Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/component/content/article/1542-plan-generalne-regulacije-arilje/component/content/<<<

План генералне регулације Ариље Штампа

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Служени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 39. Статута Општине Ариље( „Службени гласник општине Ариље“, број 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 29. 12. 2016. године, донела је,

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРИЉЕ

Правни основ за израду Плана генералне регулације Ариља, садржан је у Закону о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –УС, 50/2013 –УС и 98/ 2013 - УС, 132/2014 и 145/2014), и Одлуци о изради Плана Генералне регулације „Ариље“, донетој 29.12.2009. године (Сл.гласник број 8/09), и Одлуци о допуни одлуке о изради Плана Генералне регулације „Ариље“.од 26.02.2010.године. (Сл.гласник општине Ариље, бр. 1/2010).

Садржај плана дефинисан је Законом о планирању и израдњи (Сл.гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 –УС, 50/2013 –УС И 98/ 2013 – УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Сл.гласник РС бр. 64/2015).

Плански основ за израду Плана генералне регулације Ариља је Просторни план општине Ариље, усвојен 30.11.2011.год. (Сл.гласник општине Ариље, бр. 5/2011).

Концептом Плана генералне регулације Ариља предложена је прелиминарна граница плана.Она обухвата целу КО Ариље и делове КО Грдовићи, КО Церова, КО Богојевићи, КО Вигоште – Поглед и КО Вране.

Орјентациона површина обухвата плана износи 792 ха.

Планом генералне регулације Ариља предвиђен је развој до 2021. године за око 8500 становника на простору од 792 ха, што је за око 10% више од демографскох пројекција из ПП Ариља. Разлог за овакав приступ је пре свега значај и лидерство насеља Ариље у ширим општинским и регионалним оквирима када је у питању развој приватног предузетништва (породична предузећа и економије).

Текстуални део Плана

1. Основна намена

2. Постојећа намена

3. Намена површина

4. Саобраћај

5. Регулација

6. Водопривреда

7. Водовод

8. Фекална канализација

9. Атмосферска канализација

10. Електроенергетика

11. ТТ

12. Термотехника

13. Карта спровођења