Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/obavestenja/1427-2015-04-21-12-56-11-/aktuelnosti/obavestenja<<<

Обавештење да није потребна Студија о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта "Лаки" доо Ступчевићи Штампа
Чланак написао/ла: администратор ,  уторак, 21 април 2015 00:49

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 10. став 4. и члан 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласик РС“ 135/04 и 36/09) обавештавају се грађани, заинтересовани органи и организације, да је овај орган донео Решење да није потребна Студија о процени утицаја на животну средину за „Пројекат изградње једноспратне Лагер коморе, једноспратног објекта за паковање воћа и двоспратног објекта за пресвлачење и одмор радника на кат.парцели бр.132/2 КО Ступчевићи“ носиоца пројекта „Лаки“ д.о.о. из Ступчевића, Ариље.

Заинтересовани органи и организације и јавност могу извршити увид у донете Решење у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилија бр. 53, канцеларија бр. 11, у времену од 8,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења или електронски на сајту www.arilje.org.rs.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу на донето Решење Министарству пољопривреде и заштите животне средине у Београду а преко овог органа.

В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић Василић

Решење можете погледати и  овде.


Ариље, 21.04.2015.год.