Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Plan generalne regulacije Arilje Штампа Ел. пошта

Na osnovu člana 35. Zakona o planiranju i izgradnji („Služeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009, 24/2011,121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), člana 32.stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007) i člana 39. Statuta Opštine Arilje( „Službeni glasnik opštine Arilje“, broj 6/08, 6/10 i 5/14), Skupština opštine Arilje, na sednici održanoj 29. 12. 2016. godine, donela je,

 

PLAN GENERALNE REGULACIJE ARILJE

Pravni osnov za izradu Plana generalne regulacije Arilja, sadržan je u Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –US, 50/2013 –US i 98/ 2013 - US, 132/2014 i 145/2014), i Odluci o izradi Plana Generalne regulacije „Arilje“, donetoj 29.12.2009. godine (Sl.glasnik broj 8/09), i Odluci o dopuni odluke o izradi Plana Generalne regulacije „Arilje“.od 26.02.2010.godine. (Sl.glasnik opštine Arilje, br. 1/2010).

Sadržaj plana definisan je Zakonom o planiranju i izradnji (Sl.glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011,121/2012, 42/2013 –US, 50/2013 –US I 98/ 2013 – US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (Sl.glasnik RS br. 64/2015).

Planski osnov za izradu Plana generalne regulacije Arilja je Prostorni plan opštine Arilje, usvojen 30.11.2011.god. (Sl.glasnik opštine Arilje, br. 5/2011).

Konceptom Plana generalne regulacije Arilja predložena je preliminarna granica plana.Ona obuhvata celu KO Arilje i delove KO Grdovići, KO Cerova, KO Bogojevići, KO Vigošte – Pogled i KO Vrane.

Orjentaciona površina obuhvata plana iznosi 792 ha.

Planom generalne regulacije Arilja predviđen je razvoj do 2021. godine za oko 8500 stanovnika na prostoru od 792 ha, što je za oko 10% više od demografskoh projekcija iz PP Arilja. Razlog za ovakav pristup je pre svega značaj i liderstvo naselja Arilje u širim opštinskim i regionalnim okvirima kada je u pitanju razvoj privatnog preduzetništva (porodična preduzeća i ekonomije).

Tekstualni deo Plana

1. Osnovna namena

2. Postojeća namena

3. Namena površina

4. Saobraćaj

5. Regulacija

6. Vodoprivreda

7. Vodovod

8. Fekalna kanalizacija

9. Atmosferska kanalizacija

10. Elektroenergetika

11. TT

12. Termotehnika

13. Karta sprovođenja

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018