Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству Штампа Ел. пошта

Општинска управа Ариље

Одсек за општу управу и друштвене делатности

Потребна документација:

  • Захтев у слободној форми
  • Извод иностраног орgaна на међународном обрасцу или прописно леgaлизован и преведен од стране овлашћеног судског тумача - оригинал
  • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, ако је дете рођено у браку, односно извод из матичне књиге за мајку, ако је дете рођено ван брака - фотокопија
  • Уверење о држављанству за родитеље, односно родитеља
  • Уверење о пребивалишту или важећа лична карта
  • По потреби и друga документа
  • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци

Предата документација се задржава

 

Републичка административна такса: не подлеже таксирању

Уплатни рачун: 840-742221-843-57

Број модела: 97

Позив на број: 86-004


Место предаје документације:

  • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
  • Канцеларија број 1, Општина Ариље

Радно време са странкама: радним данима од 07:00 до 15:00 часова

Телефони за информације: 031/315-0110, локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018