Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/obavestenja/1429-2015-05-04-09-35-43-/aktuelnosti/obavestenja<<<

Обавештење о закљученом уговору за Радове на припремању локација за рециклажна острва Штампа
Чланак написао/ла: администратор ,  недеља, 03 мај 2015 21:32

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број 404-48/15
04.05.2015. године
А Р И Љ ЕНа основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) , Наручилац Општинска управа општине Ариље, Светог Ахилија 53 , Интернет адреса: www.arilje.org.rs, објављујеОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

 

1.Предмет јавне набавке Радови на припремању локација за рециклажна острва

Редни број јавне набавке 1.3.2.

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) 2.500.000 РСД

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а) 2.113.194 РСД

Вредност уговора о јавној набавци
( са ПДВ-ом) 2.535.832,80 РСД


2. Ознака из општег речника јавне набавке (ОРН): 45222110

3. Уговорена вредност износи 2.113.194 РСД без ПДВ-а

4. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

5. Број примљених понуда - две.

6. Датум доношења одлуке о додели уговора 22.04.2015. године

7. Датум закључења уговора 04.05.2015. године

8. Назив, односно име и основни подаци о понуђачу са којим је закључен уговор: СГР „Мајстор“ , Милоша Глишића бр. 29, 31230 Ариље.

9. Период важења уговора: до 25.05.2015.

10. Околности које представљају основ за измену уговора: ако извршилац радова не изврши радове дефинисане Уговором делимично или у целости, несавесно пословање, споразумно.


Старији чланци:
  • 21/04/2015 - ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ О Б А В Е Ш Т Е Њ Е На основу члана 10. став 4. и члан 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласик РС“ 135/04 и 36/09) обавештавају се грађани, заинтересовани органи и органи…
"> Обавештење да није потребна Студија о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта "Лаки" доо Ступчевићи
  • 08/04/2015 - ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ОБЈАВЉУЈЕ   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   На основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани органи и организације, да је „Лаки“ д.о.о. из Ступчевића, п…
  • "> Обавештење - Процена утицаја на животну средину - "Лаки" Ступчевићи
  • 03/03/2015 - Обавештење о потреби израде и обиму и садржају Студије о процени утицаја пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ д.о.о.

  •