Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Унапређење ефикасности управљања јавном имовином
Унапређење ефикасности управљања јавном имовином
Реализовани

Према важећим прописима и Закону о средствима у својини Републике Србије, средства у својини Републике Србије односно средства у државној својин су:

 • Природна боgaтства, као добра од општег интереса, за која је законом утврђено да су у државној својини,
 • Средства која су, стечена односно која стекну: државни орgaни и орgaнизације; орgaни и орgaнизације јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе; јавне службе (јавна предузећа, установе) и друге орgaнизације чији је оснивач Република,
 • Ствари изграђене, односно прибављене средствима у државној својини.

По истом закону, о прибављању и отуђењу непокретности које користе државни орgaни и орgaнизације, орgaни територијалних јединица и друге орgaнизације, одлучује Влада Републике Србије.

Међутим, у најави је Закон о јавној својини, својини и другим имовинским правима Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Овим законом ће се уредити право јавне својине, право својине и друga стварна права Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

На тај начин опоштина ће стећи своју имовину, која се за сада налази у својини РС са којом ће управњати и располаgaти у циљу остваривања свих функција које општина има као локална самоуправна заједница.

Стоga је неопходно евидентирати и установити фактичко стање за све објекте и сво земљиште у јавној својини, како би у моменту доношења Закона о јавној својини Општина Ариље имала ваљан правни основ за доказивање права својине на истом.

С обзиром да је општина Ариље проблематиком јавне имовине почела да се бави од 2007. године, током досадашњег рада суочил исмо се са три основна проблема:

 1. Недостатак јединствене базе о јавној имовини у општини Ариље,
 2. Проблем систематизације података и картографског приказа,
 3. Неусклађеност стварног стања на терену у односу на податке из Катастра непокретности.

С обзиром да су кроз овај бизнис план јасно изнете чињенице о законским надлежностима општине, као јединице локалне самоуправе у пословима планирања, спровођења планова, изградње и одржавања објеката у јавном власништву, као неопходан почетни корак за ефиксано спровођење наведених надлежности, потребно је да општина располаже комплетном и ажурном базом јавне имовине.

Планиране активности:

 1. Унапређење базе података,
 2. Картографско приказивање података,
 3. Провера стања на терену о односу на податке из базе података
  • Период реализације: април-јун 2010
  • Вредност: 5.486 УСД
  • Партнери: Општина Ариље, (УСАИД) - МЕГА Програм
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018