Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ Штампа Ел. пошта
Повезане странице:
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА
ЧЛАН 145. ЗАКОНА
ПРИВ. ГРАЂ. ДОЗВОЛА
ПРИЈАВЕ РАДОВА
ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА
МЕРА ЗАШТИТЕ ОДПОЖАРА
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ


1.Општинска административна таксана жиро рачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004:

помоћни објекти и објекти за према члану 145. Закона_________________    1000
економски објекти________________________________________________    1200
стамбени објекти_________________________________________________    1500
објекти колективног становања ____________________________________    2500
пословни објекти и простори на парцелама до 8ари ___________________    1800
инфраструктурни објекти и мреже инфраструктуре____________________    2000
индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче,
пословни објекти и комплекси на парцелама већим од 8 ари и сл. _______    2500
мини хидроелектране ____________________________________________    3000
уопштене информације о локацији, без назнаке за коју намену__________    2500

ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА:


За издавање услова за израду пројекта парцелације и препарцелације__    1000

За издавање услова за исправку суседних граница ___________________ 1200

За издавање услова за израду урбанистичког пројекта _______________1500

за издавање копије дела урбанистичког плана:
на формату  А4 ___________________________________________________    500

на формату А3 ___________________________________________________    800

на формату А2 ___________________________________________________    1000

на формату А1 ___________________________________________________    1300

ОВЕРА УБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА____________________________    6000

Напомена: за оглашавање јавне презентације у јавним гласилима подносилац захтева плаћа стварно настале трошкове.

ОВЕРА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ________    3500

2. Републичка административна таксана жиро рачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 2.700 динара (Тарифни број 171б Закона о републичким административним таксама ) 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018