Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Штампа Ел. пошта

 

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

 

Републичка административна такса у области урбанизма и изградње:

Све напред наведене републичке административне таксе су утврђене у складу са Законом о републичким административним таксама („СЛ. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003-испр.61/2005, 101/2005 – др. закон 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн., 65/2013- др.закон, 57/2014 – усклађени дин.износи, 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016-усклађени дин.изн.)

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, модел 97 са позивом на број 86-004 са назнаком сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац РС

 

1. Издавање уверења

 • Такса у износу од 300,00 динара.

 

2. Издавање грађевинске дозволе (за сталне и привремене објекте)

 

 • за економски објекат у пољопривреди у износу од 560,00дин,
 • за сваки грађевински објекат, осим економског објекта у пољопривреди од 1070,00 динара (сталног или привременог карактера)
 • за решење којим се на постојећем економском објекту у пољопривреди одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 430,00 динара
 • за решење којим се на постојећем објекту, осим економског објекта у пољопривреди, одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 685,00 динара
 • за изградњу телекомуникационих објеката у износу од 0,3 % на предрачунску вредност објекта

 

 

3. Издавање грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева

Нема таксе.

 

4. Измена грађевинске дозволе (за сталне и привремене објекте)

 

 • за економски објекат у пољопривреди у износу од 560,00дин,
 • за сваки грађевински објекат, осим економског објекта у пољопривреди од 1070,00 динара (сталног или привременог карактера)
 • за решење којим се на постојећем економском објекту у пољопривреди одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 430,00 динара
 • за решење којим се на постојећем објекту, осим економског објекта у пољопривреди, одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 685,00 динара
 • за изградњу телекомуникационих објеката у износу од 0,3 % на предрачунску вредност објекта

 

 

5. Издавање решења о одобрењу извођења радова

 

 • за економски објекат у пољопривреди у износу од 560,00дин,
 • за сваки грађевински објекат, осим економског објекта у пољопривреди од 1070,00 динара (сталног или привременог карактера)
 • за решење којим се на постојећем економском објекту у пољопривреди одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 430,00 динара
 • за решење којим се на постојећем објекту, осим економског објекта у пољопривреди, одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 685,00 динара
 • за изградњу телекомуникационих објеката у износу од 0,3 % на предрачунску вредност објекта (тарифни број 169).

 

 

6. Издавање решења у складу са чланом 145. на основу усаглашеног захтева

Нема таксе

 

7. Измена решења о одобрењу извођења радова

 

 • за економски објекат у пољопривреди у износу од 560,00дин,
 • за сваки грађевински објекат, осим економског објекта у пољопривреди од 1070,00 динара (сталног или привременог карактера)
 • за решење којим се на постојећем економском објекту у пољопривреди одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 430,00 динара
 • за решење којим се на постојећем објекту, осим економског објекта у пољопривреди, одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 685,00 динара
 • за изградњу телекомуникационих објеката у износу од 0,3 % на предрачунску вредност објекта

 

8. Пријава радова

 • Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 дин.

 

9. Пријава завршетка израде темеља

 • Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 дин. Се прилаже уз захтев.
 • За потврду о контроли темеља грађевинских објеката 1.540,00 динара

 

10. Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу

 • Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 дин.

 

11. Издавање употребне дозволе

 • Такса у износу од 300,00 дин.
 • Доказ о уплати републичке административне таксе плаћа се износу 0,2% од предрачунске вредности радова,

 

12. Издавање употребне дозволе на основу усаглашеног захтева

Нема таксе.

 
Општина Ариље - Званична интернет презентација.  © 2005 - 2015