Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Јавни позив за достављање понуда за постављање монтажних објеката на површинама јавне намене
Јавни позив за достављање понуда за постављање монтажних објеката на површинама јавне намене Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  петак, 06 октобар 2017 09:24

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

01 број 464-2/17

6.10.2017. године

На основу чл.146. закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09,24/11 и 121/12) и члана 8.Одлуке о постављању привремених монтажних објеката и других покретних објеката на јавним површинама /сл. Гласник општине Ариље број 972016/иОдлуке Општинског већа општине Ариље број464-2/17 и Програма за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама, Комисија за спровођење поступка располаgaња грађевинским земљиштем

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене

 

 

1. Јавним позивом дају се у закуп на одређено време за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене следеће локације:

Број

Опис локације

Површина

2)

Број објеката

Време коришћења

Намена

1.

Кат.парц.бр. 180/2 Ко Ариље - преко пута Дома здравља

25 м2

5

3 године године

Трговина, услуге, усгоститељство

2.

Кат.парц.бр 435/20 Ко Ариље -Пискавице, Устаничка бб

20 м2

1

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

3.

Кат.парц.бр. 182/1 Ко Ариље - парк код Суда, трафике

7 м2

2

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

4.

Кат.парц.бр 48/1 Ко Ариље - Пијац

20 м2

7

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

5.

Кат.парц.бр. 48/1 Ко Ариље - код Аутобуске  станице

20 м2

2

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

6.

Кат.парц.бр. 96/3 Ко Ариље - улица Милоша ГЛишића

20 м2

2

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

7.

Кат.парц.бр. 452 Ко Ариље - Трг Партизана

90 м2

1

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

8.

Кат.парц.бр. 61 Ко Ариље - Трг Партизана

30 м2

5

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

 

2.Почетна цена за све локације, изузев локације под бројем 3. износи 10.000,00 динара по м2, а за локацију 3. износи 5.000,00 динара по м2.

Све локације се дају на коришћење са постојећим стањем комуналне опремљености

3.почетна цена за конкретне локације из табеле из тачке 1.овог позива обухватаукупну накнаду за привремено уступање и уређивање јавног земљишта за назначени период.

4.учесници позива су дужни:

- Да на име gaрантног износа за учешће на огласу уплате износ од 20% од почетне цене на рачун број 840-742153843-66 позив на број по моделу 97 број 86-004 , и доказ о уплати/уплатницу/ приложе у коверти заједно са понудом.

-Доставе доказ /уверење локалне пореске администрације/да је измирио своје обавезе по било ком основу према локалним јавним приходима, и доказприложе у коверти заједно са понудом

Учесници у позиву имају право на повраћај gaрантног износа уколиконе буду оглашени за најповољније понуђаче.

Учесник у огласу губи право на повраћај gaрантног износа уколико, као најповољнији понуђач, након отварања понуде, избило ког разлоga, одустане од понуде за предметну локацију.

Понуда Лица које није измирило своје обавезе по било ком основу према локалним јавним приходима, а које достави своју понуду, неће бити разматрана.

5. Пријаве на оглас подносе се писменим путем и затвореној коверти на адресу : Општина Ариље, Ул. Светог Ахилија 53, са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА закуп локација на јавној површини у јавној својини општине за постављање монтажних објеката.

У једној коверти може да се налази понуда само за једну локацију.Уколико учесник конкурише на више локација за сваку локацију подноси понуду у посебном коверту

6. после приспећа пријавеу општину, понуда се не може мењати ни по ком основу.

7.понуде које су поднете супротно условима из огласа или после истека рока, неће се узети у разматрање.

8. рок за подношење понуда је је у року од 10 дана од дана објављивања позива, односно до16.октобра /понедељак/ до 12 часова.

9.најповољнији понуђач је лице које понуди највиши износ накнаде за привремено коришћење конкретне локације.

У понуди може да се наведе износ из понуде само у апсолутном износу у динарима.Свака унапред неодређена понуда сматраће се непотпуном и и иста ће се одбацити.

10. Јавно отварање понуда ће се одржати 17.октобра /уторак/ у 10,00 часова.

Резултате позива Комисија објављује на огласној табли општинске Управе, а учеснике писмено обавештава о резултату огласа у року од 7 дана од дана утврђивања резултата

11. Учесник огласа који добије земљиште на коришћење обавезан је да закључи уговор о коришћењу јавног грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана пријема решења о доделина привремено коришћење.

12.Ако корисник додењеног земљишта не закључи уговор са општином Ариље у наведеном року, сматраће се да је одустао од коришћења, те ће се решење о додели земљишта на привремено коришћење поништити , а корисник ће изгубити право на повраћај уплаћеног gaрантног износа.

13.Учесник на позиву коме се додели земљиште, дужан је да прибави грађевинску дозволу у року од 3 /три/ месеца , земљиште приведе привременој намени, тј. да постави планирани објекат.

14.За ближа обавештења о локацијама, типу и величини објеката, заинтересовани се могу обратити Општинској управи-Одељењу за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте.

15. овај позив ће се објавити на сајту општине, огласној табли Општинске управе и локалним средствима информисања.

 

НА ОВОМ ЛИНКУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЛОКАЦИЈА ИЗ ТАБЕЛЕ!

 

06.10.2017

Комисија за спроводјење поступка

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018