Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Привреда Кредити и субвенције Јавни позив за доделу бесповратних средстава за иновативна брзорастућа мала и средња предузећа
Јавни позив за доделу бесповратних средстава за иновативна брзорастућа мала и средња предузећа Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: администратор ,  уторак, 09 април 2013 10:34

НАРР логоРок за пријаву: уторак, 07. мај 2013.
На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 114/12) и Уредбе о утврђивању Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима („Службени гласник РС“, број 18/13)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ИНОВАТИВНИМ БРЗОРАСТУЋИМ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Програм подршке  иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство финансија и привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и мрежом Акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА). Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 40.000.000,00 динара.
Општи циљ Програма јесте подршка јачању иновативности брзорастућих малих и средњих предузећа, предузетника и задруga (у даљем тексту МСПП) ради повећања конкурентности, кроз учешће у суфинансирању оправданих трошкова за следеће активности:
1) развој новог производа или услуге - активност обухвата припрему производње нових производа/услуga у техничком и технолошком смислу;
2) значајно побољшање постојећег производа или услуге - активност обухвата функционалне и квалитативне модификације постојећег производа/услуге;
3) израда идустријског дизајна/редизајна производа - активност обухвата део развоја новог производа/услуге односно модификацију постојећег који се односи на њене естетске карактеристике;
4) израда дизајна нове амбалаже производа - активност се односи на израду дизајна новог паковања производа/услуге;
5) маркетинг планирање развоја производа/услуге - активност обухвата припрему развоја новог производа/услуге која има за циљ да смањи неизвесност успеха новог производа/услуге на тржишту кроз анализу тржишта, анализу конкуренције и гране, истраживање производа, истраживање продаје и др.; 
6) побољшање постојећег и увођење новог процеса производње - активност обухвата припрему производње на нов или унапређен начин;
7) усаглашавање са захтевима индустријски специфичних домаћих и европских техничких прописа и standardа у области безбедности производа, заштите животне средине и енергетске ефикасности;
8) набавка специјализованих софтверских пакета од значаја за унапређење пословне делатности предузећа (ЕРП и др.) (набавка standardних софтверских пакета (Мицрософт Оффице и сл.) не може се признати као активност која је предмет Програма);
9) специјализоване обуке (стратешко планирање и управљање, финансијски менаџмент и сл.);
10) пословни консалтинг (припрема средњорочног стратешког плана предузећа,  брендирање, процесс импровемент поинтс, увођење нове орgaнизационе структуре и сл.);
11) израда пројектне документације за нове објекте - активност обухвата израду техничких елабората са графичким прилозима и приказима свих потребних основа, приказа, пресека, детаља и елемената за нове пословне објекте, постројења, хале и друga проширења привредног субјекта која ће бити предмет даљег улаgaња.
Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то само за једну од понуђених активности.
Корисници бесповратних средстава - Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају привредни субјекти, регистровани у Агенцији за привредне регистре, и то:
1) привредна друштва категорисана као мала и средња правна лица у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11);
2) предузетници који воде двојно књиговодство и
3) задруге.
Услови учешћа у Програму - Право учешћа имају наведени привредни субјекти који испуњавају следеће услове:
1) да су благовремено поднели попуњен пријавни формулар са потребном документацијом акредитованој регионалној развојној агенцији односно Националној агенцији;
2) да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније 31. децембра 2009. године;
3) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
4) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
5) да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
6) да су у већинском домаћем приватном власништву (овај услов се не односи на задруге);
7) да су независни, односно нису део холдинga – други привредни субјект има власништво до 49% основног капитала предузећа;
8) да су у јануару 2013. године запошљавали најмање 8 лица (број запослених у месецу јануару 2013. године ће се проверавати на основу ППОД образца Пореске управе);
9) да су остварили раст прихода од продаје у 2011. години од најмање 25% у односу на 2009. годину;
10) да нису пословали са губитком у 2009, 2010. и 2011. години;
11) да за исте активности нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских орgaнизација;
12) да нису у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама која се налази у Програму.
Финансијски оквир - Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на суфинансирање до 50% оправданих трошкова активности, без пореза на додату вредност. Под оправданим трошковима активности подразумевају се трошкови који су наведени у тачки 1.4. Преостали износ средстава привредни субјекти су обавезна да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских орgaнизација. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 100.000,00 динара, нити већи од 1.500.000,00 динара.
Начин пријављивања и рок за подношење пријава -  Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација у два примерка, у складу са Програмом, предају се лично или препорученом поштом најближој АРРА чији се списак налази на сајту Министарства и Националне агенције.
Пријаве се могу предати и у Националној агенцији за регионални развој Трг Ослобођења бб, 19000 Зајечар, тел: 019/445-364  и Канцеларија у Београду, Трг Николе Пашића 5/ВИ, 11 000 Београд, тел: 011/2060-856.
У наведеним агенцијама се могу добити све информације неопходне за учешће у Програму,  као и стручна помоћ за припрему захтева.
Рок за подношење пријава је 7. мај 2013. године.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Конкурсна документација неопходна за учешће у Програму, може се преузети на интернет странама Министарства на адреси: www.mfp.gov.rs и Националне агенције на адреси:  www.narr.gov.rs. На овим адресама може се преузети и Уредба о утврђивању Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у Јавном позиву

Ближе информације можете видети на следећем линку

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018