Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
Početna
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata Штампа Ел. пошта

O POPISU OBJEKATA KOJI SE OZAKONJUJU

 

Po novom Zakonu o ozakonjenju ("Službeni glasnik RS" broj 96/15) koji je stupio na snagu 27.11.2015. godine, predviđeno je da je ozakonjenje JAVNI INTERES Republike Srbije i da se postupak pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu rešenja građevinskog inspektora.

Pre donošenja rešenja, vrši se POPIS OBJEKATA  od strane Komisije za popis i tom prilikom se evidentiraju nezakonito izgrađeni objekti. Komisija će prilikom popisa vršiti premeravanje glavnih i pomoćnih objekata sa spoljne strane. Unutrašnjost objekta se ne premerava.

 

 

 

objekti, odnosno delovi objekata izgrđeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju;

pomoćni i drugi objekti koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, letenje kuhinje, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl.) ili su u funkciji

odvijanja tehnološkog procesa u zgradi, koji se smatraju sastavnim delom nezakonito izgrađenog   glavnog objekta i ozakonjuju se zajedno sa glavnim objektom;

objekti kojima su bez odobrenja izvedeni radovi (rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene objekta i dr.);

podzemni vodovi (podzemne instalacije), kao i nadzemni vodovi (nadzemne instalacije), ako po tehničkim karakteristikama i položaju predstavljaju samostalne objekte;

objekti koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, a na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta;

objekti za koje je u postupku legalizacije izdata samo građevinska, a ne i upotrebna dozvola.

 


 

Nakon premeravanja objekta, popunjava se POPISNI LIST na Zakonom propisanom obrascu!

podaci o vlasniku objekta: ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG i telefon za kontakt;

podaci o objektu: broj katastarske parcele i katastarske opštine na kojoj je objekta izgrađen, spoljne dimenzije i spratnost objekta;

da li je objekta završen u građevinskom smislu, da li je objekat, odnosno njegov deo urađen bez dozvole;

da li je prilikom izvođenja radova po dozvoli odstupljeno od izdate dozvole;

da li je rađena adaptacija ili rekonstrukcija objekta bez dozvole;

da li pomoćni objekti imaju dozvolu (garaže, ostave, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl.);

da li je podnet zahtev za legalizaciju

  • broj zahteva za legalizaciju i datum podnošenja zahteva
  • da li je pravosnažno okončan postupak legalizacije
  • da li je u legalizaciji dobijena samo građevinska, a ne i upotrebna dozvola

 


 


 


Noviji članci:

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018