Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Привреда Кредити и субвенције Конкурс за подстицање квалитета туристичке понуде
Конкурс за подстицање квалитета туристичке понуде Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: администратор ,  уторак, 16 април 2013 14:04

Грб Републике СрбијеРепублика Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

1. Предмет

Расписује се конкурс за доделу кредита физичким лицима, малим и средњим привредним друштвима из области туризма за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде («Службени гласник РС» број 22/2013).

2. Основни циљеви

1. Унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева:
1.1. изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних
капацитета, ресторана и објеката спортско  рекреативног и забавног садржаја;
1.2. рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке
капацитете;
1.3. набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима;
1.4.  унапређење маркетинga домаће угоститељске понуде;
1.5.  дизајн, припрему производње и производњу сувенира.
2.   Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре;
3. Усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму (“Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон и 93/12).

3. Коришћење кредитних средстава

Право на коришћење кредитних средстава има:

1. Мало и средње привредно друштво регистровано за обављање делатности у области туризма;
2. Предузетник који је регистрован за обављање делатности у области туризма;
3. Пољопривредно gaздинство уписано у Регистар пољопривредних gaздинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09).
4. Квалификовање, оцењивање и рангирање пројеката

Квалификовање пројеката врши се на основу:
1. економске оправданости пројекта;
2. оцене финансијског стања и кредитне способности подносиоца захтева;
3. квалитета понуђених инструмената обезбеђења враћања кредитних средстава.
Квалификовање пројеката врши Фонд за развој РС сагласно закљученом комисионом уговору са Министарством финансија и привреде (у даљем тексту: Министарство).
Оцена и рангирање квалификованих пројеката врши се на основу:
1. усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и другим планским документима;
2. усклађености пројекта са прописима о минимално техничким условима за  уређење и опремање угоститељских објеката;
3. очекиваног доприноса унапређењу standardа и квалитета туристичке понуде;
4. нивоа развијености општине на којој се реализује пројекат;
5. усклађености архитектуре и gaбарита објекта са амбијенталном целином.

5. Захтев за коришћење кредитних средстава и прилози

Захтев за коришћење кредитних средстава садржи основне податке о подносиоцу захтева, основне податке о пројекту, план финансирања пројекта  и време реализације пројекта.
У прилогу захтева, подносилац доставља и следећу документацију:

1. Потврду о извршеној регистрацији ПИБ-а за привредно друштво и предузетника;
2. Списак лица овлашћених за потписивање са овереном копијом обрасца ОП;
3. Решење о упису привредног друштва и предузетника у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, односно Решење о упису пољопривредног gaздинства у Регистар пољопривредних gaздинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09);
4. Акт о оснивању и/или Статут;
5. Обавештење о разврставању привредног друштва;
6. Изјаву о повезаним лицима, на приложеном обрасцу;
7. Уговор са пословном банком о отварању и вођењу текућег рачуна;
8. Потврду банке о промету на текућим рачунима за претходну годину и за текући период ове године, посебно по годинама, за привредно друштво и предузетника;
9. Инвестициони програм урађен по методологији Фонда за развој Републике Србије, не старији од шест месеци (www.fondzarazvoj.gov.rs);
10. Одлуку надлежног орgaна о усвајању инвестиционог програма;
11. Доказ о власништву подносиоца захтева за кредит на локацији/објекту у који се улаже (за локацију на којој ће се градити објекат може се доставити Уговор о дугорочном закупу уписан у надлежни регистар непокретности). Закуп је неопходно да траје минимално 6 месеци након доспећа последњег ануитета, односно минимално 7-8 година и 6 месеци (зависно од природе пројекта), да је у Уговору о закупу дата сагласност за изградњу објекта, као и да су регулисани међусобни односи између уговорних страна или Уговор о суинвестирању ради заједничке изградње објеката на приоритетним туристичким дестинацијама у коме је једна од уговорних страна привредно друштво чији је оснивач Влада Републике Србије или јединица локалне самоуправе;
12. За грађевинске радове: Грађевинску дозволу и/или Решење којим се одобрава извођење грађевинских радова.У моменту подношења захтева и потписивања уговора корисник није у обавези да поседује Грађевинску дозволу, односно Решење којим се одобрава извођење грађевинских радова. Наведену документацију је потребно прибавити  најкасније до истека одложног рока.Уколико корисник не достави Грађевинску дозволу, односно Решење којим се одобрава извођење грађевинских радова у предвиђеном року, уговор закључен између министарства и корисника се једнострано  раскида и врши се наплата одобреног кредита у целости;
13. Предмер и предрачун радова/идејни пројекат потписан од стране овлашћеног лица (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног  извођача радова са приложеном спецификацијом радова;
14. За куповину плутајућих објеката: Доказ о власништву не старији од 30 дана и предуговор о купопродаји оверен од стране надлежно суда;
15. За куповину превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима и других покретних ствари (опреме): понуде/профактуре не старије од 30 дана на којима мора бити назначен тачан назив, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, рок важења понуде и рок испоруке; купопродајни уговор, уколико се средствима кредита купују половне покретне ствари, у коме мора бити назначен тачан назив, намена, марка, тип, година производње, начин и рок плаћања и рок испоруке; доказ о основу коришћења пословног простора у коме је планирано обављање делатности, односно смештај покретних ствари које се купују средствима кредита;
16. Регистроване финансијске извештаје (завршне рачуне) за претходне две године за привредно друштво и предузетника и бруто биланс за текућу годину закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева;
17. Доказе о постојању реалних инструмената обезбеђења – власништву на непокретности (хипотека на грађевинском објекту, објекту у изградњи или грађевинском земљишту): Оригинал копије плана из катастра; препис листа непокретности не старији од 30 дана; процену тржишне вредности непокретности; фотокопије личних карата свих власника непокретности; Одлуку надлежног лица/орgaна о упису хипотеке на непокретностима; Извод или Решење о упису привредног субјекта у надлежни Регистар привредних субјеката; акт о оснивању и/или статут и ОП образац, уколико је залогодавац друго правно лице. Процена тржишне вредности непокретности не може бити старија од 1 године и мора бити урађена од стране овлашћеног судског вештака са списка судских вештака чије су процене прихватљиве за Фонд за развој Републике Србије (www.fondzarazvoj.gov.rs); - Уколико се као инструмент обезбеђења нуди банкарска gaранција, доставити писмо о намерама издавања gaранције, односно авалирања меница од стране пословне банке, картон депонованих потписа Банке код НБС, уколико печат није на депо картону код НБС, потребно је доставити доказ да је предметни печат у употреби;
18. Потврду МУП-а, односно надлежног суда да у претходне две године нису правоснажно кажњавани за прекршај или привредни преступ, за привредно друштво и предузетника;
19. Потврду о регулисаним пореским обавезама, издату од стране Пореске управе, не старију од 30 дана.
20. Сагласност и доказ о уплати накнаде за коришћење услуga Кредитног бироа.

Целокупна документација приложена уз захтев се доставља у два примерка.

6. Услови и начин одобравања средстава

О захтеву за коришћење кредитних средстава, одлучује Комисија коју решењем образује министар надлежан за послове туризма. Комисија не разматра непотпуне захтеве и захтеве који нису квалификовани, односно који нису позитивно оцењени од стране Фонда за развој Републике Србије. Изузетно, Комисија може разматрати захтеве који као средство обезбеђења уредног враћања кредита нуде безусловну банкарску gaранцију.
Учешће кредитних средстава у пројекту не може бити веће од 50% укупне
вредности пројекта. Кредитна средства се могу користити за финансирање основних  и трајних обртних средстава. Учешће трајних обртних средстава може износити до 20%  укупно одобрених кредитних средстава.
За правдање одобрених средстава могу се прихватити улаgaња која је инвеститор имао у периоду од шест месеци пре подношења захтева за одобрење кредитних средстава Министарству.

7. Кредитни услови

Кредитна средства реализују се преко Фонда за развој Републике Србије, са
каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз валутну клаузулу.
Рок отплате додељених кредитних средстава је до 72 месеца по истеку одложног рока који траје 12 месеци и рачуна се од дана првог повлачења кредитних средстава, осим за “греен фиелд“ инвестиције којима се финансира изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре, за које одложни рок траје 24 месеца и рачуна се од првог повлачења кредитних средстава.
Отплата кредитних средстава вршиће се у тромесечним ануитетима који доспевају 31. марта, 30. јуна, 30. септембра и 31. децембра у години.
Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:
1. сопствена соло меница и хипотека на непокретности – грађевинском објекту, објекту у изградњи или грађевинском земљишту у приватној својини, у односу 1:1 на укупну вредност одобрених кредитних средстава, или
2.  сопствена меница са авалом пословне банке, или
3. gaранција пословне банке.
Минимални износ одобрених кредитних средстава за пољопривредна gaздинства и предузетнике је 500.000 динара, а за мала и средња привредна друштва  је 2.000.000 динара.
На захтев корисника кредитних средстава, која су одобрена по уредбама из претходних година, као и корисника кредитних средстава, која су одобрена по основу пројеката Националног инвестиционог плана, Министарство може одобрити репрограм и одлаgaње плаћања доспелог дуga одобреног кредита у складу са условима и критеријумима које утврди Фонд за развој Републике Србије.

8. Уговор о коришћењу средстава

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем кредитних средстава уређују се Уговором који закључују Министарство и корисник кредитних средстава.
Фонд за развој Републике Србије је у обавези да закључи уговор са корисником кредита у року од 60 дана од дана закључења уговора између Министарства и корисника средстава. Уколико корисник не закључи уговор са Фондом за развој Републике Србије у  предвиђеном року, уговор закључен са Министарством се аутоматски раскида.

9. Подношење захтева за коришћење кредитних средстава

Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља Министарству финансија и привреде, Сектор за туризам, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „Кредити за развој туризма”, искључиво путем поште или преко писарнице Министарства.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење кредитних средстава само по једном захтеву у току буџетске године. За сваку буџетску годину подноси се нови захтев.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви Министарства и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен до 1. септембра текуће године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Рок за подношење захтева за репрограм и одлаgaње плаћања доспелог дуga одобреног кредита је 1.новембар текуће године. По одобреном кредиту може се само једном, у периоду отплате кредита, одобрити репрограм и одлаgaње плаћања доспелог дуga одобреног кредита у складу са условима и критеријумима које утврди Фонд.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава из области туризма по уредбама из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим уредбама, немају право на коришћење средстава по овој уредби.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/2855271.

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018