Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Јавни позив за право пречег закупа Штампа Ел. пошта

Средњи грб Ариља

Јавни позив за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом ради изграде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2011. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ОПШТИНЕ АРИЉЕ за 2011. годину, коју је образовала Скупштина општине Ариље, решењем 01 број 112-101/09од29.12.2009 године, на основу члана 64а Закона о пољопривредном земљишту ( „ Службени гласник РС“, бр.62/06,65/08 и 41/09), упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом ради изграде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2011. годину.

 1. Позивају се сва правна и физичка лица која су власници функционалних вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктуру), а који се налазе на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Ариље и правна и физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Ариље, а у циљу производње хране за животиње, да доставе захтев за право пречег закупа са потребном документацијом Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2011. годину.
 2. Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу власништва на инфраструктуру достављају Комисији:
  • захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктуру,
  • извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и
  • записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре.
  У случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности, потребно је доставити:
  • захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфрастрктуру,
  • записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре и
  • доказ о власништву на инфраструктуру (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава).
 3. Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња достављају Комисији је:
  • захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња,
  • доказ о регистрованој фарми, Решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова или регистровано пољопривредно газдинство са 15 уматичених млечних крава за једну годину закупа (за годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. и 2011. годину),
  • уверење или потврда о здравственом стању животиња - прибавља се од Ветеринарске станице и
  • уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд.
 4. Рок за достављање потребне документације из тачке 2. и 3. овог позива Комисији је 23.11.2010. године до 15,00 сати. Благовременим ће се сматрати сви захтеви који стигну у Писарницу Скупштине општине Ариље, Светог Ахилија 53, Ариље до наведеног рока. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.
 5. Потребна документација се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише, на предњој страни:
  • Општина Ариље, Светог Ахилија 53, Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2011. годину,
  • назнака - Право пречег закупа, уз навођење катастарске општине.
  • на задњој страни - име и презиме (назив и адреса подносиоца захтева за право пречег закупа).
 6. Све информације у вези са овим позивом могу се добити у згради Скупштине општине Ариље, Светог Ахилија 53, сваког радног дана од 8,00 до 15 сати, контакт особе Снежана Јојић, тел. 031/891-171.
 7. Овај позив објавити на сајту Општине Ариље, огласним таблама и огласним таблама месних канцеларија, на локалном радију и локалној телевизији у Ариљу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Ариље
01 број 320-____/2010, 7.10.2010. године

Заменик председника Комисије,
Снежана Јојић, дипл.прав.с.р.
Председник Комисије,
проф.др Јордан Миливојевић,дипл.инж.с.р.

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018