Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Opštinsko veće Штампа Ел. пошта

Izvršni organ jedinice lokalne samouprave je Opštinsko veće.

Nadležnosti Opštinskog veća:

1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština opštine;

2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;

3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;

4. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;

5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;

6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;

7. predlaže Odluku o organizaciji Opštinske uprave;

8. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;

9. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;

10. informiše javnost o svom radu;

11. donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;

12. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;

13. daje saglasnost na cene usluga Dečjeg vrtića;

14. odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine, uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije;

15. vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.

 

Predsednik Opštinkog veća: Zoran Todorović

Zamenik predsednika Opštinskog veća: Branko Vukajlović

 

Članovi Opštinskog veća:

Ružica Čemerikić, diplomirani ekonomista iz Arilja

Jelena Jovanović, master inženjer elektrotehnike i računovodstva iz Arilja

Boban Stovragović, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Arilja

Dimitrije Pećinar, preduzetnik iz Arilja

Rade Tripković, penzioner iz Arilja

Velibor Stojadinović, penzioner iz Arilja

Gojko Grujović, tekstilni inženjer iz Arilja


RADNA TELA OPŠTINSKOG VEĆA

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Arilje:

U cilju ostvarivanja saradnje i usklađenog obavljanja poslova u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i iniciranja i praćenja preventivnih i drugih aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima koji su iz delokruga jedinice lokalne samouprave, Opštinko veće Opštine Arilje obrazovalo je ovaj Savet.

Predsednik Saveta: Zoran Todorović, zamenik: Branko VUkajlović

Članovi Saveta: Dragiša Terzić, predsednik SO Arilje; Ljubinko Petrović, predsednik Osnovnog suda Požega; Ranko Davidović, direktor SŠ "Sveti Ahilije" Arilje; Mila Todorović, Prekršajni sud; Ivan Vučićević, prevoznik; Vukić Milivojević, šeg Odeljenja za investicije, javne nabavke i razvojne projekte Opštinske uprave Opštine Arilje; Boban Pelivanović, predsednik MZ Arilje i Željko Šaptović, načelnik Policijske stanice Arilje.

 

Žalbena Komisija Opštine Arilje:

Osnovni zadatak Žalbene komisije, kao kolegijalnog organa u jedinici lokalne samouprave je da odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa.

Predsednik Komisije: Milka Čvorović, diplomirani pravnik

Članovi Komisije: Vladimir Savić, diplomirani pravnik; Miljana Vukotić, diplomirani pravnik

REŠENJE O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE

REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE

POSLOVNIK O RADU ŽALBENE KOMISIJE

 

 

 

 

 

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2018