Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA Штампа Ел. пошта

O POPISU OBJEKATA KOJI SE OZAKONJUJU

 

Po novom Zakonu o ozakonjenju ("Službeni glasnik RS" broj 96/15) koji je stupio na snagu 27.11.2015. godine, predviđeno je da je ozakonjenje JAVNI INTERES Republike Srbije i da se postupak pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu rešenja građevinskog inspektora.

Pre donošenja rešenja, vrši se POPIS OBJEKATA  od strane Komisije za popis i tom prilikom se evidentiraju nezakonito izgrađeni objekti. Komisija će prilikom popisa vršiti premeravanje glavnih i pomoćnih objekata sa spoljne strane. Unutrašnjost objekta se ne premerava.

 

 

 

objekti, odnosno delovi objekata izgrđeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju

pomoćni i drugi objekti koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, letenje kuhinje, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl.) ili su u funkciji

odvijanja tehnološkog procesa u zgradi, koji se smatraju sastavnim delom nezakonito izgrađenog glavnog objekta i ozakonjuju se zajedno sa glavnim objektom

objekti kojima su bez odobrenja izvedeni radovi (rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene objekta i dr.)

podzemni vodovi (podzemne instalacije), kao i nadzemni vodovi (nadzemne instalacije), ako po tehničkim karakteristikama i položaju predstavljaju samostalne objekte

objekti koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, a na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno

od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta

objekti za koje je u postupku legalizacije izdata samo građevinska, a ne i upotrebna dozvola

 


 

Nakon premeravanja objekta, popunjava se POPISNI LIST na Zakonom propisanom obrascu!

podaci o vlasniku objekta: ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG i telefon za kontakt

podaci o objektu: broj katastarske parcele i katastarske opštine na kojoj je objekta izgrađen, spoljne dimenzije i spratnost objekta

da li je objekta završen u građevinskom smislu, da li je objekat, odnosno njegov deo urađen bez dozvole

da li je prilikom izvođenja radova po dozvoli odstupljeno od izdate dozvoleda

da li je rađena adaptacija ili rekonstrukcija objekta bez dozvole

da li pomoćni objekti imaju dozvolu (garaže, ostave, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl.)

da li je podnet zahtev za legalizaciju

  • broj zahteva za legalizaciju i datum podnošenja zahteva
  • da li je pravosnažno okončan postupak legalizacije
  • da li je u legalizaciji dobijena samo građevinska, a ne i upotrebna dozvola

 


 


 


Newer news items:

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018