Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
Početna Lokalna samouprava Opštinska uprava
PDR Centar 1 i Reks Trans Штампа Ел. пошта

Obaveštavaju se građani, preduzeća, javne ustanove sa područja opštine Arilje da opštinska Uprava opštine Arilje stavlja na

J A V N I    U V I D

u nacrte planova detaljne regulacije

"Centar 1" u Arilju i
"Reks Trans" u Arilju

Javni uvid se može ostvariti svakog radnog dana u periodu od 28. juna do 29. avgusta 2011.g. u holu zgrade Uslužnog centra, ul. Svetog Ahilija 53 u Arilju, u vremenu od 8 do 14 časova. Sva bliža obaveštenja i obrazloženja, po potrebi, davaće stručne službe JP "Direkcija za izgradnju" i Opštinske uprave opštine Arilje.

Plan detaljne regulacije "CENTAR 1" u Arilju obuhvata gradski blok oivičen ulicama Svetog Ahilija, Miloša Glišića, Vojvode Mišića i Ive Lole Ribara.

Plan detaljne regulacije "REKS TRANS" u Arilju obuhvata kat. parcele br. 731/2, 732/6, 732/7, 730/1 i delove. kat. parcela br. 721/1 KO Arilje (ulica 22. avgusta, Državni put prvog reda 21.1 Požega- Arilje) i 252/1 KO Arilje (deo vodotoka reke Rzav).

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u izloženi nacrt Plana detaljne regulacije "CENTAR 1" u Arilju i Plana detaljne regulacije "REKS TRANS" u Arilju, kao i prateću dokumentaciju, staviti primedbe i dati sugestije na iste. Primedbe na nacrte izloženih planova davati isključivo u pisanoj formi na za to pripremljenim obrascima koji se mogu uzeti na mestu uvida i u službi za urbanizam opštinske uprave. Primedbe se predaju pisarnici Opštinskog uslužnog centra, opštinske uprave Arilje do okončanja javnog uvida, zaključno sa 29.08.2011 do 15 časova. Neuredne i neblagovremene primedbe biće odbačene.

U toku trajanja javnog uvida, dana 07.07.2011.g. održaće se JAVNA PREZENTACIJA Nacrta PDR "REKS TRANS" u Arilju sa početkom u 18 časova, dok će se 14.07.2011.g. održati JAVNA PREZENTACIJA Nacrta PDR "CENTAR 1" u Arilju, sa početkom u 18 časova. Javne prezentacije nacrta oba PDRa će se održati u Sali Skupštine opštine Arilje, ul. Svetog Ahilija 53 u Arilju.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove opštine Arilje na kojoj će se raspravljati o pristiglim primedbama u toku javnog uvida održaće se u četvrtak 08.09.2011. u Sali Skupštine opštine Arilje, ul. Svetog Ahilija 53, 31230 Arilje sa početkom u 1200 časova. Zainteresovana lica mogu tada svoje pismene primedbe obrazložiti pred komisijom (za obrazlaganje svog stava pred Komisijom za planove prijavljuju se putem obrasca pismene primedbe).

Pozivaju se svi zainteresovani građani, preduzeća, javne ustanove i organizacija mesne zajednice sa područja obuhvaćenog ovim urbanističkim planom da ostvare uvid u izloženi plan i uzmu učešća u javnoj raspravi kako bi svojim primedbama i predlozima doprineli da donesemo najbolja urbanistička rešenja.

OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ARILjE

Grafičke priloge (u dwf formatu) možete pregledati uz pomoć besplatnog programa Autodesk Design Review koji možete preuzeti sa sledeće adrese:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=12423405

Preuzmite formular primedbe na nacrt plana detaljne regulacije Centar 1 i Reks Trans:

Preuzmite - PDR Centar 1:

Preuzmite - PDR Reks Trans:

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018