Opština Arilje logo
Preuzeto sa zvanične prezentacije Opštine Arilje - www.arilje.org.rs (©)
>>>/component/content/article/1375-2015-01-16-12-29-14-.html<<<

Upis u matičnu knjigu rođenih državljana Republike Srbije rođenih u inostranstvu Štampa

Opštinska uprava Arilje

Odsek za opštu upravu i društvene delatnosti

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev u slobodnoj formi
  • Izvod inostranog organa na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača - original
  • Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, ako je dete rođeno u braku, odnosno izvod iz matične knjige za majku, ako je dete rođeno van braka - fotokopija
  • Uverenje o državljanstvu za roditelje, odnosno roditelja
  • Uverenje o prebivalištu ili važeća lična karta
  • Po potrebi i druga dokumenta
  • Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci

Predata dokumentacija se zadržava

 

Republička administrativna taksa: ne podleže taksiranju

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 86-004


Mesto predaje dokumentacije:

  • Šalter matične službe u Uslužnom centru Opštine Arije, ili
  • Kancelarija broj 1, Opština Arilje

Radno vreme sa strankama: radnim danima od 07:00 do 15:00 časova

Telefoni za informacije: 031/891-171, lokali: 107 (Uslužni centar)  i 116 (Kancelarija br. 1)