Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Одлука о расписивању јавног позива за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ариље и Оглас за прикупљање писаних понуда Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  понедељак, 30 октобар 2017 18:07

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08, 80/2017-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС»,  бр.16/2017) и члана __ Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Ариље број 12/07), председник општине Ариље  дана  20.10.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АРИЉЕ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

 

И

- Предмет јавног надметања –

1.Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ариље у следећим катастарским општинама:

 

КО

Број јавног надметања

Површина парцеле              (ха, ари, м²)

Почетна цена закупа

Депозит

Период закупа

(дин/ха)

(дин 20%)

(год)

Ариље

1

0,2102

674

28

1

Ариље

2

10,3425

2.357

4.876

1

Ариље

3

0,8656

1.998

346

1

Бјелуша

4

3,4735

605

421

1

Бјелуша

5

0,9290

1.165

216

1

Бјелуша

6

2,9399

860

506

1

Бјелуша

7

1,8312

369

135

1

Бјелуша

8

2,8389

258

146

1

Бјелуша

9

0,8786

349

61

1

Бјелуша

10

15,9344

380

1.212

1

Бјелуша

11

1,1738

283

66

1

Богојевићи

12

0,4809

2.577

248

1

Богојевићи

13

0,1890

757

29

1

Богојевићи

14

0,7329

1.081

158

1

Бреково

15

0,1280

524

13

1

Бреково

16

1,1802

1.628

384

1

Бреково

17

0,7277

650

95

1

Бреково

18

0,5501

524

58

1

Бреково

19

3,2911

457

301

1

Бреково

20

0,7189

349

50

1

Бреково

21

0,6640

524

70

1

Бреково

22

1,2136

1.165

283

1

Бреково

23

0,8583

938

161

1

Вирово

24

1,1330

1.731

392

1

Вирово

25

2,0984

1.748

734

1

Вирово

26

0,5630

1.748

197

1

Висока

27

0,2950

407

24

1

Висока

28

7,7306

432

668

1

Висока

29

6,9503

235

327

1

Висока

30

6,1107

233

285

1

Висока

31

1,5879

670

213

1

Гривска

32

1,5660

424

133

1

Гривска

33

0,2718

524

28

1

Крушчица

34

0,9442

382

72

1

Крушчица

35

0,0837

424

7

1

Крушчица

36

1,8139

424

154

1

Крушчица

37

0,7129

233

33

1

Миросаљци

38

0,5300

2.394

254

1

Радобуђа

39

3,0914

1.139

704

1

Радобуђа

40

1,6700

758

253

1

Радобуђа

41

7,6475

1.317

2.015

1

Радобуђа

42

0,5060

424

43

1

Радошево

43

0,2574

349

18

1

Радошево

44

0,3841

233

18

1

Радошево

45

3,9343

991

780

1

Радошево

46

1,5052

860

259

1

Радошево

47

2,6347

724

382

1

Радошево

48

0,6978

897

125

1

Радошево

49

3,6920

614

453

1

Северово

50

0,3302

524

35

1

Северово

51

1,1417

953

218

1

Северово

52

0,7891

899

142

1

Ступчевићи

53

7,0992

2.248

3.192

1

Ступчевићи

54

0,3643

1.998

146

1

Трешњевица

55

0,8094

1.748

283

1

Трешњевица

56

0,4486

424

38

1

Трешњевица

57

0,1851

860

32

1

Трешњевица

58

0,4602

1.439

132

1

Трешњевица

59

3,8920

492

383

1

Трешњевица

60

0,7379

2.094

309

1

Трешњевица

61

3,3514

233

156

1

УКУПНО

130,1732

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општинског услужног центра  Ариље,  сваког радног дана од 10 до 14 часова. Контакт особа: Весна Давидовић, председник  комисије, тел. 315-0122 и Бранко Михаиловић, члан комисије, тел. Број 315-0136.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за све КО 13.11.2017. и 14.11.2017 године од 9 до 14 часова.

Заинтересовани закупци за обилазак пољопривредног земљишта су у обавези да се дан раније пријаве код председника комисије и члана комисије наведене у тачки 2. овог огласа.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6.  Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

ИИ

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је  власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за  три године;

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

 

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

 

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

 

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине Ариље, број: 840-131640-95.

 

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.

 

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

 

12. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

 

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

ИИИ

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2. доказ о уплати депозита;

3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу ИИ тачка 3. овог огласа;

4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу ИИ тачка 4. овог огласа;

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу ИИ тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске управе општине Ариље. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 

Адреса: Општинска управа општине Ариље, улица и број:  Светог Ахилија 53., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација

 

ИВ

– Рок за подношење пријаве -

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15:00 сати, дана 20.11.2017. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Ариље до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

В

– Јавно надметање -

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела И. тачке 1. овог огласа одржаће се, дана 21.11.2017.год. у згради Општине Ариље улица и број: Светог Ахилија 53., са почетком у 8:00 часова.

 

ВИ

 

- Плаћање закупнине -

 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

ВИИ

 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде  преко Општинске управе општине Ариље.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у « Службеном гласнику општине Ариље » ,  на огласној табли Општинске управе Општине Ариље и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у « „Службеном гласнику општине Ариље ».

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АРИЉЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

03 број 320- 56/17

20.10.2017.године

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Зоран Тодоровић

 

Анкета о капиталним пројектима

Анкета о капиталним пројектима
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018