Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Јавни позив за право пречег закупа
Јавни позив за право пречег закупа Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: администратор ,  среда, 12 октобар 2011 12:43

Средњи грб Ариља

Јавни позив за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2012. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Комисија за израду Предлоga годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ОПШТИНЕ АРИЉЕ за 2012. годину, коју је образовала Скупштина општине Ариље, решењем 01 број 112-8/2011 од 25.1.2011 године, на основу члана 64а Закона о пољопривредном земљишту ( „ Службени гласник РС“, бр.62/06,65/08 и 41/09), упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2012. годину.

 1. Позивају се сва правна и физичка лица која су власници функционалних вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктуру), а који се налазе на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Ариље и правна и физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Ариље, а у циљу производње хране за животиње, да доставе захтев за право пречег закупа са потребном документацијом Комисији за израду Предлоga годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2012. годину.
 2. Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу власништва на инфраструктуру достављају Комисији:
  • захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктуру,
  • извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и
  • записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре.
  У случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности, потребно је доставити:
  • захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфрастрктуру,
  • записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре и
  • доказ о власништву на инфраструктуру (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава).
 3. Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња достављају Комисији је:
  • захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња,
  • доказ о регистрованој фарми, Решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова или регистровано пољопривредно gaздинство са 15 уматичених млечних крава за једну годину закупа (за годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2012. годину),
  • уверење или потврда о здравственом стању животиња - прибавља се од Ветеринарске станице и
  • уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд.
 4. Рок за достављање потребне документације из тачке 2. и 3. овог позива Комисији је 30.10.2011. године до 15,00 сати. Благовременим ће се сматрати сви захтеви који стигну у Писарницу Скупштине општине Ариље, Светог Ахилија 53, Ариље до наведеног рока. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.
 5. Потребна документација се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише, на предњој страни:
  • Општина Ариље, Светог Ахилија 53, Комисији за израду Предлоga годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2012. годину,
  • назнака - Право пречег закупа, уз навођење катастарске општине.
  • на задњој страни - име и презиме (назив и адреса подносиоца захтева за право пречег закупа).
 6. Све информације у вези са овим позивом могу се добити у згради Скупштине општине Ариље, Светог Ахилија 53, сваког радног дана од 8,00 до 15 сати, контакт особе Снежана Јојић, тел. 031/891-171.
 7. Овај позив објавити на сајту Општине Ариље, огласним таблама и огласним таблама месних канцеларија, на локалном радију и локалној телевизији у Ариљу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Ариље
01 број 320-19/2011, 7.10.2011. године

Председник Комисије,
проф.др Јордан Миливојевић,дипл.инж.с.р.

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018