Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Vesti

Budite informisani o najnovijim događajima i dešavanjima u opštini Arilje kao i o aktivnostima lokalne samouprave.O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DRUGOM KRUGU JAVNOG NADMETANJA Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  četvrtak, 22 februar 2018 10:26

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08, 80/2017-dr zakon, 41/09 i 112/2015), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS»,  br.16/2017,111/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Arilje broj 12/07), predsednik opštine Arilje  dana  09.02.2018. godine, donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI ARILJE
i raspisuje

O G L A S
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U DRUGOM KRUGU JAVNOG NADMETANJA


I
- Predmet javnog nadmetanja –

1.Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Arilje u sledećim katastarskim opštinama:

KO    Broj javnog nadmetanja    Površina parcele              (ha, ari, m²)    Početna cena zakupa    Depozit    Period zakupa   
Stepen
zaštite           
(din/ha)    (din 20%)    (god)               
Arilje    1    0,2102    674    28    1               
Arilje    3    0,8656    1.998    346    1                
Bjeluša    4    3,4735    605    421    1                
Bjeluša    5    0,9290    1.165    216    1                
Bjeluša    6    2,9399    860    506    1                
Bjeluša    7    1,8312    369    135    1                
Bjeluša    8    2,8389    258    146    1                
Bjeluša    9    0,8786    349    61    1                
Bjeluša    10    15,9344    380    1.212    1                
Bjeluša    11    1,1738    283    66    1               
Bogojevići    12    0,4809    2.577    248    1                
Bogojevići    13    0,1890    757    29    1                
Bogojevići    14    0,7329    1.081    158    1                
Brekovo    15    0,1280    524    13    1                
Brekovo    16    1,1802    1.628    384    1                
Brekovo    17    0,7277    650    95    1                
Brekovo    18    0,5501    524    58    1                        
Brekovo    19    3,2911    457    301    1                        
Brekovo    20    0,7189    349    50    1                        
Brekovo     21    0,6640    524    70    1                        
Brekovo    22    1,2136    1.165    283    1                        
Brekovo    23    0,8583    938    161    1                        
Virovo    24    1,1330    1.731    392    1                        
Virovo    25    2,0984    1.748    734    1                        
Virovo    26    0,5630    1.748    197    1                        
Visoka    27    0,2950    407    24    1                        
Visoka    28    7,7306    432    668    1                        
Visoka    29    6,9503    235    327    1                        
Visoka    30    6,1107    233    285    1                        
Visoka    31    1,5879    670    213    1                        
Grivska    32    1,5660    424    133    1                        
Grivska    33    0,2718    524    28    1                        
Kruščica    34    0,9442    382    72    1                        
Kruščica    35    0,0837    424    7    1                        
Kruščica    36    1,8139    424    154    1                        
Kruščica    37    0,7129    233    33    1                        
Mirosaljci    38    0,5300    2.394    254    1                        
Radobuđa    39    3,0914    1.139    704    1                        
Radobuđa    40    1,6700    758    253    1                        
Radobuđa    41    7,6475    1.317    2.015    1                        
Radobuđa    42    0,5060    424    43    1                        
Radoševo    43    0,2574    349    18    1                        
Radoševo    44    0,3841    233    18    1                        
Radoševo    45    3,9343    991    780    1                        
Radoševo    46    1,5052    860    259    1                        
Radoševo    47    2,6347    724    382    1                        
Radoševo    48    0,6978    897    125    1                        
Radoševo    49    3,6920    614    453    1                        
Severovo    50    0,3302    524    35    1                        
Severovo    51    1,1417    953    218    1                        
Severovo    52    0,7891    899    142    1                        
Stupčevići    54    0,3643    1.998    146    1                        
Trešnjevica    55    0,8094    1.748    283    1                        
Trešnjevica    56    0,4486    424    38    1                        
Trešnjevica    57    0,1851    860    32    1                        
Trešnjevica    58    0,4602    1.439    132    1                        
Trešnjevica    59    3,8920    492    383    1                        
Trešnjevica    60    0,7379    2.094    309    1                        
Trešnjevica    61    3,3514    233    156    1                       
UKUPNO    130,1732                                   

2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštinskog uslužnog centra  Arilje,  svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Kontakt osoba: Vesna Davidović, predsednik  komisije, tel. 315-0122 i Branko Mihailović, član komisije, tel. Broj 315-0136.
3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.
4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti za sve KO 26.02.2018. i 27.02.2018. godine od 9 do 14 časova.
Zainteresovani zakupci za obilazak poljoprivrednog zemljišta su u obavezi da se dan ranije prijave kod predsednika komisije i člana komisije navedene u tački 2. ovog oglasa.
5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.
6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosiće lice koje dobije to zemljište u zakup odnosno na korišćenje.
7. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.
8. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u javna nadmetanja označena * i ** u tabeli 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.
9.  Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup. 

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

1.  Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:
-    Pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine;
2. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za brojeve javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima:
-    fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu-za poljoprivrednu proizvodnju; 
-    fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, uz obavezu da u roku navedenom u ugovoru o korišćenju pribave odobrenje za investicione radove koje daje Ministarstvo i to u skladu sa članom 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu- za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva.
3. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
- lična karta ili očitana lična karta za lične karte sa čipom za fizička lica;
-    izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
-    potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za  poslednje tri godine;
4. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
-    fotokopijom  lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
-    potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.
5. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
-      potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
-    za pravna lica - izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) sa podatkom da je lice registrovano za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva i energetska dozvola odnosno saglasnost nadležnog organa, koju dostavlja najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o korišćenju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
-    za fizička lica Ugovor sa proizvođačem energije koga snabdeva sirovinom, a koji ima  energetsku dozvolu odnosno saglasnost nadležnog organa;
6. Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave  originale dokumenata iz tačke 3,4 i 5. ovog odeljka na uvid  Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja. Najpovoljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda originale dokumenata iz tačke 3,4 i 5. ovog odeljka Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog oglasa.
7. Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja.
8. Ovlašćeni predstavnik ponuđača dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka javnog nadmetanja. Ovlašćeni predstavnik može zastupati samo jednog ponuđača na javnom nadmetanju.
9. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa,
za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun Opštinske uprave opštine Arilje, broj: 840-131640-95.
10. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti  nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.
11. Ukoliko ponuđena cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranja ponuda, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% ponuđene cene.
12. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje  jedna prijava.
13. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:
1) su u pasivnom statusu;
2) nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
3) su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
4) su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;
5) su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;
6) su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

III

– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

1.    formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan);
2.    dokaz o uplati depozita;
3.    za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu II tačka 3. ovog oglasa;
4.    za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu II tačka 4. ovog oglasa;
5.    za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu II tačka 5. ovog oglasa;

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Opštinske uprave opštine Arilje. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.
Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

•    Adresa: Opštinska uprava opštine Arilje, ulica i broj:  Svetog Ahilija 53., Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
•    Upisati naznaku PONUDA-NE OTVARATI
•    Broj javnog nadmetanja ____ (navesti i KO)
Na zadnjoj strani:
•     ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija

IV

– Rok za podnošenje prijave -

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15:00 sati, dana 06.03.2017. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Arilje do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V

– Javno nadmetanje -

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće se, dana 07.03.2018.god. u zgradi Opštine Arilje ulica i broj: Svetog Ahilija 53., sa početkom u 10:00 časova.

VI

- Plaćanje zakupnine -

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja.
Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

VII

– Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja -

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  preko Opštinske uprave opštine Arilje.
Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do 30.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je dostaviti i :
•    garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
•    ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili
•    dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa
Ovu odluku objaviti u « Službenom glasniku opštine Arilje » ,  na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Arilje i mesnim kancelarijama, i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u « Službenom glasniku opštine Arilje ».


REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ARILJE
PREDSEDNIK OPŠTINE
01 broj 320- 4/18
21.02.2018.godine

PREDSEDNIK OPŠTINE
Zoran Todorović

 

FORMULAR ZA PRIJAVU MOZETE PREUZETI OVDE

 
RANI JAVNI UVID Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  utorak, 20 februar 2018 09:34

Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja I infrastrukture – Sektor za
prostorno planiranje I urbanizam organizuje RANI JAVNI UVID  POVODOM
IZRADE

PROSTORNOG PLANA PODRUCJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA
BEOGRAD – JUZNI JADRAN, DEONICA POZEGA – BOLJARE (GRANICA SA CRNOM
GOROM)(AUTOPUT E-763).

Klikom na sledeci link mozete otvoriti tekst oglasa:


Rani javni uvid održaće se U PERIODU OD 26. FEBRUARA DO 12. MARTA
2018. GODINE.

   
Rad službi Doma zdravlja Arilje tokom državnog praznika - Sretenje Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  petak, 02 februar 2018 13:20

U Domu zdravlja Arilje, tokom državnog praznika Sretenje, koji se praznuje 15. i 16. februara 2018. godine radiće dežurna služba,

 

Dom zdravlja Arilje

 
OPIS - Rezultati javnog poziva Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  sreda, 31 januar 2018 09:48

Rezultati javnog pozivaKomisija za izbor korisnika podrške za zapošljavanje u oblasti održive poljoprivrede, u okviru projekta „Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo“ koji finansira GIZ, u okviru programa „Inicijativa za inkluziju“, objavljuje Listu reda prvenstva i Odluku o izboru korisnika podrške.

Preuzmite:

 

 
Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu projekata i utvrđivanje predloga o dodeli sredstava za ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  ponedeljak, 15 januar 2018 12:03

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/14) i člana 19 - 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17) i Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje za 2015.godinu, 01 broj 400-337/17 od 20.11.2017 godine, Predsednik opštine Arilje donosi


REŠENjEObrazuje se Komisija za ocenu projekata i utvrđivanje predloga o dodeli sredstava za ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja po Javnom pozivu 01 broj 400-337/17 od 4.12.2017 godine.


U Komisiju se imenuju:
1. Alem Rovčanin iz Prijepolja, dopisnik dnevnog lista Večernje Novosti,
2. Vladimir Ilić iz Čačka, novinar dnevnog lista Večernje Novosti
3. .Arsović Radan iz Arilja,


Zadatak Komisije je da u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, Pravilnikom o o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i i Odlukom o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje za 2017.godinu, oceni predloge projekata dostavljene po Javnom pozivu 01 broj 400-337/17 od 4.12.2017 godine i predloži sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja.


Ovo Rešenje je konačno i objaviće se na internet prezentaciji Opštine Arilje.


Obrazloženje


Dana 4 .12. 2017 godine raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje za 2017 godinu.
Javnim pozivom obaveštena su novinarska i medijska udruženja registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa i medijski stručnjaci zainteresovanim za rad u Komisiji da predlože članove Komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po Javnom pozivu, koji mraju biti nezavisni stručnjaci za medije ili medijski radnici i ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije. Rok za dostavljanje predloga je bio do zaključenja Konkursa.
Opština Arilje je primila dva blagovremen predloga i to predlog USNS za Alema Rovčanina iz Prijepolja, i Društva novinara Vojvodine za Vladimira Ilića iz Čačka , a trećek člana Komisije je imenovao Predsednik opštine , pa Predsednik opštine donosi Rešenje kao u dispozitivu.Republika Srbija
OPŠTINA ARILjE
Predsednik Opštine
01 broj 400-337/17 od 12.1.2017PREDSEDNIK OPŠTINE ARILjE
Zoran Todorović

 
Proslava Srpske nove godine na trgu Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  četvrtak, 11 januar 2018 11:55

Poštovani građani i gosti Arilja,

Opština Arilje vaspoziva na organizovani doček Pravoslavne nove 2018. godine na gradskom trgu sa početkom u 20:00 časa.


Program:
20:00 – 22:00 Di džej Giška
22:00 – 00:00 Koncert Željka Šašića
00:00 - Trubački orkestar Miroslava Đunisijevića

 

 
drugi javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  sreda, 10 januar 2018 10:56

 

Normal 0 false false false SR-LATN-RS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:SR-LATN-RS;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:SR-LATN-RS;} table.TableGrid1 {mso-style-name:"Table Grid1"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:SR-LATN-RS; mso-fareast-language:SR-LATN-RS;}

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Ариље

Општинска управа

04 број 464-2-1/17,

10.01.2018 године, Ариље


На основу чл.146.закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09,24/11 и 121/12) и члана 8.Одлуке о постављању привремених монтажних објеката и других покретних објеката на јавним површинама /сл. Гласник општине Ариље број 972016/ , Oдлуке Општинског већа општине Ариље број 464-2-1/17 и Програма за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама, Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем р а с п и с у ј е


ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене


1. Јавним позивом дају се у закуп на одређено време за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене следеће локације:

 

Бр.

Лок.

Опис локације

Површина (м²)

Број објеката

Број плаца

Време коришћења

Намена

1.

Кат.парц.бр. 180/2 КО Ариље- преко пута Дома здравља

25 м²

3

2; 3; 4;

3 године

Трговина, услуге, угоститељство

2.

Кат.парц.бр. 435/20 КО Ариље- Пискавице, ул.Устаничка

20 м²

1

1;

3 године

Трговина, услуге, угоститељство

3.

Кат.парц.бр. 182/1 КО Ариље- парк код суда -трафике

7 м²

2

1;2;

3 године

Трговина, услуге, угоститељство

4.

Кат.парц.бр. 48/1 КО Ариље- Пијац

20 м²

2

3;5;

3 године

Трговина, услуге, угоститељство

5.

Кат.парцела бр. 48/1 КО Ариље код утобуске станице/

20 м2

1

2;

3 године

Трговина, услуге, угоститељство

6.

Кат.парц.бр. 96/3 Ариље- ул. Милоша Глишића

20 м²

1

2;

3 године

Трговина, услуге, угоститељство

7.

Кат.парц.бр. 452 КО Ариље- Трг Партизана

90 м²

1

1;

3 године

Трговина, услуге, угоститељство

8.

Кат.парц.бр. 61 КО Ариље- Трг Партизана

30 м²

4

2:3;4;5;

3 године

Трговина, услуге, угоститељство

 

2.Почетна цена за све локације износи 10.000,00 динара по м2, изузев за локацију 2. износи 5.000,00 динара по м2.

Све локације се дају на коришћење са постојећим стањем комуналне опремљености

3.почетна цена за конкретне локације из табеле из тачке 1.овог позива обухвата укупну накнаду за привремено уступање и уређивање јавног земљишта за назначени период.

4.учесници позива су дужни:

- Да на име гарантног износа за учешће на огласу уплате износ од 20% од почетне цене на рачун број 840-742153843-66 позив на број по моделу 97 број 86-004 , и доказ о уплати/уплатницу/ приложе у коверти заједно са понудом.

-Доставе доказ /уверење локалне пореске администрације/ да је измирио своје обавезе по било ком основу према локалним јавним приходима, и доказ приложе у коверти заједно са понудом.

Учесници позива који добију локацију плаћају укупну понуђену цену,а по одбитку уплаћеног депозита, у три једнаке годишње рате и то прву рату до 31.03. 2018 године, другу до 31.03.2019 и трећу до 31.03.2020 године.

Учесници у позиву имају право на повраћај гарантног износа уколико не буду оглашени за најповољније понуђаче.

Учесник у огласу губи право на повраћај гарантног износа уколико, као најповољнији понуђач, након отварања понуде, из било ког разлога, одустане од понуде за предметну локацију.

Понуда Лица које није измирило своје обавезе по било ком основу према локалним јавним приходима, а које достави своју понуду, неће бити разматрана.

5. Пријаве на оглас подносе се писменим путем и затвореној коверти на адресу : Општина Ариље, Ул. Светог Ахилија 53, са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА закуп локација на јавној површини у јавној својини општине за постављање монтажних објеката.

У једној коверти може да се налази понуда само за једну локацију.Уколико учесник конкурише на више локација за сваку локацију подноси понуду у посебном коверту

6. после приспећа пријаве у општину, понуда се не може мењати ни по ком основу.

7.понуде које су поднете супротно условима из огласа или после истека рока, неће се узети у разматрање.

8. рок за подношење понуда је је у року од 12 дана од дана објављивања позива, односно до 22.јануара 2018 године /понедељак/ до 12,00 часова.

9.најповољнији понуђач је лице које понуди највиши износ накнаде за привремено коришћење конкретне локације.

У понуди може да се наведе износ из понуде само у апсолутном износу у динарима.Свака унапред неодређена понуда сматраће се непотпуном и и иста ће се одбацити.

10. Јавно отварање понуда ће се одржати 23.јануара /уторак/ у 10,00 часова.

Резултате позива Комисија објављује на огласној табли општинске Управе, а учеснике писмено обавештава о резултату огласа у року од 7 дана од дана утврђивања резултата

11. Учесник огласа који добије земљиште на коришћење обавезан је да закључи уговор о коришћењу јавног грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана пријема решења о додели на привремено коришћење уз доказ о извршеној уплати накнаде.

12.Ако корисник додењеног земљишта не закључи уговор са општином Ариље у наведеном року, сматраће се да је одустао од коришћења, те ће се решење о додели земљишта на привремено коришћење поништити , а корисник ће изгубити право на повраћај уплаћеног гарантног износа.

13.Учесник на позиву коме се додели земљиште, дужан је да прибави грађевинску дозволу у року од 3 /три/ месеца , земљиште приведе привременој намени, тј. да постави планирани објекат.

14.За ближа обавештења о локацијама, типу и величини објеката, заинтересовани се могу обратити Oпштинској управи-Одељењу за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте.

15. Овај позив ће се објавити на сајту општине и огласној табли Општинске управе .

10.01.2018 године КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

 

 
Javni poziv za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  sreda, 10 januar 2018 10:40

Opština Arilje, na osnovu Odluke Opštinskog veća broj 361-20-1/2017 od 22.12.2017 godine

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PONUDA ZA IZDAVANjE

U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


Izdaje se u zakup na određeno vreme od 3 godine poslovni prostor u ulici Vojvode Mišića br.38 , sprat 2. koji se sastoji od tri prostorije površine 12,40 m2; 22,00 m2 i 21,40 m2., u svojini Opštine Arilje.

Poslovni prostor se može koristiti za obavljanje poslovne i uslužne delatnosti
Početna cena zakupa iznosi 3/tri/ eura po metru kvadratnom mesečno.

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja poziva za prikupljanje pismenih ponuda.
Najpovoljniji ponuđač je lice koje ponudi najviši iznos naknade za zakup poslovnog prostora

Pravo na učešće na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno podnesu ponudu.
Ponuda mora da sadrži:

-ponuđenu cenu izraženu u EUR/m2 –naznačenje delatnosti koju bi zakupac obavljao u prostoru
Ponuda se dostavlja u roku od 12 dana od dana objavljivanja na adresu: Opština Arilje, Ul. svetog Ahilija 53, sa naznakom „PONUDA-ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE OTVARAJ“

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Datum objavljivanja :10.01.2018 Rok za dostavljanje: 22.01.2018 Otvaranje ponuda: 23.01.2018 u 13,00 časova.KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA

 
Besplatni pregledi Doma zdravlja Arilje sa merenjem glikemije i krvnog protiska Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  sreda, 10 januar 2018 09:04

Dom zdravlja Arilje organizuje BESPLATNE PREGLEDE LEKARA sa MERENjEM GLIKEMIJE I KRVNOG PRITISKA.
SVI ZAINTERESOVANI GRAĐANI MOGU DA SE JAVE U PROSTORIJE CRVENOG KRSTA ARILjE:


12. JANUARA 2018.godine- PETAK od 11-13,00 časova


26. JANUARA 2018.godine- PETAK od 11-13,00 časova

 

 

Dom zdravlja Arilje

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 99
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015