Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Презентација ,  петак, 12 јул 2019 06:18

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00108/2019, чланова 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), и Одлуке о буџету општине Ариље за 2019. годину („Службени гласник општине Ариље”, бр. 23/18)


ОПШТИНА АРИЉЕ


На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке Председника општине  број:  400-85-1/2019-04 од 3.06.2019. године , Председник Општинер а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години

И  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС


Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Ариља; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Ариља за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години, износе 1.500.000,00 динара.


Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 700.000,00 динара.


Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).


Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
ИИ  ПРАВО УЧЕШЋА


На конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Ариље;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Ариље.


Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.


Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

ИИИ  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА


Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  Значај пројекта са становишта:

остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

остваривање намене конкурса;

усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;

степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

степена орgaнизационих и управљачких способности предлаgaча пројекта;

неопходних ресурса за реализацију пројекта;

стручних и професионалних референци предлаgaча пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.


1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

економске оправданости предлоga буџета у односу на циљ и пројектне активности.


2. Мера пружања веће gaранције привржености професионалним и етичким медијским standardима:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних орgaна,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких standardа (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које gaрантују да се сличан случај неће поновити.


Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:


1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ариље;

2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и језика;

3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;

6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.


ИВ  РОКОВИ


Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Вести“: од 12.07.2019. године  до 1.08.2019. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.


В  ДОКУМЕНТАЦИЈА


Учесник конкурса је обавезан да достави:

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Ариље www.arilje.org.rs :

о Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

о Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2. Копије следећих докумената у једном примерку:

о Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

о Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

о Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

о Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);

о Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

о Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

о Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

ВИ  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ


Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.


Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.


Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Граду Београду, Градској управи Града Београда, Секретаријату за информисање.


Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недењном  листу „ Вести“.


Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.


ВИИ НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА


Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту Општине Ариље , www.arilje.org.rs , где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.


Пријаве пројеката слати на адресу: Општинска управа Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години”.


Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.


Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници Општине Ариље www.arilje.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информације се могу добити радним данима од 07 до 15 часова на телефоне:  031/31-50-110

 

Конкурс и образац за пријаву:

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018