Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Skupština opštine Štampa El. pošta
Povezane stranice:
Predsednik Skupštine opštine
Sekretar Skupštine opštine
Odbornici Skupštine opštine
Radna tela

S kupština opštine je najviši organ opštine, koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i statutom. Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa Zakonom i Statutom opštine.

 

Skupština opštine Arilje broji 34 odbornika.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

 1. donosi statut opštine i poslovnik skupštine;
 2. donosi budžet i završni račun opštine;
 3. utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
 4. donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;
 5. donosi urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
 6. donosi propise i druge opšte akte;
 7. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 8. osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 9. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 10. bira i razrešava predsednika skupštine i zamenika predsednika skupštine;
 11. postavlja i razrešava sekretara skupštine;
 12. bira i razrešava predsednika opštine, i na predlog predsednika opštine, bira zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća;
 13. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu;
 14. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 15. donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
 16. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 17. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
 18. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 19. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine;
 20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015