Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна Документа Општина Ариље Обједињена процедура
Обједињена процедура
Повезане странице:
Обједињена процедура
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орgaн у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

 

Републичка административна такса у области урбанизма и изградње:

Све напред наведене републичке административне таксе су утврђене у складу са Законом о републичким административним таксама („СЛ. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003-испр.61/2005, 101/2005 – др. закон 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн., 65/2013- др.закон, 57/2014 – усклађени дин.износи, 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016-усклађени дин.изн. и 95/2018)

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, модел 97 са позивом на број 86-004 са назнаком сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац РС

Републичке таксе за обједињену процедуру за акте којима се одобрава изградња објеката, пријава почетка радова и употребна дозвола

тарифни број 164.

За потврду надлежног орgaна о пријему изјаве о завршетку израде и то:

1)за објекте категорије А...........................................................1370

2)за објекте категорије Б...........................................................2730

3)за објекте категорије В...........................................................3640

4)за објекте категорије Г...........................................................3640

тарифни број 165.

За решења које доноси надлежни орgaн у вршењу поверених послова којима се одобрава изградња објекта или извођења радова и то:

1)за објекте категорије А...........................................................460

2)за објекте категорије Б.........................................................3640

3)за објекте категорије В.........................................................5460

4)за објекте категорије Г.........................................................5460

тарифни број 168.

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за извођење радова по закону којим се уређује изградња објеката.................... 25470

тарифни број 170.

За решење којима се одобрава употреба објеката и то:

1)за објекат категорије А.......................................................1820

2)за објекат категорије Б.......................................................9110

3)за објекат категорије В.....................................................18220

4)за објекат категорије Г.....................................................18220

тарифни број 171.

За решење о одобрењу локације, изградње, пуштања у пробни рад, пуштања у рад и трајни престанак рада нуклеарног објекта ......................40410

тарифни број 171а

За потврду надлежног орgaна о пријави радова са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом и то:

1)за објекат категорије А.........................................................910

2)за објекат категорије Б........................................................4550

3)за објекат категорије В........................................................5460

4)за објекат категорије Г........................................................5460

 

тарифни број 171б

За издавање информације о локацији од стране надлежног орgaна 2.810

 

тарифни број 171в

За издавање локацијских услова од стране надлежног републичког орgaна, и то:

  1. за објекат категорије А 1880
  1. за објекат категорије Б 2810
  1. за објекат категорије В 3750
  1. за објекат категорије Г 3750

  
Општина Ариље.  © 2005 - 2018