Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti/368-identifikacija-i-obelezavanje-drzavnog-poljoprivrednog-zemljista/lokalna-samouprava/projekti/realizovani-projekti<<<

Идентификација и обележавање државног пољопривредног земљишта Штампа

Циљеви пројекта:

Општи циљ, коме пројекат доприноси, је дефинисан у Програму развоја општине Ариље, за област рурални развој и он гласи: “Економски јака и равномерно развијена сеоска подручја, у којима становници својим деловањем доприносе развоју заједнице и активно учествују у очувању животне средине”.

Специфични циљеви пројекта:

  1. идентификовано и картографски приказано целокупно пољопривредног земљиште у државној својини,
  2. обележено државно пољопривредно земљиште на терену са највећим потенцијалом за давање у закуп.

Активности пројекта:

  • Спровођење поступка јавних набавки и избор извођача радова

У оквиру ове активности општина Ариље ће формирати комисију и спровешће процедуру јавних набавки, у свему у складу са Законом.

  • Идентификација парцела и картографско приказивање

На основу података Службе за Катастар непокретности Ариље приступиће се идентификацији пољопривредног земљишта у државној својини, изради картографских приказа парцела и приказивању парцела на ортофото подлози.

  • Обележавање парцела и надзор над извођењем радова

У оквиру ове активности одабрани извођач радова ће део идентификованих парцела у државној својини обележити и означити на терену.

  • Носилац пројекта: Општина Ариље
  • Вредност пројекта: 1.430.000,00 динара
  • Донатор: МПШВ – Управа за пољопривредно земљиште
  • Износ донације: 1.000.000,00 динара
  • Трајање пројекта: децембар 2010 – јун 2011