Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

II
Почетна
Обједињена процедура - ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
•Повезане странице:•
Обједињена процедура
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ


-Општинска административна такса на жиро рачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004:

1.Помоћни објекти и објекти према члану 145.Закона..............................1000

2.Економски објекти.........................................................................1200

3.Стамбени објекти..........................................................................1500

4.Објекти колективног становања.......................................................2500

5.Пословни објекти и простори на парцелама до 8ари................................1800

6.Инфраструктурни објеки и мреже инфраструктуре.................................2000

7.Индустријски објекти, бензинске пумпе, хладњаче, пословни објекти

и комплекси на парцелама већим од 8ари и сл...........................................2500

8.Мини хидроелектране......................................................................3000

9.Уопштене информације о локацији, без назнаке за коју намену...................2500

 

ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА:


За издавање услова за израду пројекта парцелације и препарцелације.........1000

За издавање услова за исправку суседних граница...................................1200

За издавање услова за израду урбанистичког пројекта .............................1500

За издавање копије дела урбанистичког плана:
на формату  А4..................................................................................500

на формату А3...................................................................................800

на формату А2..................................................................................1000

на формату А1..................................................................................1300

ОВЕРА УБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА..........................................................6000

За оверу пројекта за мини хидроелектране 65.000 динара.

Напомена: за оглашавање јавне презентације у јавним гласилима подносилац захтева плаћа стварно настале трошкове.

ОВЕРА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ...................................3500

-Републичка административна такса
на жиро рачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 2.700 динара (Тарифни број 171б Закона о републичким административним таксама ) 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018