Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Јавни позив за достављање понуда за давање у закуп лабораторијске опреме
Јавни позив за достављање понуда за давање у закуп лабораторијске опреме Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Презентација ,  понедељак, 08 јул 2019 12:35

На основу члана 6, 7. и 16. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања  у закуп ствари у јавној својини, односно  прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018) и Решења  општинског већа ИВ број 404-47/2019. од 21.06.2019. године

Општинска управа  општине  Ариље , дана   08. 07. 2019. године, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање понуда за давање у закуп лабораторијске опреме

 

1. Јавним позивом, прикупљањем писаних понуда, даје се у закуп на одређено време лабораторијска опрема у власништву општинске управе општине Ариље и то:

- Атомски спекторметар – Перкин Елмер /Аналист 600 Атомиц Абсорптион Спектометар /

- Гасни хроматограф – Перкин Елмер

- Филтрациони Кабинет – Лабобнова

- Дигестивни блок – Герхардт

- Варијабилни млин – Фритсцх

- Центрифуga – Хеттицх ЦЕНТРИФУГЕН

2. Лабораторијска опрема из тачке 1. ове Одлуке се даје у закуп у постојећем стању.

3.Почетна цена за давање у закуп опреме из тачке 1. ове Одлуке је 13.105,54 динара месечно без ПДВ-а.

4.учесници позива су дужни:

- Да на име gaрантног износа за учешће на огласу уплате износ у вредности три месечне  закупнине, на рачун број  840-742153843-66 позив на број по моделу 97  број 86-004, и доказ о уплати/уплатницу/ приложе у коверти заједно са понудом.

Учесници у позиву имају право на повраћај gaрантног износа уколико не буду оглашени за најповољније понуђаче.

Учесник у огласу губи право на повраћај gaрантног износа уколико, као најповољнији понуђач, након отварања понуде, из било ког разлоga, одустане од понуде за предметну опрему.

5. Пријаве на оглас подносе се писаним путем и затвореној коверти на адресу : Општина Ариље, Ул. Светог Ахилија 53, са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛАБОРАТОРИСКЕ ОПРЕМЕ.

6. После приспећа пријаве у општину, понуда се не може мењати ни по ком основу.

7.Понуде које су поднете супротно условима из огласа или после истека рока, неће се узети у разматрање.

8. Рок за подношење понуда  је у року од 8 дана од дана објављивања позива.

9.Најповољнији понуђач је лице које понуди највиши износ накнаде за  коришћење опреме.

10. Резултате позива Комисија  објављује на огласној табли општинске Управе, а учеснике писмено обавештава о резултату огласа у року од 10 дана од дана утврђивања резултата.

11. Учесник огласа који добије лабораторијску опрему у закуп обавезан је да закључи уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема  решења  о давању у закуп.

12.Ако учесник огласа коме је донето решење о давању у закуп лабораторијске опреме не закључи уговор са општином Ариље у наведеном року, сматраће се да је одустао од закупа, те ће се решење о закупу поништити , а исти ће изгубити право на повраћај уплаћеног  gaрантног износа.

13. Поступак јавног отварања понуда спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп лабораторијске опреме (у даљем тексту: Комисија), у коју се именују:

 

1.Милка Чворовић

2.Радул Станић

3.Иван Тешовић

 

14. Место и време разгледања опреме: у просторијама општинске управе, радним данима од 07 до 14 часова.

15. Контакт особа за разгледање опреме и додатне информације Радул Станић.

16. Овај позив ће се објавити на сајту општине и  огласној  табли Општинске управе

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018