuzetno, Komisija može razmatrati zahteve koji kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja kredita nude bezuslovnu bankarsku garanciju.
Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne
vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih  i trajnih obrtnih sredstava. Učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi do 20%  ukupno odobrenih kreditnih sredstava.
Za pravdanje odobrenih sredstava mogu se prihvatiti ulaganja koja je investitor imao u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za odobrenje kreditnih sredstava Ministarstvu.

7. Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa
kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field“ investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.
Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.
Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
1. sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu, objektu u izgradnji ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili
2.  sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili
3. garancija poslovne banke.
Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dinara, a za mala i srednja privredna društva  je 2.000.000 dinara.
Na zahtev korisnika kreditnih sredstava, koja su odobrena po uredbama iz prethodnih godina, kao i korisnika kreditnih sredstava, koja su odobrena po osnovu projekata Nacionalnog investicionog plana, Ministarstvo može odobriti reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond za razvoj Republike Srbije.

8. Ugovor o korišćenju sredstava

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava.
Fond za razvoj Republike Srbije je u obavezi da zaključi ugovor sa korisnikom kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom za razvoj Republike Srbije u  predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom se automatski raskida.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za turizam, Kneza Miloša 20, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.
Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.
Konkurs je otvoren do 1. septembra tekuće godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.
Rok za podnošenje zahteva za reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita je 1.novembar tekuće godine. Po odobrenom kreditu može se samo jednom, u periodu otplate kredita, odobriti reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.
Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855271.

 

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015