Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Радна тела Скупштине Општине Штампа Ел. пошта

Р А Д Н А   Т Е Л А   П Р О П И С А Н А   З А К О Н О М

 

Изборна комисија општине Ариље

Председник Комисије: Душко Стефановић, заменик председника Милка Чворовић

Секретар Комисије: Миљана Вукотић, заменик секретара Горица Косић

Чланови Комисије: Весна Маслар (Дарко Рогић), Нада Радојевић (Милан Недељковић), Петар Бановић (Пеђа Виторовић), Милан Лазић (Дарко Марковић), Радмила Јаковљевић (Ђорђе Кратовац), Биљана Аћимовић (Дејан Пилчевић), Чедо Вукотић (Александра Милошевић), Божидар Јовановић (Мићо Јовичић)


Комисија за планове

Председник Комисије: Мирко Пеливановић

Чланови Комисије: Раде Јовичић, Бранко Бошковић, Нада Красић (представник Министарства), Слађана Шарић (представник Министарства)


Комисија за израду Годишњег програма заштите и уређења пољопривредног земљишта

Чланови Комисије: Светлана Марковић, Јелена Бојовић, Стојка Петровић, Биљана Аћимовић, Иван Милинковић.


 

С Т А Л Н А   Р А Д Н А   Т Е Л А   С К У П Ш Т И Н Е   О П Ш Т И Н Е   А Р И Љ Е

Комисија за административна питања

Комисија за административна питања припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника; утврђује постојање законских услова за потврђивање мандата одборника и предлаже Скупштини доношење акта о потврђивању мандата; доноси појединачне акте о статусним питањима одборника, изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини општине, разматра питање примене или ускраћивања имунитета одборника, разматра и друga питања у вези са правима одборника.

Председник Комисије: Ниша Булатовић

Чланови Комисије: Мићун Василијевић, Благоје Радељић, Весна Џелебџић, Звонко Петровић


Комисија за представке и притужбе

Комисија за представке и притужбе разматра представке и притужбе упућене Скупштини општине и предлаже Скупштини и другим орgaнима мере за разрешење питања и проблема садржаних у њима и о томе обавештава подносиоце уколико су то захтевали.

Председник Комисије: Милош Недељковић

Чланови Комисије: Драgaн Станојевић, Наташа Арсовић, Мито Лукић, Михаило Маричић


Комисија за очување животне средине

1. залаже се за очување свих природних ресурса по којима је општина Ариље препознатљива и јединствена, а пре свеga здраве и нетакнуте природе са реком Рзав и ревитализацијом реке Моравице и њиховим сливовима;

2. залаже се за очување јединствене урбане традиције оличене у цркви Светог Ахилија као духовном, културно-историјском и архитектонском споменику од највећег значаја, прилагођавајући целокупну урбану инфраструктуру том иницијалном урбанистичком и археолошком моменту;

3. преко надлежних републичких орgaна остварује сарадњу са УНЕСКО ради спровођења иницијативе да се црква Светог Ахилија и еко-систем «Рзав» уврсте у њихову баштину;

4. залаже се за континуиран, непосредан, стручан и контролисан развој еколошке свести код сваког становника Општине од личног примера преко штампе, радија, телевизијских програма, циљаних едукативних напора усмерених према сваком становнику општине, нарочито најмлађима;

5. остварује сарадњу са комуналним и еколошким службама Општине за беспрекорно чист град и сва села у околини. Залаже се за бескомпромисну, едукативну и казнену политику за уклањање многобројних малих divљих сметлишта и уклапање општинских ресурса у рециклажну стратегију региона и Републике;

6. прати биолошки gaрантовани минимум испод привременог водозахвата Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» на локацији «Шевељ».

Председник Комисије: Јелена Видић

Чланови Комисије: Милан Јовановић, Зоран Павловић, Марија Врањевац, Наташа Миливојевић


Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе

Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе:

1. води регистар функционера локалне самоуправе;

2. прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса;

3. прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом;

4. прати и анализира доgaђаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса;

5. промовише примену Етичког кодекса у Општини и шире;

6. предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког кодекса;

7. пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, орgaнима и орgaнизацијама у вези са применом Етичког кодекса;

8. остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;

9. обавља друге послове одређене Статутом и другим прописима.

Председник Савета: Оливера Недељковић

Чланови Савета: Катарина Марјановић, Михаило Маричић, Љубе Лукић, Бобан Пеливановић


Комисија за одлучивање о остваривању права из области борачко - инвалидске заштите

Председник Комисије: Светислав Петровић

Чланови Комисије: Љубиша Витровић, Драгутин Николић, Миломир Илић, Милосав Драговић


Савет за пољопривреду:

1. анализира стање у области пољопривредне производње на подручју општине Ариље,

2. пружа саветодавну помоћ пољопривредним произвођачима и другим субјектима у овој области,

3. орgaнизује разне облике едукације пољопривредних произвођача,

4. као и предлаже мере и предузима низ других активности, све у циљу унапређења пољопривредне производње на подручју општине Ариље, а гледано шире тиме доприноси свеукупном развоју ове привредне области.

Савет има председника и 6 чланова.

Председник Савета: Милан Радојичић

Чланови Савета: Бобан Стовраговић, Томо Петровић, Радојко Вранић, Мирослав Врањевац, Драгиша Радуловић, Срећко Тодоровић


 

ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Комисија за безбедност

Председник Комисије: Борислав Перишић

Чланови Комисије: Владе Стојановић, Ненад Јанковић, Драgaн Станојевић и Срђан Радељић


Комисија за одређивање назива улица и тргова

Председник Комисије: Милосав Младеновић

Чланови Комисије: Томислав Јовичић, Мићун Василијевић, Зоран Тодоровић, Светислав Петровић, Иван Дамљановић


Комисија за становништво, породицу и децу

Председник Комисије: Катарина Гачевић

Чланови Комисије: Андрија Стојадиновић, Ангелина Ђунисијевић, Сања Стојковић, Танасије Јојић


Савет за здравље општине Ариље

3 представника Општине

Владан Борисављевић, Љиљана Драговић, Љиљана Радосављевић

1 представник Дома здравља

1 представник Фонда за здравствено осигурање

1 представник Завода за јавно здравље Ужице

Комисија за родну равноправност

Чланови Комисије: Виолета Мићовић, Драгица Чаловић, Душко Ђукић, Марија Дукић, Снежана Мутавџић.

Комисија за доделу финансијске подршке успешним ученицима и студентима:

Чланови Комисије: Јелена Драшковић, Милица Матићевић, Предраг Маслар, Лела Јаковљевић, Весна Фемић

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018