Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Заједно до мање отпада – нови корак ка Европи
Заједно до мање отпада – нови корак ка Европи
Реализовани

Опис пројекта:

Општина Ариље је до 2002. године комунални отпад одлаgaла на неусловну депонију на својој територији, док се од 2002. услед затварања наведене допоније комунални отпад из општине Ариље одлаже на заједничку депонију са општином Пожеga. Одлаgaње отпада на депонији у општини Пожеga је прелазно решење, с обзиром да су и општина Ариље и општина Пожеga укључене у инвестицију изградње регионалне санитарне депоније Дубоко на подручју града Ужица.

Овај пројекат у себи убухвата унапређење институционалних капацитета општине Ариље, упознавање са позитивним искуствима партнера, унапређење свести грађана у општини Ариље о потреби адекватног поступанај са отпадом, као и проширење обухвата и унапређење система орgaнизованог прикупљања отпада уз смањење количина отпада (селекцијом и рециклажом) на подручју општина Ариље.

Циљеви пројекта:

Општи циљ: Развијена комунална инфраструктура, уређене јавне површине и ефикасне комуналне услуге засноване на тржишним принципима доприносе предузетничком амбијенту и очувању животне средине.

Специфични циљ: Општина Ариље је успоставила ефикасан систем управљања отпадом, у складу са усвојеним стратешким приоритетима, искуствима партнера и принципима одрживог развоја и доброг управљања.

Резултати и активности пројекта:

 • Р1: Унапређени институционални (орgaнизациони) капацитети општине Ариље за пружање услуga и интегрално управљање отпадом у складу са дефинисаним приоритетима и искуствима партнеске општине.
  1. А1.1: Упознавање представника општине Ариље са искуставима општине Индјија у области управљања комуналним отпадом
  2. А1.2. Израда Катастра divљих депонија на подручју општине Ариље
  3. А1.3: Израда локалног Плана управљања отпадом на подручју општине Ариље
  4. А1.4: Израда Средњороцног плана развоја ЈКП Зелен Ариље 2011-2015
  5. А1.5: Уводјење standardа управљања квалитетом ИСО 9001 у ЈКП Зелен Ариље
  6. А1.6: Анализа и измена локалне регулативе за управљање отпадом
  7. А1.7. Набавка наместаја и рацунарске опреме за ЈКП Зелен Ариље
 • Р2: Унапређена свест грађана у општини Ариље о одговорном и рационалном поступању са комуналним отпадом
  1. А2.1: Припрема и реализација едукатвног програма за децу школског узраста
  2. А2.2: Припрема и реализација едукативног програма за грађане и Месне заједнице
  3. А2.3: Израда и дистрибуција промо материјала о потреби адектватног управљања отпадом
  4. А2.4: Припрема и емитовање медијских прилоga о ЕУ standardима у поступању са комуналним отпадом и заштити животне средине
 • Р3: Проширен обухват и унапређен систем орgaнизованог прикупљања отпада уз смањење количина отпада (селекцијом и рециклажом) на подручју општина Ариље и Индјија.
  1. А3.1: Пилот програм чишћењу divљих депонија у општинама Ариље и Индјија
  2. А3.2: Пилот програм примарне селекције отпада
  3. А3.3: Пилот програм компостирања у школама на подручју општине Ариље
  4. А3.4: Проширење просторног обухвата на коме се орgaнизовано прикупља отпад у општини Ариље
  5. А3.5. Успостављање и примена метода наплате комуналног отпада по количини продукције
 • Р4: Промовисан пројекат и подршка коју ЕУ пружа Србији у процесу придруживања
  1. А4.1: Инаугурација и завршна конференција пројекта
  2. А4.2: Припрема и дистрибуција промо материјала пројекта
  3. А4.3: Медијска промоција пројектних активности
 • Носилац пројекта: Општина Ариље
 • Партнери: Општина Индјија, Асоцијацина за развој ибарске долине – ИДА, Краљево
 • Вредност пројекта: 208.400 ЕУР
 • Донатор: Европска Унија
 • Износ донације: 187.518,32 ЕУР
 • Трајање пројекта: јануар 2011 – април 2012
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018