Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Вести

Будите информисани о најновијим догађајима и дешавањима у општини Ариље као и о активностима локалне самоуправе.ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Зоран Радојевиц ,  понедељак, 25 јул 2016 13:26

 

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

01 број 501-32/16

22.07.2016.год.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 , 88/10 , 14/16 ) обавештавају се грађани, заинтересовани органи и организације, да је оператер „Еко греен сервис“ Ариље, ул. Миће Матовића 17, ПИБ:109006939, матични број: 21110183, поднело захтев за издавање дозволе за сакупљање , транспорт и привремено одлагање секундарних сировина, Општинској управи општини Ариље.

Седиште постројења је у улици Слободана Пенезића бб у Ариљу, а седиште предузећа је у улици Миће Матовића бр. 17. у Ариљу. Делатност постројења је поновна употреба разврстаних материјала. „Еко греен сервис“ Ариље сакупља пластични, полиетиленски и папирни отпад на територији Општине Ариље, углавном од привредних субјеката али и од приватних лица сакупљача. Класа отпада: а) отпадни полиетилен, ПЕТ, 150102/191204; б)поливинилхлорид 191204/120105; в)папир и картон 191201/150101/200101.

Секундарне сировине се сакупљају код привредних субјеката и приватних лица у контејнерима израђеним од метала, прес контејнера и металних држача са џамбо врећама, картонских кутија. По позиву или по унапред договореној динамици возило подиже – празни контејнере и одвози их на даљу сепарацију у постројење. По доласку у постројење контејнери се празне, врши се селекција материјала и даља фаза балирања.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу извршити увид у поднети захтев и пратећу документацију коју је поднело предузеће „Еко греен сервис“ Ариље , у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилија бр. 53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Ружица Николић Василић

Ариље, 22.07.2016.год

Достављено:

1. Председнику МЗ Ариље

2. Огласна табла Општинске управе

3. www.arilje.org.rs.

 

 
Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче на кп . 253/2 КО Ступчевићи Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Зоран Радојевиц ,  понедељак, 30 мај 2016 07:32

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 64/2015)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ХЛАДЊАЧЕ

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 253/2 КО СТУПЧЕВИЋИ

ОПШТИНА АРИЉЕ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу у периоду од 31.05.2016.године сваког радног дана од 8 до 14 часова.

2. Урбанистички пројекат разрађује изградњу новог објекта хладњаче преко 150 м² ( пословни комплекс за замрзавање, чување и прераду јагодичастог и коштичавог воћа) на катастарској парцели број 253/2 КО Ступчевићи.

3. У току одржавања јавне презентације служба за урбанизам Општинске управе Ариље даваће сва обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта и сва релевантна обавештења о садржају јавне презентације ( канцеларија бр.11)

4. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53, најкасније до 7.06.2016. године (закључно са тим даном, до краја радног времена у 15 часова)

Позивају се сви заинтересовани грађани ( нарочито они који се налазе у непосредном окружењу планираног објекта хладњаче), предузећа, јавне установе и организације да остваре увид у изложени пројекат како би својим примедбама и предлозима допринели да донесемо најбоља урбанистичка решења.

1. Текстуални део

2. Графички део

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

 
Представљена изложба „Најлепша башта Ариља“ Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Милан Петровић ,  петак, 27 мај 2016 20:02

У оквиру изложбе „Најлепша башта Ариља“, у градском парку у Ариљу представљене су фотографије башти свих учесница такмичења Да ли је ваша башта најлепша?”, са  циљем да се покаже колико жене у овој општини, бринући о својим домаћинствима, доприносе и читавој заједници у повећању степена рециклаже и очувања животне средине.

 
Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Милан Петровић ,  среда, 27 април 2016 12:59

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/17, 83/2014), члана 54. Статута општине Ариље (Службени гласник општине Ариље, број 6/08, 6/10 и 5/14) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ариље за 2016. годину 01 број 320-5 /16, од 8.04.2016, Председник Општине Ариље расписује конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди.

 

Преузмите:

Јавни конкурс

Захтев

 
Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за избор одборника у Скупштини општине Ариље 24. априла 2016. године Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  среда, 13 април 2016 14:51

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),

Изборна комисија општине Ариље, на седници одржаној дана 12. априла 2016. године у 20:45 часова, донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

24. април 2016. године

 
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења пољопривредних произвођача у 2016. Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Милан Петровић ,  понедељак, 11 април 2016 07:03

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/17, 83/2014), члана 54. Статута општине Ариље (Службени гласник општине Ариље, број 6/08, 6/10 и 5/14), Одлуке о буџету Општине Ариље за 2016. годину (Службени гласник општине Ариље, број 11/15) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне полититке и политике руралног развоја на територији општине Ариље за 2016 годину 01 број 320-5/16, од 8.04.2016, Председник Општине Ариље расписује ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката удружења пољопривредних произвођача из општине Ариље у 2016 години.

 
Обавештење: Репрограм дуга за порез Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 31 март 2016 15:53

ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број / службено/2016
Датум: 31.03.2016. год.
А р и љ е

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПРОГРАМ ДУГА ЗА ПОРЕЗ
Општинска управа општине Ариље, на основу члана 10. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( „Службени гласник РС“ број 15/2016) обавештава пореске обвезнике да могу поднети захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате који је доспео за плаћање на дан 4. март 2016. године и који је као такав евидентиран у пореском рачуноводству Одсека локалне пореске администрације, а не прелази 2.000.000 динара и у себи не садржи камату. Захтеви се могу поднети од 01. априла 2016. године до 04. јула 2016. године, на писарници Општинске управе општине Ариље, зграда Општинског услужног центра.
Пореским обвезницима који стекну право на плаћање дугованог пореза на рате у складу са Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а који редовно измирују рате доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе у складу са Законом, отписује се камата на дуг која се односи на дуговани порез плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности.
У ситуацији када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза на рате у складу са овим Законом исплати дуговани порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг.

 


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 
Решење о избору пројеката удружења за 2016 годину Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Милан Петровић ,  четвртак, 24 март 2016 20:14

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/07, 83/2014), члана 54. Статута општине Ариље (Службени гласник општине Ариље, број 6/08, 6/10 и 5/14), Одлуке о буџету Општине Ариље за 2016. годину (Службени гласник општине Ариље, број 11/15) и члана 18. Правилника о спровођењу јавног конкурса за финансирање пројеката организација грађанског друштва у 2016 години, Председник Општине Ариље доноси Решење о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета Општине Ариље за 2016 годину.

 

Решење можете преузети ОВДЕ.

 
Пријава штете на објектима и пољопривреди услед поплава марта 2016. године Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  субота, 19 март 2016 18:22

Услед неопходне примене:

- Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката („Службени гласник РС“, број 24/16);
- Државног програма помоћи и обнове за кориснике оштећених породичних стамбених објеката („Службени гласник РС“, број 24/16);
- Државног програма помоћи и обнове привредне делатности на поплављеном подручју („Службени гласник РС“, број 24/16);
- Државног програма помоћи и обнове регистрованом пољопривредном газдинству за отклањање последица поплава на поплављеним подручјима („Службени гласник РС“, број 24/16);

који су донети од стране Владе Републике Србије, Општина Ариље позива грађане оштећене услед поплава у марту 2016. године:

- Власници и корисници стамбених објеката и привредних објеката који су претрпели штету да по други пут дођу у Услужни центар Општине Ариље како би попунили образац прописан наведеним Државним програмима. С обзиром да је Комисија за процену штете од поплава на објектима већ излазила на терен и извршила увид у насталу штету, потребно је испунити и овај корак и доставити документацију, како би Општинска управа приступила изради Решења о додели средстава по основу бесповратне помоћи, које се након правоснажности доставља Канцеларији за јавна улагања Владе Републике Србије.

- Власници регистрованих пољопривредних газдинстава који су претрпели штету услед поплава да, сходно прописаним Државном програму, од Комисије за процену штете од поплава на пољопривредним културама (која је већ на терену), преузму Захтев за државну помоћ у области пољопривреде и дођу по други пут у Услужни центар Општине Ариље са одговарајућом документацијом и попуњеним Захтевом, како би Општинска управа приступила изради Решења о додели средстава по основу бесповратне помоћи, које се након правоснажности доставља Канцеларији за јавна улагања Владе Републике Србије.

Грађани који до сада нису извршили пријаву штете настале услед поплава на стамбеним и привредним објектима и регистрованим пољопривредним газдинствима то могу урадити сваког радног дана од 7 до 15 часова у Услужном центру Општине Ариље до 18. априла 2016. године.Општина Ариље

 
Конкурс за подршку незапосленим лицима за започињање бављења пчеларством Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Милан Петровић ,  уторак, 08 март 2016 11:07

Предузеће „Апикејс хани“ (Апицасе хонеy) из Белановице у сарадњи са општинама: Ариље, Пријепоље, Чајетина, Ужице и Ваљево расписују позив за незапослена лица са пребивалиштем на територијама ових општина али и из општина: Горњи Милановац, Чачак, Мионица и Љиг која желе да се баве пчеларством да се пријаве на конкурс ради укључивања у програм подршке.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
Страна 10 од 100
Општина Ариље - Званична интернет презентација.  © 2005 - 2018