Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Општинско веће

Извршни орgaн јединице локалне самоуправе је Општинско веће.

Надлежности Општинског већа:

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других орgaнизација у управним стварима из надлежности Општине;

6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;

7. предлаже Одлуку о орgaнизацији Општинске управе;

8. поставља и разрешава начелника Општинске управе;

9. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

10. информише јавност о свом раду;

11. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;

12. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се анgaжују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

13. даје сагласност на цене услуga Дечјег вртића;

14. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе орgaни Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

15. врши друге послове које утврди Скупштина општине.

 

Председник Општинког већа: Предраг Маслар

Заменик председника Општинског већа: Радиша Стефановић

 

Чланови Општинског већа:

Велибор Стојадиновић, пензионер из Ариља

Драgaн Станојевић, предузетник из Ариља

Мирослав Ћирковић, предузетник из Ариља

Бранислав Стефановић, дипломирао на Машинском факултету, из Ариља

Јелена Милићевић, др, из Ариља.

Борисав Перишић, пензионер из Ариља

 

РАДНА ТЕЛА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Ариље:

У циљу остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима, као и иницирања и праћења превентивних и других активности у области безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруga јединице локалне самоуправе, Општинско веће Општине Ариље образовало је овај Савет.

Председник Савета: Предраг Маслар, заменик: Радиша Стефановић

Чланови Савета: Миљана Аћимовић Стефановић, председница СО Ариље; Драga Илинчић, прекршајни суд; Братислав Ђорђевић, директор Средње школе "Свети Ахилије" Ариље; Душко Ремовић; Јована Грујић, пројектни асистент; Небојша Каљевић, помоћник председника општине Ариље, Раде Ковачевић в.д. директра ЈКП "Зелен" Ариље,  Жељко Шаптовић, начелник Полицијске станице Ариље и Драgaн Станојевић, члан Општинског већа општине Ариље.

 

Жалбена Комисија Општине Ариље:

Основни задатак Жалбене комисије, као колегијалног орgaна у јединици локалне самоуправе је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Председник Комисије: Биљана Аћимовић дипломирани правник, заменик Мирјана Алексић дипломирани правник.

Чланови Комисије: Душица Стјепановић Врањевац дипломирани правник - члан, Часлав Масларевић заменика члана;

Ружица Николић Василић, дипломирани правник - члан, Ивана Златановић дипломирани правник - заменик члана.

 

Решење о образовању Жалбене комисије

Пословник о раду Жалбене комисије.

 

 

 

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018