Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti

Početna strana

  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Vesti

Budite informisani o najnovijim događajima i dešavanjima u opštini Arilje kao i o aktivnostima lokalne samouprave.Regionalni festival voćnih rakija "Žestival" održan u Užicu Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  četvrtak, 06 oktobar 2016 13:06

Regionalni festival voćnih rakija ŽESTIVAL održan je u nedelju 02.10.2016. godine u Hali Veliki park u Užicu. Na festivalu je uzelo učešće oko 40 izlagača iz celog regiona – Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Čajetina, Kosjerić, Požega, Arilje, Ivanjica, Bajina Bašta, Užice.

Festival su organizovali Grad Užice, Regionalna privredna komora, Regionalna razvojna agencija, Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Užice, Turistička organizacija regije Zapadna Srbija i Poslovni klub Zapadne Srbije. Izlagači su bili već afirmisani proizvođači rakija , individualni proizvođači, proizvođači kazana za pečenje rakije, drvenih burića, prohromskih sudova za rakiju. Učešće su uzeli i proizvođači prirodnih sokova, meda, sušenog voća, lekovitog bilja...

 

 
Akcija sakupljanja eletronskog i električnog otpada Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  utorak, 13 septembar 2016 10:11

U cilju očuvanja i zaštite životne sredine, kao i pružanja što kvalitetnije komunalne usluge građanima, na preporuku Opštine Arilje, svake prve subote u mesecu, JKP "Zelen" sakupljaće eletrični i elektronski otpad po domaćinstvima.

 
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT I PRIVREMENO ODLAGANJE SEKUNDARNIH SIROVINA Štampa El. pošta
Članak napisao: Zoran Radojevic ,  ponedeljak, 25 jul 2016 13:26

 

Republika Srbija

Opština Arilje

Opštinska uprava

01 broj 501-32/16

22.07.2016.god.

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT I PRIVREMENO ODLAGANJE SEKUNDARNIH SIROVINA

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/09 , 88/10 , 14/16 ) obaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, da je operater „Eko green servis“ Arilje, ul. Miće Matovića 17, PIB:109006939, matični broj: 21110183, podnelo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje , transport i privremeno odlaganje sekundarnih sirovina, Opštinskoj upravi opštini Arilje.

Sedište postrojenja je u ulici Slobodana Penezića bb u Arilju, a sedište preduzeća je u ulici Miće Matovića br. 17. u Arilju. Delatnost postrojenja je ponovna upotreba razvrstanih materijala. „Eko green servis“ Arilje sakuplja plastični, polietilenski i papirni otpad na teritoriji Opštine Arilje, uglavnom od privrednih subjekata ali i od privatnih lica sakupljača. Klasa otpada: a) otpadni polietilen, PET, 150102/191204; b)polivinilhlorid 191204/120105; v)papir i karton 191201/150101/200101.

Sekundarne sirovine se sakupljaju kod privrednih subjekata i privatnih lica u kontejnerima izrađenim od metala, pres kontejnera i metalnih držača sa džambo vrećama, kartonskih kutija. Po pozivu ili po unapred dogovorenoj dinamici vozilo podiže – prazni kontejnere i odvozi ih na dalju separaciju u postrojenje. Po dolasku u postrojenje kontejneri se prazne, vrši se selekcija materijala i dalja faza baliranja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu izvršiti uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju koju je podnelo preduzeće „Eko green servis“ Arilje , u prostorijama Opštinske uprave Arilje, Odeljenja za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove, Sv.Ahilija br. 53, kancelarija br. 11, u vremenu od 7,00-14,00 časova svakog radnog dana u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

NAČELNIK

OPŠTINSKE UPRAVE

Ružica Nikolić Vasilić

Arilje, 22.07.2016.god

Dostavljeno:

1. Predsedniku MZ Arilje

2. Oglasna tabla Opštinske uprave

3. www.arilje.org.rs.

 

 
Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju hladnjače na kp . 253/2 KO Stupčevići Štampa El. pošta
Članak napisao: Zoran Radojevic ,  ponedeljak, 30 maj 2016 07:32

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009- isp., 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ br. 64/2015)

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILJE

Oglašava

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA IZGRADNJU OBJEKTA HLADNJAČE

NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 253/2 KO STUPČEVIĆI

OPŠTINA ARILJE

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u holu zgrade Uslužnog centra, ul. Svetog Ahilija 53 u Arilju u periodu od 31.05.2016.godine svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

2. Urbanistički projekat razrađuje izgradnju novog objekta hladnjače preko 150 m² ( poslovni kompleks za zamrzavanje, čuvanje i preradu jagodičastog i koštičavog voća) na katastarskoj parceli broj 253/2 KO Stupčevići.

3. U toku održavanja javne prezentacije služba za urbanizam Opštinske uprave Arilje davaće sva obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta i sva relevantna obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ( kancelarija br.11)

4. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Opštinskoj upravi Arilje, ul. Svetog Ahilija br. 53, najkasnije do 7.06.2016. godine (zaključno sa tim danom, do kraja radnog vremena u 15 časova)

Pozivaju se svi zainteresovani građani ( naročito oni koji se nalaze u neposrednom okruženju planiranog objekta hladnjače), preduzeća, javne ustanove i organizacije da ostvare uvid u izloženi projekat kako bi svojim primedbama i predlozima doprineli da donesemo najbolja urbanistička rešenja.

1. Tekstualni deo

2. Grafički deo

OPŠTINSKA UPRAVA

OPŠTINE ARILJE

 

 
Predstavljena izložba „Najlepša bašta Arilja“ Štampa El. pošta
Članak napisao: Milan Petrović ,  petak, 27 maj 2016 20:02

U okviru izložbe „Najlepša bašta Arilja“, u gradskom parku u Arilju predstavljene su fotografije bašti svih učesnica takmičenja Da li je vaša bašta najlepša?”, sa  ciljem da se pokaže koliko žene u ovoj opštini, brinući o svojim domaćinstvima, doprinose i čitavoj zajednici u povećanju stepena reciklaže i očuvanja životne sredine.

 
Кonkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi Štampa El. pošta
Članak napisao: Milan Petrović ,  sreda, 27 april 2016 12:59

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srbije broj 129/17, 83/2014), člana 54. Statuta opštine Arilje (Službeni glasnik opštine Arilje, broj 6/08, 6/10 i 5/14) i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Arilje za 2016. godinu 01 broj 320-5 /16, od 8.04.2016, Predsednik Opštine Arilje raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi.

 

Preuzmite:

Javni konkurs

Zahtev

 
Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za izbor odbornika u Skupštini opštine Arilje 24. aprila 2016. godine Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  sreda, 13 april 2016 14:51

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS" broj 129/07, 34/10-odluka US i 54/11),

Izborna komisija opštine Arilje, na sednici održanoj dana 12. aprila 2016. godine u 20:45 časova, donela je

 

R E Š E Nj E

O UTVRĐIVANjU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE ARILjE

24. april 2016. godine

 
Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača u 2016. Štampa El. pošta
Članak napisao: Milan Petrović ,  ponedeljak, 11 april 2016 07:03

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srbije broj 129/17, 83/2014), člana 54. Statuta opštine Arilje (Službeni glasnik opštine Arilje, broj 6/08, 6/10 i 5/14), Odluke o budžetu Opštine Arilje za 2016. godinu (Službeni glasnik opštine Arilje, broj 11/15) i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne polititke i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Arilje za 2016 godinu 01 broj 320-5/16, od 8.04.2016, Predsednik Opštine Arilje raspisuje JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača iz opštine Arilje u 2016 godini.

 
Obaveštenje: Reprogram duga za porez Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  četvrtak, 31 mart 2016 15:53

OPŠTINA ARILjE
Opštinska uprava
01 broj / službeno/2016
Datum: 31.03.2016. god.
A r i lj e

OBAVEŠTENJE

REPROGRAM DUGA ZA POREZ
Opštinska uprava opštine Arilje, na osnovu člana 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( „Službeni glasnik RS“ broj 15/2016) obaveštava poreske obveznike da mogu podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate koji je dospeo za plaćanje na dan 4. mart 2016. godine i koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Odseka lokalne poreske administracije, a ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu. Zahtevi se mogu podneti od 01. aprila 2016. godine do 04. jula 2016. godine, na pisarnici Opštinske uprave opštine Arilje, zgrada Opštinskog uslužnog centra.
Poreskim obveznicima koji steknu pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a koji redovno izmiruju rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa Zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.
U situaciji kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim Zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

 


OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE

 
Rešenje o izboru projekata udruženja za 2016 godinu Štampa El. pošta
Članak napisao: Milan Petrović ,  četvrtak, 24 mart 2016 20:14

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srbije broj 129/07, 83/2014), člana 54. Statuta opštine Arilje (Službeni glasnik opštine Arilje, broj 6/08, 6/10 i 5/14), Odluke o budžetu Opštine Arilje za 2016. godinu (Službeni glasnik opštine Arilje, broj 11/15) i člana 18. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za finansiranje projekata organizacija građanskog društva u 2016 godini, Predsednik Opštine Arilje donosi Rešenje o izboru projekata udruženja koji se finansiraju iz budžeta Opštine Arilje za 2016 godinu.

 

Rešenje možete preuzeti OVDE.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 3 od 93

Vremenska prognoza za Arilje - narednih 7 dana

Večeras
Uglavnom vedro
Min: 10  oC
JZ   8 km/h
Četvrtak., 23 Martt
Delimična oblačnost.
26 oC /10 oC
  7 km/h
Petak., 24 Martt
Vedro ujutru, delimična oblačnost u ostalom delu dana.
24 oC /10 oC
  11 km/h
Subota., 25 Martt
Delimična oblačnost.
16 oC /7 oC
  11 km/h
Nedelja., 26 Martt
Oblačnost ujutru, jaki pljuskovi uz periode vedrog vremena u ostalom delu dana.
18 oC /7 oC
  13 km/h
Ponedeljak., 27 Martt
Moguća kiša tokom dana. Oblačnost tokom noći.
11 oC /6 oC
  8 km/h
Utorak., 28 Martt
Delimična oblačnost.
17 oC /3 oC
  9 km/h

Vremenska prognoza

Temperatura:
Maks. vetar:
Arilje - Večeras
Uglavnom vedro 10  oC
JZ   8 km/h
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015