Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/component/content/article/1523-objedinjena-procedura.html<<<

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Штампа

 

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

 

Републичка административна такса у области урбанизма и изградње:

Све напред наведене републичке административне таксе су утврђене у складу са Законом о републичким административним таксама („СЛ. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003-испр.61/2005, 101/2005 – др. закон 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн., 65/2013- др.закон, 57/2014 – усклађени дин.износи, 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016-усклађени дин.изн.)

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, модел 97 са позивом на број 86-004 са назнаком сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац РС

 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ

1.Општинска административна таксана жиро рачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004:

помоћни објекти и објекти за према члану 145. Закона_________________    1000
економски објекти________________________________________________    1200
стамбени објекти_________________________________________________    1500
објекти колективног становања ____________________________________    2500
пословни објекти и простори на парцелама до 8ари ___________________    1800
инфраструктурни објекти и мреже инфраструктуре____________________    2000
индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче,
пословни објекти и комплекси на парцелама већим од 8 ари и сл. _______    2500
мини хидроелектране ____________________________________________    3000
уопштене информације о локацији, без назнаке за коју намену__________    2500

ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА:

За издавање услова за израду пројекта парцелације и препарцелације__1000

За издавање услова за исправку суседних граница ___________________ 1200

За издавање услова за израду урбанистичког пројекта _______________1500
за издавање копије дела урбанистичког плана:

на формату  А4 ___________________________________________________    500

на формату А3 ___________________________________________________    800

на формату А2 ___________________________________________________    1000

на формату А1 ___________________________________________________    1300

ОВЕРА УБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА____________________________    6000

Напомена: за оглашавање јавне презентације у јавним гласилима подносилац захтева плаћа стварно настале трошкове.

ОВЕРА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ________    3500

2. Републичка административна таксана жиро орачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 2.700 динара
(Тарифни број 171бЗакона о републичким административним таксама
ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА


1.Општинска административна таксана жиро орачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто развијенаграђевинска површина не прелази 400 м2, односно
економских објеката на селу до 600 м2                    2000

стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто
развијена грађевинска површина прелази 400 м2, односно
економских објеката на селу преко 600 м2 ______________________2500

пословни објекти и простори на парцелама до 8ари _____________    3000

објекти колективног становања_______________________________    4000

инфраструктурни објекти и мреже инфраструктуре______________    3000

индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче,
пословни објекти и комплекси на парцелама већим од 8 ари и сл. __    5000

мини хидроелектране _________________________________________6000

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј

Износ:
-    закласе објеката из категоријеА и Б    1.000,00 динара;
-    за класе објекатаиз категорије Ви Г    2.000,00 динара;


СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ПРОСТОРИНИМ И УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА


2. Републичка административна таксана жиро орачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 5.310,00 динара
(Тарифни број 163.Закона о републичким административним таксама
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАРОСТИ ОБЈЕКТА:

1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара


2.Општинска административна такса на жиро орачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

уверење о старости објекта (без изласком на терен ради утврђивања стања) __500

уверење о старости објекта (са изласком на терен ради утврђивања стања) _1500


ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНАРЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈДОЗВОЛИ


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре
Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј

Износ:
-    за класе објекатаиз категорије Аи Б    3.000,00 динара;
-    за класе објекатаиз категорије Ви Г    5.000,00 динара;

3.    За решење по захтеву за утврђивање испуњеностиусловакојимсе одобраваизградњаобјектаилиизвођење радова

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
-    заобјекат категорије А    450,00 динара
-    заобјекат категорије Б    3.600,00 динара
-    заобјекат категорије В    5.400,00 динара
-    заобјекат категорије Г    5.400,00 динара


ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНАРЕШЕЊА УСКЛАДУСА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА ОПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј
Износ:    2.000,00 динара

3.    За решење по захтеву за утврђивање испуњеностиусловакојимсе одобраваизградња објектаилиизвођење радова

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
-    заобјекат категорије А    450,00 динара
-    заобјекат категорије Б    3.600,00 динара
-    заобјекат категорије В    5.400,00 динара
-    заобјекат категорије Г    5.400,00 динара


ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕГРАЂЕВИНСКЕДОЗВОЛЕ


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињенепроцедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј
Износ:    2.000,00 динара

3.    За решење по захтеву за утврђивање испуњеностиусловакојимсе одобраваизградњаобјектаилиизвођење радова

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
-    заобјекат категорије А    450,00 динара
-    заобјекат категорије Б    3.600,00 динара
-    заобјекат категорије В    5.400,00 динара
-    заобјекат категорије Г    5.400,00 динара

ОБАВЕЗА ПРИЈАВЕРАДОВА


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј
Износ:    500,00 динара

3.    Запотврдунадлежногорганаопријавирадоваускладусаиздатомграђевинскомдозволом,решењемоодобрењузаизвођењерадова,односнопривременомграђевинскомдозволом

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 171а Закона о републичким административним таксама)
-    заобјекат категорије А    900,00 динара
-    заобјекат категорије Б    4.500,00 динара
-    заобјекат категорије В    5.400,00 динара
-    заобјекат категорије Г    5.400,00 динара

ПРИЈАВАЗАВРШЕТКАИЗРАДЕТЕМЕЉА


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј
Износ:    500,00 динара

3.    Запотврдунадлежногорганаопријемуизјавеозавршеткуизрадетемељаускладусаиздатомграђевинскомдозволом,решењемоодобрењузаизвођењерадова,односнопривременомграђевинскомдозволом

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 164 Закона о републичким административнимтаксама)
-    заобјекат категорије А    1.350,00 динара
-    заобјекат категорије Б    2.700,00 динара
-    заобјекат категорије В    3.600,00 динара
-    заобјекат категорије Г    3.600,00 динара

ПРИЈАВАЗАВРШЕТКАОБЈЕКТАУ КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј
Износ:    500,00 динара

3.    Запотврдунадлежногорганаопријемуизјавеозавршеткуобјектауконструктивномсмислу,аускладусаиздатомграђевинскомдозволом,решењемоодобрењу за извођење радова, односнопривременомграђевинскомдозволом

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)
-    заобјекат категорије А    1.350,00 динара
-    заобјекат категорије Б    2.700,00 динара
-    заобјекат категорије В    3.600,00 динара
-    заобјекат категорије Г    3.600,00 динара

ПОДНОШЕЊЕЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУДОКУМЕНТАЦИЈУУПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОДПОЖАРА


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј
Износ:    500,00 динара


ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј
Износ:    500,00 динара
ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕДОЗВОЛЕ


1.    Захтев – општатакса наподнесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централнаевиденцијаобједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденцијаобједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј

Износ:
-    за класе објекатаиз категорије Аи Б    1.000,00 динара;
-    за класе објеката из категоријеВиГ    2.000,00 динара;

3.    За решење којим сеодобрава употребаобјекта

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    БуџетРепублике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 170 Закона о републичким административним таксама)
-    заобјекат категорије А    1.800,00  динара
-    заобјекат категорије Б    9.000,00  динара
-    заобјекат категорије В    18.000,00 динара
-    заобјекат категорије Г    18.000,00  динара