Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Добро дошли, гост
Корисничко име Лозинка: Запамти ме
 • Страна
 • 1
 • 2
 • 3

ТЕМА: ДИВЉА ГРАДЊА

27 авг 2012 21:40 Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4621

 • сањајдонацију
Сундјер Боб написао/ла:
По закону о доступности информација исто трази од опстине и морају ти га дати !!!

А према Закону о доступности глупости теби би требало забранити да било ста висе кацис!


За мог Великог пријатеља једно Велико ОсвезењеПоследња измена: 28 авг 2012 23:31 Написао: .

28 авг 2012 13:17 Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4626

 • Јеца Тузибаба
Недеља 3.

Објекат се окрови. Нико ниста не реагује!?!

Да ли је ово могуце?

Овде несто заиста рузно мирисе.

Цим се самопрокламовани салвахијански портпарол висе не јавља да брани "divљаке" и цим "птица ругалица" не сме да закаци "свој пројекат" (јер не одговара ономе сто је направљено), то озбиљно говори да ту нису циста посла.

До сада сам цутала и нисам помињала имена, али оставицу јос недељу дана за интервенцију надлезних, па цу поменути и имена, а мозда и у нека мало буцнија гласила дати цланак.

До тада, одговорна опстинска екипа, коју сам слуцајно видела да у сред бела дана седе у кафицу јуце и испијају несто зестоко, мозе да се крије у хладовини, а онда...

06 сеп 2012 12:11 Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4642

 • Јеца Тузибаба
Недеља[ 4

Ста је? Мислили сте на одмору сам? Е, па ако ви одмарате и спавате, могу и ја, али неко мора дрзати и оци отворене. Има ту људи који ме обавеставају ста се ради, то јест не ради.

Нико ниста и даље не реагује због разних повреда закона? А треба ло би, зар не? Или сте мозда огуглали на овакве ствари, па и не оцекујете ниста?

Оцекујете да це некоме да се тресу гаце? Цутите и цекате. Да опет некога тузакам, прозивам, изазивам?

Е, па за овај пут цу вам дати мало слова закона, па да процитате ста ко треба да ради (а ста ко не треба), па на основу тога закљуците ста је ко урадио а ста није.

Ево ста казе ЗАКОН:

8. Регистар инвеститора
Цлан 8.
Регистар инвеститора представља јавну евиденцију о свим располозивим подацима о физицком или правном лицу као инвеститору и доступан је у седисту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета.
Регистар инвеститора воде јединице локалне самоуправе.

КОМЕНТАР: На интернет страници локалне управе нема регистра инвеститора, самим тим регистар НИЈЕ доступан у електронском облику (а ко треба да га води, писе горе).

4. Права и дузности градјевинског инспектора
Цлан 175.
Градјевински инспектор у врсењу инспекцијског надзора има право и дузност да проверава да ли:
1) привредно друство, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно лице које врси струцни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или градјењу објеката, испуњавају прописане услове;
2) је за објекат који се гради, односно за изводјење радова издата градјевинска дозвола и поднета пријава о поцетку градјења;
3) је инвеститор закљуцио уговор о градјењу, у складу са овим законом;
4) се објекат гради према техницкој документацији на основу које је издата градјевинска дозвола, односно техницкој документацији на основу које је издато ресење о пријави радова из цлана 145. овог закона;
5) је градилисте обелезено на прописан нацин;
6) изврсени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уградјују одговарају закону и прописаним стандардима, техницким нормативима и нормама квалитета;
7) је изводјац радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобрацаја, околине и заститу зивотне средине;
8) на објекту који се гради или је изградјен постоје недостаци који угрозавају безбедност његовог корисцења и околине;
9) изводјац радова води градјевински дневник, градјевинску књигу и обезбедјује књигу инспекције на прописани нацин;
10) се у току градјења и корисцења објекта врсе прописана осматрања и одрзавања објекта;
11) је техницки преглед изврсен у складу са законом и прописима донетим на основу закона;
12) је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
13) се објекат користи за намену за коју је издата градјевинска, односно употребна дозвола;
14) обавља и друге послове утврдјене законом или прописом донетим на основу закона.
Градјевински инспектор је овласцен да врси надзор над корисцењем објеката и да предузима мере ако утврди да се корисцењем објекта доводе у опасност зивот и здравље људи, безбедност околине, угрозава зивотна средина и ако се ненаменским корисцењем утице на стабилност и сигурност објекта.
У врсењу инспекцијског надзора, градјевински инспектор је овласцен да удје на градилисте и објекте у изградњи, да трази исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од одговорних лица, фотографисе или сацини видео снимак градилиста или објекта, као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврдјивања цињеницног стања.
Градјевински инспектор је дузан да пруза струцну помоц у врсењу поверених послова у области инспекцијског надзора и да даје струцна објасњења и мисљења, као и да непосредно уцествује у врсењу инспекцијског надзора кад је то неопходно.
5. Овласцења градјевинског инспектора
Цлан 176.
У врсењу инспекцијског надзора градјевински инспектор је овласцен да:
1) нареди ресењем уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је његово градјење заврсено без градјевинске дозволе;
2) налози ресењем обуставу радова и одреди рок који не мозе бити дузи од 30 дана за прибављање, односно измену градјевинске дозволе, ако се објекат не гради према градјевинској дозволи, односно главном пројекту, а ако инвеститор у остављеном року не прибави, односно измени градјевинску дозволу, да налози ресењем уклањање објекта, односно његовог дела;
3) налози ресењем обуставу радова, ако инвеститор није закљуцио уговор о градјењу, у складу са овим законом;
4) налози ресењем обуставу радова и одреди рок који не мозе бити дузи од 30 дана за прибављање градјевинске дозволе, ако утврди да је за радове који се изводе на основу ресења из цлана 145. овог закона потребно прибавити градјевинску дозволу, а ако инвеститор у остављеном року не прибави градјевинску дозволу, да налози ресењем уклањање објекта, односно његовог дела;
5) налози ресењем обуставу радова и одреди рок који не мозе бити дузи од 30 дана за прибављање, односно измену градјевинске дозволе, ако изградјени темељи нису ускладјени са главним пројектом, а ако инвеститор у остављеном року не прибави градјевинску дозволу, да налози ресењем уклањање изградјених темеља;
6) налози ресењем уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено градјење, односно изводјење радова и после доносења ресења о обустави радова;

7) налози ресењем уклањање привременог објекта из цлана 147. овог закона протеком прописаног рока;
8) налози ресењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања објекта, односно његовог дела, ако се објекат или његов део уклања без ресења о дозволи уклањања објекта, односно његовог дела;
9) налози ресењем обуставу радова, ако инвеститор није ресењем одредио струцни надзор, у складу са овим законом;
10) нареди спроводјење других мера, у складу са овим законом.
Ресење о уклањању објекта, односно његовог дела односи се и на делове објекта који нису описани у ресењу о русењу, а настали су након састављања забелезбе и цине једну градјевинску целину.
........
Цлан 181.
Кад градјевински инспектор у врсењу инспекцијског надзора утврди да се објекат гради, односно изводе припремни радови без градјевинске дозволе, поред мера прописаних овим законом, наредице ресењем без одлагања и затварање градилиста.
Ресење из става 1. овог цлана изврсно је даном доносења.
Мера из става 1. овог цлана спроводи се стављањем слузбеног знака „затворено градилисте”, пецацењем градјевинских масина и прибијањем копије ресења из става 1. овог цлана на видном месту.
Један примерак изврсног ресења којим се наредјује затварање градилиста, градјевински инспектор доставља надлезној полицијској управи, која це по потреби прузити полицијску помоц ради омогуцавања спроводјења изврсења тог ресења.

........
Цлан 183.
Ресење о уклањању објекта, односно његовог дела, градјевински инспектор доноси у слуцајевима прописаним овим законом.
Ресењем из става 1. овог цлана одредјује се рок у коме је инвеститор дузан уклонити објекат или његов део.
Ресењем из става 1. овог цлана градјевински инспектор одредјује да ли је пре уклањања објекта, односно дела објекта потребно урадити пројекат русења, као и нацин изврсења путем друге особе у слуцају да инвеститор то сам није уцинио у року одредјеном ресењем о уклањању.
Изузетно, градјевински инспектор, у слуцајевима из става 1. овог цлана неце донети ресење о уклањању објекта, односно његовог дела (потпорни зидови, претварање таванског простора у стамбени, отварање портала на фасади и сл.), ако би тим уклањањем настала опасност по зивот и здравље људи или суседне објекте или сам објекат, вец це инвеститору ресењем налозити врацање у првобитно стање, у складу са овим законом.

КОМЕНТАР: није потребан, само процитајте ста ко треба да уради, па процените да ли је или није.

Сматра ли се ико одговорним да нас извести ста се десава по овом питању?
Последња измена: 06 сеп 2012 12:52 Написао: .

20 сеп 2012 12:06 Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4675

 • Јеца Тузибаба
2. месец (први је прошао)

Резиме за први месец:

• У центру града запоциње divља, бесправна, или како год да је назовете, али градња која није одобрена
• Сви цуте, нико ништа не предузима (цак се и Телетабис уцутао)
• Објекат се окровљава, застакљује, градилиште се не пломбира од стране, како то господин Телетабис лепо реце, „ненадлежне инспекције“
• Шта помислити? Дебели образи? Дубоки џепови?
• Закљуцак: ништа ново нам неце донети нови законобранитељи...изгледа...ма колико то оцекивали неки. Земљо Србијо !
• муцнина, муцнина


Последња измена: 20 сеп 2012 12:07 Написао: .

20 сеп 2012 20:48 Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4676

 • телетабис
Тт упознат са ситуацијом да је, вечно двору лојални салвахе грађ. инсп., познат по изјави "Сарезаћу их све по закону" био, у данима пре, заузет трчкарањем (од... до... ) и систематизовањем њу намештеника. Тт хоће да верује да се нико није осмелио да, без свих дозвола, пројеката и одобрења, у строгом центру Т., гради "инкримисани" об()екат (тако ће то рећи поменути Сал. инсп.).
Тт са нестрпљењем очекује Јецину обзнану имена (ако су јавна) свих оних који су "умешани" у поменуту (не)дозвољену градњу.
Последња измена: 21 сеп 2012 03:10 Написао: .

20 сеп 2012 21:17 Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4678

 • сањајдонацију
јецо,Јецо,јецо

ај сад ако смијес

реци конацноооооооооооооооооооооо

21 сеп 2012 01:51 Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4679

 • Цхуцк Маwхиннеy
овај телетабис све зна..прави је телетабис

21 сеп 2012 02:04 Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4680

 • Љиљана Димитријевић
Мене ово заиста, почиње озбиљно нервирати! Направили смо овај Форум како би грађани имали могућност да комуницирају са запосленима у општини, као и представницима власти. Форум је место где се на прилично једноставан начин може поставити питање, изнети проблем, или дати каква сугестија, а све у циљу веће информисаности, бољег међусобног разумевања, унапређења услова рада и живота свих нас заједно.
Међутим, нико од мојих колега, нити представника власти не налази, нити је до сада налазио разлог да користи овај инструмент! Нити да одговори на притужбе, нити да промовише свој рад. Ни један једини пут! Као да их гује иза ових екрана вребају! И онда грађани сами са собом разговарају, или се почињу међусобно шалити, вређати, постављати лажне профиле и слично.
Ја не знам да ли се ова градња одвија са дозволама или без, али и сама данима чекам хоће ли ико поводом овог писања пустити аваза од себе. Данас изгубих стрпљење и приупитах инспектора о чему се ради. Од њега сазнадох да градитељи имају дозволе, чак и то да на градилишту постоје табле са обавезним подацима. Па што не напишеш то, аман за аман?
Осећам се лоше. Пар мојих колега који су увођењем овог Форума желели унапредити рад Општинске управе и ја која сам их у томе здушно подржала, сада можемо само закључити: „Џаба смо кречили“! Можда би нам се могло приговорити и то да смо докони и залудни, чим уводимо непожељне новотарије. Јер, овај Форум изгледа ником и није потребан. Осим можда онима који на овим местима траже прилику да пошаљу какав абер, напакосте комшији, промовишу своју политичку опцију, или искажу непризнати књижевни таленат.
Последња измена: 21 сеп 2012 03:06 Написао: .

21 сеп 2012 06:02 Одг: Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4682

 • Натаса
Ако је у питању зграда иза ''Кафе куће'', власник је прибавио дозволе, све могуће, у ''оно'' време, и сада је најнормалније започео градњу. Где су били грађани ''онда'' да пишу петицију, или да се масовно сада буне,или посете оне који су му дозволили да руши изглед чаршије!?...мени се лично гади, и гаде сви они који су изградили и граде мимо, још горе ако је све то у склопу Урбанистичког плана таквог скарадног.али, ко мене пита...

21 сеп 2012 21:45 Одг: ДИВЉА ГРАДЊА #4683

 • сањајдонацију
Љиљана Димитријевић написао/ла:
[б]Мене ово заиста, почиње озбиљно нервирати! .
Ја не знам да ли се ова градња одвија са дозволама или без, али и сама данима чекам хоће ли ико поводом овог писања пустити аваза од себе. Данас изгубих стрпљење и приупитах инспектора о чему се ради. Од њега сазнадох да градитељи имају дозволе, чак и то да на градилишту постоје табле са обавезним подацима. Па што не напишеш то, аман за аман?


Љиљо,Љиљо
ти као да не знас да је гррррррррррррррр инспектор
3(три) пута исао на обуку за кампутер(све о троску пореских обвезника,пардон опстине)
и опет поред тога њему мора да се придрузи дактилпграфкиња
приликом састављања писанија
 • Страна
 • 1
 • 2
 • 3
Општина Ариље.  © 2005 - 2018