Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Јавни увиди Рзав - одржана Јавна расправа
Рзав - одржана Јавна расправа
Јавни увиди - Јавни увиди

Одржана Јавна расправа

У Ариљу је, 22. јула, одржана Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину бране и акумулације 'Ариље' на профилу Сврачково. Представници Министарства животне средине и просторног планирања, орgaнизатори овог скупа су, у уводу, најавили да ће обрађивачи Студије, 'Енергопројект Хидроинжењеринг', најпре дати краћи приказ овог документа а потом одговарати на питања присутних. Током исцрпне и вишесатне дискусије, учесници расправе су износили детаљне и аргументоване примедбе и предлоге што је и утисак орgaнизатора скупа.

Већина ових примедби је поднета у писаној форми надлежном Министарству а све остале примедбе су такође забележене. У даљој процедури, примедбе и предлоге, изнете на овој Јавној расправи, разматраће техничка Комисија која ће потом наложити да се Студија евентуално доради и измени у том смислу. Након тоga, ова техничка Комисија, састављена од еминентних стручњака различитих научних дисциплина, поново разматра Студију и даје предлог за њено евентуално усвајање.

Циљ Студије о процени утицаја на животну средину водопривредног система “Ариље” је да прикаже могуће промене у животној средини током извођења система, у експлоатацији система и у случају удеса са прописивањем техничко-технолошких мера за заштиту животне средине а све у циљу добијања еколошке сагласности у процесу издавања одобрења за извођење, навела је дипл. инж. Ружица Савић, одговорни пројектант за израду Студије. Г. Ружица Савић је такође појаснила да је Просторним планом РС и Водопривредном основом РС предвиђена изградња регионалног водопривредног система “Рзав” као једног од 18 планираних регионалних система за снабдевање Србије водом највишег квалитета: –Предвиђено је фазно извођење овог система чија се потпуна изграђеност постиже са три постројења: “Ариље”, “Роге”, “Орловача”. Водопривредни систем “Ариље” је прва фаза и окосница водосистема “Рзав”. Објекти система “Ариље” су: брана и акумулација са пратећим садржајима, цевовод сирове воде, приступни пут, далековод од 35 КВ, телекомуникациони кабал.

Током свог излаgaња, г. Савић је говорила о техничким и другим карактеристикама ових објеката, орgaнизацији грађења, припремним радовима, а затим о квалитету животне средине на сливном подручју акумулације и квалитету површинских вода Великог Рзава. У делу излаgaња који се односио на утицаје система “Ариље” на животну средину, анализирани су могући утицаји током: извођења радова, експлоатације и у акциденту. Навела је да су утицаји током извођења радова привремени и да се односе на нарушавање квалитета ваздуха, воде и земљишта, отежан саобраћај итд. док су утицаји током експлоатације много маркантнији и односе се на: промену квалитета воде у акумацији, повећану влажност, појаву магли, промену режима температуре, ограничено коришћење земљишта на подручјима зона санитарне заштите акумулације. Такође се наводе: поремећај еколошке равнотеже, пресељавање становника из зоне потапања, угрожавање постојећих археолошки и неолитских локалитета али без угрожавања заштићених културноисторијских споменика и природних добара. Као утицаји у акциденту наведени су преливање привремене бране и хаваријске ситуације на самој брани.

Пролом тј. хипотетично рушење бране је наведено као појава изузетно мале вероватноће, најпесимистичкија ситуација. У оквиру пројекта који је радио “Хидроинжењеринг”, 1998. године, урађен је пројекат тоталног и тренутног рушења бране “Ариље” за истовремено максимални капацитет прелива и максимални ниво воде у језеру и дефинисане су зоне плављења низовдно од бране до бране “Овчар бања”. Брана и пратећи објекти су димензионисани да испуњавају услове хидрауличке, статичке и конструктивне стабилности и прорачунати на то допунско оптерећење, наводи г. Ружица Савић, одговорни пројектант у изради Студије.

Održana Javna raspravaОдржана Јавна расправа
Одржана Јавна расправаУ Ариљу је, 22. јула, одржана Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину бране и акумулације 'Ариље' на профилу Сврачково.
Одржана Јавна расправа
Одржана Јавна расправа
Одржана Јавна расправа

У студији се такође образлажу мере заштите предвиђене техничком документацијом, мере заштите током реализације и у акциденту. Такође се мониторингом животне средине предлаже прађење метереолошких параметара на новој метеоролошкој станици, праћење квалитета површинских вода и стања екосистема. Као позитивни ефекти система “Ариље” на околину наводе се: -обезбеђење чисте воде, производња зелене “чисте” електричне енергије, контрола и регулисање поплавних вода, привредни развој региона, побољшање инфраструктурних веза итд. У том смислу, у закључку Студије стоји да применом прописаних мера заштите животне средине позитивни ефекти далеко премашују неgaтивне утицаје.

Присутнима се потом обратила др Мирјана Авакумовић, председница општине Ариље која је истакла да су стручне службе општине врло детаљно и крајње одговорно размотриле и анализирале Студију, наводећи следеће: –Због посебне заинтересованости како орgaна власти у општини тако и скоро свих грађана да се изградњом акумулације значајније не угрози река Рзав и њен екосистем као битне одреднице идентитета Ариља, сматрамо својом обавезом да у овој фази припрема за градњу бране дамо своје примедбе о многоструким штетним утицајима и последицама изградње овог објекта на животну средину. Сматрамо нашом обавезом и политички одговорним понашањем да сада, као и много пута раније, инсистирамо да се сва битна питања која се тичу могућих неgaтивних утицаја и последица изградње акумулације на животну средину у нашој општини, у свим аспектима, у овој фази изнесу, да се све недоумице разјасне и да се јасно дефинишу мере којима се одређени штетни утицаји могу отклонити, ублажити или компензовати, да се именују орgaни и институције који су обавезни да те мере спроведу. Ми смо све наше примедбе поднели у писаној форми, у 29 тачака, заједно са предлозима за измене, допуне и мере компензације. Примедбе је разматрало и допунило Општинско веће општине Ариље и на њих дало сагласност.

Др Момо Плазинчић је говорио у име неколико хиљада грађана, потписника Петиције против изградње бране и акумулације “Сврачково”.

Скупу се такође обраћао начелник Одељења за коришћење и заштиту вода Републичке Дирекције за воде, мр Владимир Танацковић. Он је, између осталог, говорио о свим до сада спроведеним процедурама, прибављању потребних дозвола и сагласности а које су, све заједно, резултат вишегодишњег рада и научних сазнања најеминентнијих стручњака и институција. Нагласио је да је изградња овог водопривредног система витални интерес државе Србије.

Примедба да Студија не садржи одговарајуће податке о будућим климатским променама наведена је, између осталог, током исцрпног и надахнутог излаgaња проф. др Јордана Миливојевића. Он такође наводи да у Студији недостају подаци о условима за повећано коришћење пестицида у данима након изградње акумулације, кретању градоносних облака и још низ фактора који утичу на будућност пољопривредне производње овог краја…

Скупу се такође обратила Љиљана Поповић, дипл. инж. Геолошког института која је детаљно образложила могућност коришћења подземних вода као једно од алтернативних решења и Зоран Радојевић, дипл. архитекта који је скренуо пажњу на, између осталог, ограничења планске градње на подручју низводно од водозахвата. На скупу су такође говорили потписници Петиције за очување ваљевске Грачанице и ликовни педагог Лидија Сатарић која је говорила о храму Светог Ахилија, као непроцењивом културно-историјском наслеђу.

Ради што квалитетнијег увида у предлоге које су учесници дискусије износили и боље информисаности, посетиоци сајта могу преузети оригиналне текстове појединих предлоga који су нам, у овом тренутку, доступни.

 1. Општинско веће општине Ариље,
 2. Др Момо Плазинчић,
 3. Зоран Раковић, "Год Саве Рзав",
 4. Др Ранка Мићић - Мишљење на Студију аутора Наташе Миливојевић и др Мома Плазинчића,
 5. Љиљана Димитријевић, дипл. ецц,
 6. Др Миомир Коматина, хидрогеолог,
 7. Душан Вукајловић, дипл. инж.,
 8. Др Зоран Никић.

Новији чланци:
 • 28/06/2011 - ">ПДР Центар 1 и Рекс Транс
 • 15/06/2011 - Јавна презентација УП Шаптовић
 • 05/04/2011 - Обавештавају се градјани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље ставља на ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" У А Р И Љ У ЈАВНИ УВИД се може остварити сваког радног дана…
">Нацрт плана детаљне регулације "Песак Петрол" у Ариљу
 • 28/02/2011 - Јавни увид у нацрт Просторног плана
 • 26/10/2010 - ">Оглас - ПДР Градски трг

 •  
  Општина Ариље.  © 2005 - 2018