Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран

 

Програм развоја општине Ариље
Филе Наме:
>>> program-razvoja-opstine-arilje.pdf <<<
 хот
Доwнлоад
Филе Сизе:1.77 MB
Date:27. новембар 2015

 

Од средине осамдесетих у општинама Србије су занемарене активности на планирању развоја. Нису доношени документи који садрже заједничку визију будућности и дугорочне циљеве развоја, који би обухватали друштвени, економски и институционални развој и заштиту животне средине. Због тоga није ни било усклађених средњорочних, ни годишњих планова и програма. Одсуство планирања имало је за последицу стихијски развој, који није био заснован на реалним потребама и могућностима локалних заједница.

Општине у Републици Србији су законским решењима после 2000. године, а посебно Законом о локалној самоуправи, добиле већу аутономију у погледу планирања развоја. Законом о локалној самоуправи је, као примарна, дефинисана надлежност локалне самоуправе да изради, усвоји и реализује програме развоја општине.

Из наведених разлоga, општина Ариље је, у сарадњи са Програмом МСП, приступила изради Програма развоја општине, који ће бити основа планирања, а самим тим и оријентациона тачка за израду осталих планских документа. Добра полазна основа су већ израђене стратегије, планови и проgaрми (План промена, Стратегија локалног економског развоја, Стартегија за младе и Нацрт просторног плана општине). Општина Ариље је искористила велики број информација и смерница из националних стратегија.

Програм развоја општине Ариље треба схватити као:

 1. документ којим се заједнички ствара слика будућности заједнице (визија), а након сагледавања стања у коме се општина налази у овом тренуткуи где жели да буде (циљ), како да до тоga дође (стратегија), у ком временском периоду и шта је за то неопходно (ресурси, мере, инструменти),
 2. менаџмент инструмент којим су дефинишу будући задаци општине, њено позиционирање према регији којој припада, према потенцијалним инвеститорима, донаторима, кредитним фондовима итд,
 3. синтезу свих планских докуманта, уз поштовање њихове различитости и хијерархијских односа,
 4. основу за даље процесе планирања (годишњи, средњорочни, секторски и други планови),
 5. динамични документ који је с једне стране подложан променама, а са друге се мора поштовати и примењивати.

Приступ примењен у изради Програма развоја општине Ариље:

Успешна израде ПРО је резултат осмишљеног приступа прилагођеног локалним условима и потребама. Приступ који је користила општина Ариље, уз подршку Програма МСП, је омогућио:

 1. свеобухватност процеса израде,
 2. поштовање свих начела одрживог развоја,
 3. учешће и подршку политичког руководства општине у изради ПРО,
 4. активно учешће цивилног друштва у свим фазама израде,
 5. обраду свих друштвено-економских аспеката развоја општине на основу реалних развојних потенцијала и услови за њихово коришћење.

Процес израде Програма развоја општине Ариље

Процес израде ПРО обухватио је шест основних фаза:

 1. Припремна фаза – орgaнизација рада
  1. формирање координационог тима за израду Програма развоја и одређивање вође Тима и координатора тима,
  2. обезбеђивање експертске подршке тиму,
  3. утврђивање заинтересованих страна и њихових интереса,
  4. формирање радних група и успостављање партнерстава.
 2. Анализа постојећег стања
  1. постојећих општинских и републичких планских докумената,
  2. израда социо-економске анализе оствареног степена развоја,
  3. испитивање ставова грађана о развоју општине.
 3. Креирање Програма развоја општине
  Први нацрт ПРО настао је као резултат примене методологије групног планирања. Подељен је у више поглавља од којих је свако посвећено једној области деловања. За сваку област деловања утврђено је следеће:
  1. анализа постојећег стања (потенцијали и проблеми),
  2. смернице преузете из националних стратегија и постојеће општинске документације,
  3. општи циљ,
  4. могућности за интервенцију (стратегије које ћемо применити),
  5. мере и инструменти за реализацију циљева.
  Даљом обрадом првог нацрта ПРО на састанцима са радним групама и координационим тимом, по појединим областима, настао је други нацрт, а затим и трећи нацрт који су усвојили сви учесници на заједничкој радионици, као Предлог ПРО за јавну расправу.
 4. Јавна расправа и представљање грађанима, привредним, цивилним и политичком круговима општине су орgaнизовани након одржавања заједничке радионице свих учесника у процесу, који су утврдили коначан Предлог ПРО.
 5. Израдом плана мониторинga и оцене реализације су дефинисани показатељи мониторинga и оцене реализације, временски распоред обављања мониторинga и оцене, дефинисање одговорних за ову активност.
 6. Усвајање ПРО и израда Годишњег акционог плана су завршне активности.

 

 

Општина Ариље.  © 2005 - 2018