Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/component/content/article/1523-objedinjena-procedura.html<<<

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Штампа

 

 

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

 

Републичка административна такса у области урбанизма и изградње:

Све напред наведене републичке административне таксе су утврђене у складу са Законом о републичким административним таксама („СЛ. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003-испр.61/2005, 101/2005 – др. закон 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн., 65/2013- др.закон, 57/2014 – усклађени дин.износи, 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016-усклађени дин.изн.)

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, модел 97 са позивом на број 86-004 са назнаком сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац РС

 


 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ


1.Општинска административна таксана жиро рачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004:

помоћни објекти и објекти за према члану 145. Закона_________________    1000
економски објекти________________________________________________    1200
стамбени објекти_________________________________________________    1500
објекти колективног становања ____________________________________    2500
пословни објекти и простори на парцелама до 8ари ___________________    1800
инфраструктурни објекти и мреже инфраструктуре____________________    2000
индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче,
пословни објекти и комплекси на парцелама већим од 8 ари и сл. _______    2500
мини хидроелектране ____________________________________________    3000
уопштене информације о локацији, без назнаке за коју намену__________    2500

ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА:


За издавање услова за израду пројекта парцелације и препарцелације__    1000

За издавање услова за исправку суседних граница ___________________ 1200

За издавање услова за израду урбанистичког пројекта _______________1500

за издавање копије дела урбанистичког плана:
на формату  А4 ___________________________________________________    500

на формату А3 ___________________________________________________    800

на формату А2 ___________________________________________________    1000

на формату А1 ___________________________________________________    1300

ОВЕРА УБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА____________________________    6000

Напомена: за оглашавање јавне презентације у јавним гласилима подносилац захтева плаћа стварно настале трошкове.

ОВЕРА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ________    3500

2. Републичка административна таксана жиро рачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 2.700 динара (Тарифни број 171б Закона о републичким административним таксама )


ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА


1.Општинска административна таксана жиро орачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 400 м2, односно
економских објеката на селу до 600 м2                    2000

стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто
развијена грађевинска површина прелази 400 м2, односно
економских објеката на селу преко 600 м2 ______________________2500

пословни објекти и простори на парцелама до 8 ари _____________    3000

објекти колективног становања_______________________________    4000

инфраструктурни објекти и мреже инфраструктуре______________    3000

индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче,
пословни објекти и комплекси на парцелама већим од 8 ари и сл. __    5000

мини хидроелектране _________________________________________45 000

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј

Износ:
-    за класе објеката из категорије А и Б    1.000,00 динара;
-    за класе објеката из категорије В и Г    2.000,00 динара;


 

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ПРОСТОРИНИМ И УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА2. Републичка административна таксана жиро рачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 5.310,00 динара
(Тарифни број 163.Закона о републичким административним таксама
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАРОСТИ ОБЈЕКТА:

1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара


2.Општинска административна такса на жиро рачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

уверење о старости објекта (без изласком на терен ради утврђивања стања) __500

уверење о старости објекта (са изласком на терен ради утврђивања стања) _1500


 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ


1.    Захтев – општа такса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре
Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број

Износ:
-    за класе објеката из категорије А и Б    3.000,00 динара;
-    за класе објеката из категорије В и Г    5.000,00 динара;

3.    За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
-    за објекат категорије А    450,00 динара
-    за објекат категорије Б    3.600,00 динара
-    за објекат категорије В    5.400,00 динара
-    за објекат категорије Г    5.400,00 динара


 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА УСКЛАДУСА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј
Износ:    2.000,00 динара

3.    За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
-    за објекат категорије А    450,00 динара
-    за објекат категорије Б    3.600,00 динара
-    за објекат категорије В    5.400,00 динара
-    за објекат категорије Г    5.400,00 динара


 

ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број
Износ:    2.000,00 динара

3.    За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којимсе одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
-    за објекат категорије А    450,00 динара
-    за објекат категорије Б    3.600,00 динара
-    за објекат категорије В    5.400,00 динара
-    за објекат категорије Г    5.400,00 динара

 


 

ОБАВЕЗА ПРИЈАВЕ РАДОВА


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број
Износ:    500,00 динара

3.    За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 171а Закона о републичким административним таксама)
-    за објекат категорије А    900,00 динара
-    за објекат категорије Б    4.500,00 динара
-    за објекат категорије В    5.400,00 динара
-    за објекат категорије Г    5.400,00 динара

 


 

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број
Износ:    500,00 динара

3.    За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде темеља у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)
-    за објекат категорије А    1.350,00 динара
-    за објекат категорије Б    2.700,00 динара
-    за објекат категорије В    3.600,00 динара
-    за објекат категорије Г    3.600,00 динара

 

 


 

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број
Износ:    500,00 динара

3.    За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу, а у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)
-    за објекат категорије А    1.350,00 динара
-    за објекат категорије Б    2.700,00 динара
-    за објекат категорије В    3.600,00 динара
-    за објекат категорије Г    3.600,00 динара


ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОДПОЖАРА


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број
Износ:    500,00 динара


 

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број
Износ:    500,00 динара

 


 

ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ


1.    Захтев – општатакса наподнесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број

Износ:
-    за класе објеката из категорије А и Б    1.000,00 динара;
-    за класе објеката из категорије В и Г    2.000,00 динара;

3.    За решење којим сеодобрава употребаобјекта

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 170 Закона о републичким административним таксама)
-    за објекат категорије А    1.800,00  динара
-    за објекат категорије Б    9.000,00  динара
-    за објекат категорије В    18.000,00 динара
-    за објекат категорије Г    18.000,00  динара