Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Општинско веће Штампа Ел. пошта

Извршни орgaн јединице локалне самоуправе је Општинско веће.

Надлежности Општинског већа:

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других орgaнизација у управним стварима из надлежности Општине;

6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;

7. предлаже Одлуку о орgaнизацији Општинске управе;

8. поставља и разрешава начелника Општинске управе;

9. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

10. информише јавност о свом раду;

11. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;

12. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се анgaжују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

13. даје сагласност на цене услуga Дечјег вртића;

14. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе орgaни Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

15. врши друге послове које утврди Скупштина општине.

 

Председник Општинког већа: Милош Недељковић

Заменик председника Општинског већа: Бранко Вукајловић

 

Чланови Општинског већа:

Ружица Чемерикић, дипломирани економиста из Ариља

Јелена Јовановић, мастер инжењер електротехнике и рачуноводства из Ариља

Бобан Стовраговић, дипломирани инжењер пољопривреде из Ариља

Димитрије Пећинар, предузетник из Ариља

Раде Трипковић, пензионер из Ариља

Велибор Стојадиновић, пензионер из Ариља

Гојко Грујовић, текстилни инжењер из Ариља


РАДНА ТЕЛА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Ариље:

У циљу остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима, као и иницирања и праћења превентивних и других активности у области безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруga јединице локалне самоуправе, Општинко веће Општине Ариље образовало је овај Савет.

Председник Савета: Милош Недељковић, заменик: Бранко Вукајловић

Чланови Савета: Драгиша Терзић, председник СО Ариље; Љубинко Петровић, председник Основног суда Пожеga; Ранко Давидовић, директор СШ "Свети Ахилије" Ариље; Мила Тодоровић, Прекршајни суд; Иван Вучићевић, превозник; Вукић Миливојевић, шег Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте Општинске управе Општине Ариље; Бобан Пеливановић, председник МЗ Ариље и Жељко Шаптовић, начелник Полицијске станице Ариље.

 

Жалбена Комисија Општине Ариље:

Основни задатак Жалбене комисије, као колегијалног орgaна у јединици локалне самоуправе је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Председник Комисије: Милка Чворовић, дипломирани правник

Чланови Комисије: Владимир Савић, дипломирани правник; Миљана Вукотић, дипломирани правник

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

 

 

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018