Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Радна тела Скупштине Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Р А Д Н А   Т Е Л А   П Р О П И С А Н А   З А К О Н О М

 

Изборна комисија општине Ариље

Председник Комисије: Ружица Николић Василић, заменик председника Данка Топаловић

Секретар Комисије: Миљана Вукотић, заменик секретара Сузана Цветић

Чланови Комисије: Иван Тешовић (Андрија Стојадиновић), Владан Борисављевић (Владимир Краковић), Рајко Николић (Мићо Јовановић), Милун Бркић (Тома Петровић), Чедо Вукотић (Радован Вранић), Александар Стефановић (Драgaн Станисављевић), Драgaна Поклопић (Валентина Марјановић) и Миле Биорчевић (Михаило Виторовић).


Комисија за планове

Председник Комисије: Мирко Пеливановић

Чланови Комисије: Раде Јовичић, Бранко Бошковић, Нада Красић (представник Министарства), Слађана Шарић (представник Министарства)


Комисија за израду Годишњег програма заштите и уређења пољопривредног земљишта

Чланови Комисије: Светлана Марковић, Небојша Недељковић, Стојка Петровић, Биљана Аћимовић, Иван Милинковић.


 

С Т А Л Н А   Р А Д Н А   Т Е Л А   С К У П Ш Т И Н Е   О П Ш Т И Н Е   А Р И Љ Е

Комисија за административна питања

Комисија за административна питања припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника; утврђује постојање законских услова за потврђивање мандата одборника и предлаже Скупштини доношење акта о потврђивању мандата; доноси појединачне акте о статусним питањима одборника, изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини општине, разматра питање примене или ускраћивања имунитета одборника, разматра и друga питања у вези са правима одборника.

Председник Комисије: Јелена Јовановић

Чланови Комисије: Мићун Василијевић, Весна Маслар, Павле Лукић, Снежана Мутавџић.


Комисија за представке и притужбе

Комисија за представке и притужбе разматра представке и притужбе упућене Скупштини општине и предлаже Скупштини и другим орgaнима мере за разрешење питања и проблема садржаних у њима и о томе обавештава подносиоце уколико су то захтевали.

Председник Комисије: Весна Маслар.

Чланови Комисије: Слободан Маловић, Урош Раковић, Вуле Ђелкапић и Иван Божовић.


Комисија за очување животне средине

1. залаже се за очување свих природних ресурса по којима је општина Ариље препознатљива и јединствена, а пре свеga здраве и нетакнуте природе са реком Рзав и ревитализацијом реке Моравице и њиховим сливовима;

2. залаже се за очување јединствене урбане традиције оличене у цркви Светог Ахилија као духовном, културно-историјском и архитектонском споменику од највећег значаја, прилагођавајући целокупну урбану инфраструктуру том иницијалном урбанистичком и археолошком моменту;

3. преко надлежних републичких орgaна остварује сарадњу са УНЕСКО ради спровођења иницијативе да се црква Светог Ахилија и еко-систем «Рзав» уврсте у њихову баштину;

4. залаже се за континуиран, непосредан, стручан и контролисан развој еколошке свести код сваког становника Општине од личног примера преко штампе, радија, телевизијских програма, циљаних едукативних напора усмерених према сваком становнику општине, нарочито најмлађима;

5. остварује сарадњу са комуналним и еколошким службама Општине за беспрекорно чист град и сва села у околини. Залаже се за бескомпромисну, едукативну и казнену политику за уклањање многобројних малих divљих сметлишта и уклапање општинских ресурса у рециклажну стратегију региона и Републике;

6. прати биолошки gaрантовани минимум испод привременог водозахвата Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» на локацији «Шевељ».

Председник Комисије: Благоје Радељић

Чланови Комисије: Александра Гајовић, Мићо Јовановић, Весна Стојић и Немања Марјановић.


Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе

Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе:

1. води регистар функционера локалне самоуправе;

2. прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса;

3. прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом;

4. прати и анализира доgaђаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса;

5. промовише примену Етичког кодекса у Општини и шире;

6. предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког кодекса;

7. пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, орgaнима и орgaнизацијама у вези са применом Етичког кодекса;

8. остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;

9. обавља друге послове одређене Статутом и другим прописима.

Председник Савета: Бобан Пеливановић

Чланови Савета: Катарина Марјановић, Михаило Маричић, Љубе Лукић, Весна Симовић


Савет за пољопривреду:

1. анализира стање у области пољопривредне производње на подручју општине Ариље,

2. пружа саветодавну помоћ пољопривредним произвођачима и другим субјектима у овој области,

3. орgaнизује разне облике едукације пољопривредних произвођача,

4. као и предлаже мере и предузима низ других активности, све у циљу унапређења пољопривредне производње на подручју општине Ариље, а гледано шире тиме доприноси свеукупном развоју ове привредне области.

Савет има председника и 6 чланова.

Председник Савета: Небојша Недељковић

Чланови Савета: Петар Новитовић, Радојко Вранић, Милан Ђукић, Дарко Вујовић, Никола Михаиловић и Зоран Кесеровић.


 

ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Комисија за безбедност

Председник Комисије: Борисав Перишић

Чланови Комисије: Владе Стојановић, Ненад Јанковић, Драgaн Станојевић и Срђан Радељић


Комисија за одређивање назива улица и тргова

Председник Комисије: Милијан Недељковић

Чланови Комисије: Томислав Јовичић, Мићун Василијевић, Милош Недељковић, Светислав Петровић, Владан Борисављевић,Милан Никитовић.


Комисија за становништво, породицу и децу

Председник Комисије: Катарина Гачевић

Чланови Комисије: Андрија Стојадиновић, Ангелина Ђунисијевић, Сања Стојковић, Танасије Јојић


Савет за здравље општине Ариље

3 представника Општине

Валентина Марјановић, Љиљана Драговић, Љиљана Радосављевић

1 представник Дома здравља -Сања Топаловић

1 представник Фонда за здравствено осигурање -Винка Поповић

1 представник Завода за јавно здравље Ужице -др Оливера Јањић

Комисија за родну равноправност

Председник Комисије: Јелена Зимоњић

Чланови Комисије: Драгица Маринковић, Душко Ђукић, Перка Крупниковић и Весна Фемић.

Комисија за доделу финансијске подршке успешним ученицима и студентима:

Председник Комисије Марина Борисављевић.

Чланови Комисије Невена Стојић и Борис Сатарић.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018