Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Одржана седница Општинског већа
Одржана седница Општинског већа Штампа Ел. пошта

Општинско веће је 16.12. одржало редовну седницу којом је председавао Зоран Тодоровић, председник општине. Поред чланова Већа, седници су присуствовали известиоци по појединим тачкама Дневног реда и представници локалних медија.

Након упознавања са предложеним Дневним редом, председник је предложио измену, тако што су скинуте тачке: Предлог измене Одлуке о јавним паркиралиштима и Предлог решења о именовању директора „Народне библиотеке“ Ариље, и предложио нове: Давање сагласности на програм коришћења средстава за 2015. годину који је донео Савет за координацију послова безбедности саобраћаја, Решење из имовинско – правне области, Захтев еколошке инспекције за утврђивање локације за претоварну станицу, Давање сагласности на Правилник о унутрашњој орgaнизацији и систематизацији радних места у Туристичкој орgaнизацији општине Ариље и доношење Одлуке о отварању нове линије за превоз путника у локалном саобраћају Ариље – Клисура – Добраче – Бреково.

Овакав Дневни ред, чланови Општинског већа су усвојили једногласно. Они су такође једногласно усвојили и записнике са три претходне седнице (28,29 и 30 ), а потом је Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период од 1.1.2014. до 30.9.2014., образложила Загорка Миливојевић, самостални стручни сарадник службе трезора, истакавши да укупни буџетски приходи буџета општине Ариље за 2014.годину, по првом ребалансу донетом 02. септембра текуће године, за првих девет месеци износе 276.627.283,22 динара, или 64,72%, што је за скоро 43 милиона, или 10% мање од планиране динамике. У истом периоду претходне године, ови исти приходи су износили 257.326.000,00 динара што је за око 19 милиона мање.

Порез на зараде који чини 36% укупних прихода буџета, остварен је са 66,03 динара, и у односу на претходну годину је мањи за 6.295.000,00 динара. Смањени су приходи од пореза на наслеђе и поклон, порез на капиталне трансакције, као и накнада за коришћење грађевинског земљишта која се од 1.01.2014. године , не задужује. Укупна наплата по основу локалних јавних прихода које администрира Одсек локалне пореске администрације је 37.745.000,00, динара, а у истом периоду прошле године наплата је била 29.755.145,00 динара, што значи да је напалта у првих девет месеци ове године у поређењу са истим периодом прошле године већа за скоро осам милиона динара, или за 27%. Укупни расходи у датом периоду прате остварење прихода и износе 267.744.000 или 62,64%. Извештај је једногласно усвојен.
Предлог Одлуке о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2014. годину, презентовала је Љиљана Димитријевић, самостални стручни сарадник службе буџета, износећи разлоге као и правни основ за његово доношење.
Разлог због коga се предлаже Одлука о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2014. годину, је потреба реалнијег приказа прихода и расхода за 2014. годину на основу остварења у досадашњем периоду. Реални приходи буџета нижи су од досадашњег плана, па се и расходна страна мора кориговати у складу са реалним изворима. Највећи подбачај прихода у односу на план је код пореза на приходе од имовине ( првобитно су планирани на 15.000.000 и смањени на 14.000.000) пошто су раније ови приходи припадали општинама, али су изменама Закона о финансирању локалне самоуправе, преусмерени у републички буџет. Мања реализација такође лежи и у чињеници да у 2014. години није утврђивана обавеза по основу пореза на пољопривредно и шумско земљиште због поплава и других елементарних непогода на територији општине. По тренутним прописима у наредној години, порез на земљиште биће интегрисан и планиран у оквиру прихода – порез на имовину.
Смањени су и приходи од пореза на наслеђе и поклон за 2.695.000 и пореза на капиталне трансакције за 4.000.000. Истовремено, повећање прихода се бележи код текућих наменских трансфера од Републике у корист општине, у износу од 9.180.000 динара. Повећање прихода је и на позицији – мешовити и неодређени приходи за 583.000 по основу прихода од Каско осигурања. Укупни буџетски приходи према овом предлогу износе 416.518.000 и мањи су за 10.932.000 од прихода планираних Одлуком о првом ребалансу.
Што се тиче прихода буџетских корисника бележи се повећање сопствених прихода код Народне библиотеке за 96.000, тако да се остала примања предлажу на износ од 61.846.000 динара.
На основу наведеног, приходи и примања буџета општине Ариље за 2014. годину предлажу се на износ од 478.364.000 и за 10.836.000 мањи су од планираних првим ребалансом.

Председник општине, Зоран Тодоровић, је у дискусији изнео да ће општина по правоснажној пресуди бити у обавези да власнику одузетог земљишта (1969. године) на коме су изграђени „Фасил“ и ЗЗ „Ариље“ исплати око 50 милиона динара због чеga ће бити великих проблема у функционисању локалне самоуправе, па се мора размотити модел плаћања. Осталим власницима је земљиште исплаћено по тада важећим условима, али у конкретном случају општина није посао довела до краја, истакао је председник, и рекао да у пресуди стоји да би тај износ требало да плате сви солидарно. Међутим, како ствари стоје цео терет ће пасти на општину, јер би у противном био доведен у питање опстанак „Фасила“ који запошљава око 400 радника, а ЗЗ „Ариље“ се налази у стечају.
Поред тоga општина ће у вансудском поравнању морати да исплати 5.000 еура (у динарској противвредности ) за повреду ауторских права Тањи Драшкић – Савић у ранијем периоду. Чланови већа су били сагласни да се и једно и друго мора исплатити, али да ће бити велики терет за нашу општину. Рацо Трипковић био је става да Општинско веће и Скупштина морају водити рачуна при доношењу одлука, као и њиховом спровођењу, да се овакве ситуације убудуће не би дешавале.
Након дискусије, једногласно је усвојена Одлука о другом ребалансу.
У даљем раду седнице, предлог Одлуке о општинском јавном правобранилаштву, образложила је Милка Чворовић, Општински јавни правобранилац. Донет је нови Закон о правобранилаштву , којим је прописано да општине морају ускладити своје Одлуке о правобранилаштву. Битна разлика је да Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника општине, а услов за његово постављање је положен правосудни испит и најмање 10 година радног искуства у струци после положеног стручног испита. Рок за постављање правобраниоца је 90 дана од доношења одлуке. Без дискусије, Веће је једногласно усвојило Одлуку о општинском јавном правобранилаштву.
Директор ЈП за водоснабдевање „Рзав“ , Љубо Лазовић, је укратко презентовао Програм пословања предузећа за 2015. годину, као и Одлуку о утврђивању цене воде из Система „ Рзав“ Директор је рекао да је програм за наредну годину урађен без повећања цене воде, али да Управни одбор ЈП „Рзав“ сматра да цену треба повећати од 1. фебруара наредне године, која би у односу на садашњу била увећана за 69 пара, са 9,97 на 10,66. Предлог „Рзава“ је да ту разлику сносе Јавна комунална предузећа, а не крајњи корисници. Да би се повећала цена воде потребна је сагласност свих оснивача. Председник наше општине, Зоран Тодоровић, сматра да цену воде треба повећати, док сагласност за повећање нису дале општина Чачак и Горњи Милановац.

Програм је урађен као и за 2013. годину, са трошковима и ценом, приходима и расходима, на основу чеga очекујемо да предузеће у наредној години забележи позитиван пословни резултат, добит у износу од 70.000 динара, нагласио је Лазовић.

Зараде у овом Јавном предузећу су према упутствима Владе Републике Србије умањене за 10%, које ће према новим упутствима, а према речима директора, у наредној години бити умањене за још 5%, али и број запослених 5 –6 одсто.
Инвестиције из сопствених средстава односе се на осавремењавање технолошких линија, а инвестиције из удружених средстава на изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“. Због недостатка финансијских средстава изградња је обустављена до даљњег. Програм је усвојен једногласно.

У даљем раду разматран је и, такође, једногласно усвојен Програм пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ за 2015. годину и План зимског одржавања на општинским путевима и градским улицама, у наредној години. Карактеристика овог Плана је да је урађен по моделу програмског буџетирања, „Дирекција“ сада нема сопствене приходе већ је директно усмерена на буџет, и план за 2015. годину је умањен за 10% у односу на план за 2014. годину, истакао је директор „Дирекције“ Вукић Миливојевић. Такође је рекао да ће се активности ЈП „Дирекције за изградњу“ у наредној години одвијати кроз четири Програма: Локални развој и просторно планирање, Комунална област, Путна инфраструктура и Развој спорта. Одржавање путева и улица је планирано као и у претходној години.
На Програм пословања ЈКП „Зелен“ Ариље за 2015. годину, Веће је дало сагласност. Износећи најбитније, директор предузећа Милијанко Митровић, је рекао да је главни циљ, уколико се обезбеде средства, да се реализује систем даљинског надзора водоводне мреже. Планирана је и замена застареле опреме, као и пројекат водоснабдевања у делу насеља Вране. Губици воде у водоводној мрежи су и даље веома велики, иако су предузимане мере на смањивању губитака. Проблем око проналаска локације за претоварну станицу је и даље присутан, као и проблем отпада који није комунални, а за који се мора пронаћи одговарајућа депонија. ЈКП „Зелен“ планира да ће имати позитивно пословање за око 700.000,00 динара. Ненаплаћена потраживања су око 50.000.000,00 динара, док су неизмирене обавезе око 19.000.000,00 динара.
Веће је дало сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дубоко“ Ужице, уз очекивање да ће на седници СО Ароље заказаној за 22. децембар бити присутан директор предузећа и пружити одборницима детаљније информације у вези сарадње предузећа „Дубоко“ са општином Ариље..
На следећој седници СО ће се наћи и Извештај о функционисању одбране од града на територији радарског центра „Ужице“ у 2014. години, на који је Веће дало сагласност.
Дата је и сагласност на Програм рада и Финансијски план Туристичке орgaнизације општине Ариље, као и на решење о именовању директора Туристичке орgaнизације, односно предлогу да Братислав Луковић, буде именован за директора ТО Ариље.
На овој седници већа, дата је сагласност на Одлуку о измени Одлуке о финансијској подршци успешним ученицима и студентима у том смислу да се финансијска подршка прима једнократно, а да време исплате утврђује Комисија у складу са могућностима буџета општине Ариље. До сада је овај вид подршке износио 3.000 динара.
Веће је дало сагласност на Програм коришћења средстава за 2015. годину, који је 03.11.2014. године донео Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. Према Програму, за улице и путеве је планирано 1.700.000 динара, за израду техничке документације за део Улице Војводе Мишића, од Дома здравља до кружног тока и изградњу тротоара у Улици Љубе Стојића; за побољшање безбедности саобраћаја 1.700.000 динара, за набавку опреме за побољшање услова рада Полицијске станице Ариље 1.300.000 динара, проширење система видео надзора (набавка камера) 250.000 динара, за промоцију у области безбедности саобраћаја 100.000, и административне трошкове 50.000 динара.
Захтев за обезбеђивање финансијских средстава за рад два педагошка асистента у Предшколској установи ће бити позитивно решена, као и захтеви родитеља деце са посебним потребама за превоз до Техничке школе у Ужицу и натраг, у својству пратиоца.
Поред ових захтева, Општинском већу су се обратили за финансијску помоћ и Црквена општина Бреково, ТВ „Клик“, Радио Ариље, Стрељачки клуб Ариље и Месни одбор Богојевићи.
Сви Планови Јавних предузећа за наредну годину, Извештаји, и предлози разних Одлуке, ће бити на Дневном реду прве седнице СО Ариље која је заказана за 22. децембар, када ће их одборници разматрати и анализирати пре коначног скупштинског усвајања.
С.Ј.

Седница општинског већаСедница општинског већа

Седница општинског већаСедница општинског већа

Седница општинског већаСедница општинског већа


Старији чланци:
  • 19/12/2014 - Пројектни тим у оквиру пројекта „Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље“ орgaнизовао је 17.12.2014. године у просторијама Скупштине Општине Ариље промо конференцију поводом успешног завршетка пројекта...
"> Завршна конференција на пројекту "Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље"
  • 17/12/2014 - Светски дан најкраћег филма
  • 12/12/2014 - Коштана на сцени Соколског дома

  •  
    Општина Ариље.  © 2005 - 2018