Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Вести

Будите информисани о најновијим догађајима и дешавањима у општини Ариље као и о активностима локалне самоуправе.Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  четвртак, 11 јул 2019 17:18

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00108/2019, чланова 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), и Одлуке о буџету општине Ариље за 2019. годину („Службени гласник општине Ариље”, бр. 23/18)


ОПШТИНА АРИЉЕ


На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке Председника општине  број:  400-85-1/2019-04 од 3.06.2019. године , Председник Општинер а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години

И  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС


Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Ариља; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Ариља за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години, износе 1.500.000,00 динара.


Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 700.000,00 динара.


Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).


Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
ИИ  ПРАВО УЧЕШЋА


На конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Ариље;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Ариље.


Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.


Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

ИИИ  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА


Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  Значај пројекта са становишта:

остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

остваривање намене конкурса;

усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;

степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

неопходних ресурса за реализацију пројекта;

стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.


1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.


2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.


Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:


1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ариље;

2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и језика;

3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;

6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.


ИВ  РОКОВИ


Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Вести“: од 12.07.2019. године  до 1.08.2019. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.


В  ДОКУМЕНТАЦИЈА


Учесник конкурса је обавезан да достави:

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Ариље www.arilje.org.rs :

о Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

о Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2. Копије следећих докумената у једном примерку:

о Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

о Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

о Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

о Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);

о Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

о Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

о Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

ВИ  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ


Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.


Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.


Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Граду Београду, Градској управи Града Београда, Секретаријату за информисање.


Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недењном  листу „ Вести“.


Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.


ВИИ НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА


Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту Општине Ариље , www.arilje.org.rs , где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.


Пријаве пројеката слати на адресу: Општинска управа Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ариље у 2019. години”.


Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.


Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници Општине Ариље www.arilje.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информације се могу добити радним данима од 07 до 15 часова на телефоне:  031/31-50-110

 

Конкурс и образац за пријаву:

 
Јавни позив за достављање понуда за давање у закуп лабораторијске опреме Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  недеља, 07 јул 2019 23:35

На основу члана 6, 7. и 16. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања  у закуп ствари у јавној својини, односно  прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018) и Решења  општинског већа ИВ број 404-47/2019. од 21.06.2019. године

Општинска управа  општине  Ариље , дана   08. 07. 2019. године, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање понуда за давање у закуп лабораторијске опреме

 

1. Јавним позивом, прикупљањем писаних понуда, даје се у закуп на одређено време лабораторијска опрема у власништву општинске управе општине Ариље и то:

- Атомски спекторметар – Перкин Елмер /Аналист 600 Атомиц Абсорптион Спектометар /

- Гасни хроматограф – Перкин Елмер

- Филтрациони Кабинет – Лабобнова

- Дигестивни блок – Герхардт

- Варијабилни млин – Фритсцх

- Центрифуга – Хеттицх ЦЕНТРИФУГЕН

2. Лабораторијска опрема из тачке 1. ове Одлуке се даје у закуп у постојећем стању.

3.Почетна цена за давање у закуп опреме из тачке 1. ове Одлуке је 13.105,54 динара месечно без ПДВ-а.

4.учесници позива су дужни:

- Да на име гарантног износа за учешће на огласу уплате износ у вредности три месечне  закупнине, на рачун број  840-742153843-66 позив на број по моделу 97  број 86-004, и доказ о уплати/уплатницу/ приложе у коверти заједно са понудом.

Учесници у позиву имају право на повраћај гарантног износа уколико не буду оглашени за најповољније понуђаче.

Учесник у огласу губи право на повраћај гарантног износа уколико, као најповољнији понуђач, након отварања понуде, из било ког разлога, одустане од понуде за предметну опрему.

5. Пријаве на оглас подносе се писаним путем и затвореној коверти на адресу : Општина Ариље, Ул. Светог Ахилија 53, са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛАБОРАТОРИСКЕ ОПРЕМЕ.

6. После приспећа пријаве у општину, понуда се не може мењати ни по ком основу.

7.Понуде које су поднете супротно условима из огласа или после истека рока, неће се узети у разматрање.

8. Рок за подношење понуда  је у року од 8 дана од дана објављивања позива.

9.Најповољнији понуђач је лице које понуди највиши износ накнаде за  коришћење опреме.

10. Резултате позива Комисија  објављује на огласној табли општинске Управе, а учеснике писмено обавештава о резултату огласа у року од 10 дана од дана утврђивања резултата.

11. Учесник огласа који добије лабораторијску опрему у закуп обавезан је да закључи уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема  решења  о давању у закуп.

12.Ако учесник огласа коме је донето решење о давању у закуп лабораторијске опреме не закључи уговор са општином Ариље у наведеном року, сматраће се да је одустао од закупа, те ће се решење о закупу поништити , а исти ће изгубити право на повраћај уплаћеног  гарантног износа.

13. Поступак јавног отварања понуда спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп лабораторијске опреме (у даљем тексту: Комисија), у коју се именују:

 

1.Милка Чворовић

2.Радул Станић

3.Иван Тешовић

 

14. Место и време разгледања опреме: у просторијама општинске управе, радним данима од 07 до 14 часова.

15. Контакт особа за разгледање опреме и додатне информације Радул Станић.

16. Овај позив ће се објавити на сајту општине и  огласној  табли Општинске управе

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА

 
Ценовник јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  четвртак, 04 јул 2019 21:54

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АРИЉЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Комисија за одређивање цене закупа

Пољопривредног земљишта у државној својини

03 број 320-       /19

Дана 05.06.2019.год.

 

 

ЦЕНОВНИК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА АГРОЕКОНОМСКУ ГОДИНУ 2019/2018

 

 

 

Култура Класа Израчуната цена (еур) Важећа цена (еур) Разлог измене цене

ЊИВА 2 143.65 143.65 Економска оправданост

ЊИВА 3 127.86 127.86 Економска оправданост

ЊИВА 4 113.66 113.66 Економска оправданост

ЊИВА 5 99.45 99.45 Економска оправданост

ЊИВА 6 80.51 80.51 Економска оправданост

ЊИВА 7 66.3 66.3 Економска оправданост

ЊИВА 8 48.94 48.94 Економска оправданост

ВОЋЊАК 2 143.65 143.65 Економска оправданост

ВОЋЊАК 3 127.86 127.86 Економска оправданост

ВОЋЊАК 4 113.66 113.66 Економска оправданост

ВОЋЊАК 5 99.45 99.45 Економска оправданост

ВОЋЊАК 6 80.51 80.51 Економска оправданост

ВОЋЊАК 7 66.3 66.3 Економска оправданост

ВОЋЊАК 8 48.94 48.94 Економска оправданост

ЛИВАДА 1 47.36 47.36 Економска оправданост

ЛИВАДА 3 38.36 38.36 Економска оправданост

ЛИВАДА 4 34.1 34.1 Економска оправданост

ЛИВАДА 5 29.84 29.84 Економска оправданост

ЛИВАДА 6 24.15 24.15 Економска оправданост

ЛИВАДА 7 19.89 19.89 Економска оправданост

ЛИВАДА 8 14.68 14.68 Економска оправданост

ПАШЊАК 3 25.57 25.57 Економска оправданост

ПАШЊАК 4 22.73 22.73 Економска оправданост

ПАШЊАК 5 19.89 19.89 Економска оправданост

ПАШЊАК 6 16.1 16.1 Економска оправданост

ПАШЊАК 7 13.26 13.26 Економска оправданост

ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ 3.32 3.32 Економска оправданост

 

 

 

Комисија за одређивање цене закупа

пољопривредног земљишта у државној својини и

спровођење поступкајавног надметања за давање у закуп

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље

Председник комисије Весна Давидовић

________________________________________

 
Одлука о додели уговора-подршка пољопривредним газдинствима Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  четвртак, 04 јул 2019 21:04

Одлуку о додели уговора- подршка пољопривредним газдинствима, можете погледати овде.

 
Обавештавају се грађани да ће се у петак у времену од 18:30 до 22 часова вршити третман сузбијања одраслих форми јединки комараца Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  среда, 03 јул 2019 19:04

Обавештавају се грађани да ће се у петак, 05.07.2019.год.у времену од 18,30 до 22,00 часова вршити третман сузбијања одраслих форми јединки комараца. Третман ће се вршити са земље, препаратима  који су регистровани у надлежном  Министарству као нешкодљиви за људе и животиње.

Третман комараца започет 21.06.2019.год. није завршен због временских прилика, те се  05.07.2019.год.наставља.

 
Допуна конкурса за доделу подстицајних средстава за набавку нове пољопривредне опреме Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  понедељак, 01 јул 2019 23:01

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/17, 83/2014),  члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник Републике Србије број 10/13, 142/14 и 103/15), члана 55. Статута општине Ариље (Службени гласник општине Ариље 13/19) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ариље за 2019. годину 320-7/19, од 21.06.2019, Председник Општине Ариље доноси

ДОПУНУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОПРЕМЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ И СТОЧНОГ ФОНДА У 2019. ГОДИНИ, коју можете погледати овде.

 
Распоред рада лекара за месец јул 2019. године Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  четвртак, 27 јун 2019 22:02

Распоред рада лекара за месец јул, можете погледати овде.

 
Позив и конкурсна документација- испорука електричне енергије за јавну расвету Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  уторак, 25 јун 2019 00:20

Позив и конкурсну документацију- испорука електричне енергије за јавну расвету, можете погледати овде.

 
Обавештење за све регистроване пољопривредне произвођаче Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  понедељак, 24 јун 2019 18:08

Општина Ариље обавештава све регистроване пољопривредне произвођаче са територије општине Ариље да је расписала конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за набавку нове пољопривредне опреме, механизације и сточног фонда у 2019. години.

 

Подношење захтева почиње 24.06.2019. године и траје до утрошка средстава а најкасније до 01.12.2019. године.

 

Заинтересовани пољопривредни произвођачи све информације могу добити у Одсеку за локални економски развој (И спрат Услужног центра) или путем телефона 031/31 50 156 у времену од 08 до 14 часова.

 
Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку нове пољопривредне опреме, механизације и сточног фонда у 2019. години Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Презентација ,  понедељак, 24 јун 2019 00:51

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/17, 83/2014), члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник Републике Србије број 10/13, 142/14 и 103/15), члана 55. Статута општине Ариље (Службени гласник општине Ариље, број 13/19) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ариље за 2019. годину 04 број 320-7/19, од 21.06.2019, Председник Општине Ариље расписује следећи конкурс:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОПРЕМЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ И СТОЧНОГ ФОНДА У 2019. ГОДИНИ.

Преузмите:

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
Страна 6 од 120

Анкета о капиталним пројектима

Анкета о капиталним пројектима
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018