Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/component/content/article/1523-objedinjena-procedura/component/content/<<<

Обједињена процедура Штампа

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

 

Републичка административна такса у области урбанизма и изградње:

Све напред наведене републичке административне таксе су утврђене у складу са Законом о републичким административним таксама („СЛ. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003-испр.61/2005, 101/2005 – др. закон 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн., 65/2013- др.закон, 57/2014 – усклађени дин.износи, 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016-усклађени дин.изн. и 95/2018)

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, модел 97 са позивом на број 86-004 са назнаком сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац РС

Републичке таксе за обједињену процедуру за акте којима се одобрава изградња објеката, пријава почетка радова и употребна дозвола

тарифни број 164.

За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде и то:

1)за објекте категорије А...........................................................1370

2)за објекте категорије Б...........................................................2730

3)за објекте категорије В...........................................................3640

4)за објекте категорије Г...........................................................3640

тарифни број 165.

За решења које доноси надлежни орган у вршењу поверених послова којима се одобрава изградња објекта или извођења радова и то:

1)за објекте категорије А...........................................................460

2)за објекте категорије Б.........................................................3640

3)за објекте категорије В.........................................................5460

4)за објекте категорије Г.........................................................5460

тарифни број 168.

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за извођење радова по закону којим се уређује изградња објеката.................... 25470

тарифни број 170.

За решење којима се одобрава употреба објеката и то:

1)за објекат категорије А.......................................................1820

2)за објекат категорије Б.......................................................9110

3)за објекат категорије В.....................................................18220

4)за објекат категорије Г.....................................................18220

тарифни број 171.

За решење о одобрењу локације, изградње, пуштања у пробни рад, пуштања у рад и трајни престанак рада нуклеарног објекта ......................40410

тарифни број 171а

За потврду надлежног органа о пријави радова са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом и то:

1)за објекат категорије А.........................................................910

2)за објекат категорије Б........................................................4550

3)за објекат категорије В........................................................5460

4)за објекат категорије Г........................................................5460

 


 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ


-Општинска административна такса на жиро рачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004:

1.Помоћни објекти и објекти према члану 145.Закона..............................1000

2.Економски објекти.........................................................................1200

3.Стамбени објекти..........................................................................1500

4.Објекти колективног становања.......................................................2500

5.Пословни објекти и простори на парцелама до 8ари................................1800

6.Инфраструктурни објеки и мреже инфраструктуре.................................2000

7.Индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче, пословни објекти

и комплекси на парцелама већим од 8ари и сл...........................................2500

8.Мини хидроелектране......................................................................3000

9.Уопштене информације о локацији, без назнаке за коју намену...................2500

 

ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА:


За издавање услова за израду пројекта парцелације и препарцелације.........1000

За издавање услова за исправку суседних граница...................................1200

За издавање услова за израду урбанистичког пројекта .............................1500

За издавање копије дела урбанистичког плана:
на формату  А4..................................................................................500

на формату А3...................................................................................800

на формату А2..................................................................................1000

на формату А1..................................................................................1300

ОВЕРА УБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА..........................................................6000

За оверу пројекта за мини хидроелектране 65.000 динара.

Напомена: за оглашавање јавне презентације у јавним гласилима подносилац захтева плаћа стварно настале трошкове.

ОВЕРА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ...................................3500

-Републичка административна такса
на жиро рачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 2.700 динара (Тарифни број 171б Закона о републичким административним таксама )


ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА


-Општинска административна такса на жиро орачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

1.Стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 400 м2, односно економских објеката на селу до 600 м2...........................2000

2.Стамбени објекти породичног домаћинства чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 400 м2, односно економских објеката на селу преко 600 м2.......................2500

3.Пословни објекти и простори на парцелама до 8 ари........................3000
4.Објекти колективног становања.................................................4000

5.Инфраструктурни објекти и мреже инфраструктуре.........................3000

6. индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче,  пословни објекти и комплекси на парцелама већим од 8 ари и сл....................................................................................5000

7. Мини хидроелектране ...............................................................45 000

Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив наброј

Износ:
-    за класе објеката из категорије А и Б    1.000,00 динара;
-    за класе објеката из категорије В и Г    2.000,00 динара;


 

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ПРОСТОРИНИМ И УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА- Републичка административна такса на жиро рачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 5.310,00 динара
(Тарифни број 163.Закона о републичким административним таксама


ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАРОСТИ ОБЈЕКТА:

1.    Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:  Републичка административна такса
Прималац:  Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:  840-742221843-57
Модел:  97
Позив наброј:  50-016
Износ:  310,00 динара


2.Општинска административна такса на жиро рачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

-уверење о старости објекта (без изласком на терен ради утврђивања стања)....................500

-уверење о старости објекта (са изласком на терен ради утврђивања стања)....................1500