Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/139-izrada-programa-razvoja-optine/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Израда Програма развоја општине Штампа

Од средине осамдесетих у општинама Србије је била запостављена пракса планирања развоја. Документи који садрже заједничку визију будућности или/и дугорочне циљеве развоја и који би обухватили друштвени, економски, институционални и развој животне средине нису били пракса, а сходно томе није било ускладјених планова и програма на средњорочном и годишњем нивоу. Последица је био стихијски развој који није био заснован на реалним потребама и могућностима локалних заједница.

Општине у Републици Србији су законским решењима после 2000. године, а посебно Законом о локалној самоуправи (сл. Гл.РС бр. 09/02, 33/02) добиле већу аутономију у погледу планирања развоја на својој територији. Законом о локалној самоуправи је дефинисана као примарна одговорност локалне самоуправе да изради, усвоји и реализује програме развоја општине (члан 18. и 30. Закон о локалној самоправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 09/02, 33/02).

Из наведених разлога општина Ариље је, у сарадњи са МСП Програмом, приступила изради Програма развоја општине, који ће бити основа планирања, а самим тим и оријентациона тачка за даље планске документе. Добра полазна основа су већ израђена планска документа (План промена и Стратегија локалнг економскор развоја, као и Просторни план општине, који се налазио у фази израде). Такође велики број улазних информација и смерница општина Ариље је добила из националних стратегија.

  • Период реализације: мај - октобар 2007
  • Вредност: 40.000 €
  • Партнери: Општина Ариље, МСП Програм