Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/component/content/article/1386-2015-01-16-12-37-51-/component/content/<<<

Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода страних органа Штампа

Потребна документација:

  • Захтев у слободној форми
  • Извод из матичне књиге умрлих на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних
  • Уверење о држављанству
  • Уверење о пребивалишту
  • По потреби и друга документација
  • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци

Предата документација се задржава

 

Републичка административна такса: не подлеже таскирању

Уплатни рачун: 840-742221-843-57

Број модела: 97

Позив на број: 86-004


Место предаје документације:

  • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
  • Канцеларија број 1, Општина Ариље

Радно време са странкама: радним данима од 07:00 до 15:00 часова

Телефони за информације: 031/315-0110, локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)