Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Unapređenje efikasnosti upravljanja javnom imovinom Штампа Ел. пошта

Prema važećim propisima i Zakonu o sredstvima u svojini Republike Srbije, sredstva u svojini Republike Srbije odnosno sredstva u državnoj svojin su:

 • Prirodna bogatstva, kao dobra od opšteg interesa, za koja je zakonom utvrđeno da su u državnoj svojini,
 • Sredstva koja su, stečena odnosno koja steknu: državni organi i organizacije; organi i organizacije jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; javne službe (javna preduzeća, ustanove) i druge organizacije čiji je osnivač Republika,
 • Stvari izgrađene, odnosno pribavljene sredstvima u državnoj svojini.

Po istom zakonu, o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti koje koriste državni organi i organizacije, organi teritorijalnih jedinica i druge organizacije, odlučuje Vlada Republike Srbije.

Međutim, u najavi je Zakon o javnoj svojini, svojini i drugim imovinskim pravima Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Ovim zakonom će se urediti pravo javne svojine, pravo svojine i druga stvarna prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

Na taj način opoština će steći svoju imovinu, koja se za sada nalazi u svojini RS sa kojom će upravnjati i raspolagati u cilju ostvarivanja svih funkcija koje opština ima kao lokalna samoupravna zajednica.

Stoga je neophodno evidentirati i ustanoviti faktičko stanje za sve objekte i svo zemljište u javnoj svojini, kako bi u momentu donošenja Zakona o javnoj svojini Opština Arilje imala valjan pravni osnov za dokazivanje prava svojine na istom.

S obzirom da je opština Arilje problematikom javne imovine počela da se bavi od 2007. godine, tokom dosadašnjeg rada suočil ismo se sa tri osnovna problema:

 1. Nedostatak jedinstvene baze o javnoj imovini u opštini Arilje,
 2. Problem sistematizacije podataka i kartografskog prikaza,
 3. Neusklađenost stvarnog stanja na terenu u odnosu na podatke iz Katastra nepokretnosti.

S obzirom da su kroz ovaj biznis plan jasno iznete činjenice o zakonskim nadležnostima opštine, kao jedinice lokalne samouprave u poslovima planiranja, sprovođenja planova, izgradnje i održavanja objekata u javnom vlasništvu, kao neophodan početni korak za efiksano sprovođenje navedenih nadležnosti, potrebno je da opština raspolaže kompletnom i ažurnom bazom javne imovine.

Planirane aktivnosti:

 1. Unapređenje baze podataka,
 2. Kartografsko prikazivanje podataka,
 3. Provera stanja na terenu o odnosu na podatke iz baze podataka
  • Period realizacije: april-jun 2010
  • Vrednost: 5.486 USD
  • Partneri: Opština Arilje, (USAID) - MEGA Program
 

Anketa o kapitalnim projektima

Anketa o kapitalnim projektima
 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018