Korisnici

Ciljna grupa projekta: 60 predstavnika sledećih marginalizovanih grupa – povratnici iz zemalja EU, tražioci azila, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja i ostale teže zapošljive katerogije lica u skladu sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja.

Krajnji korisnici projekta : Sve lokalne samouprave u Republici Srbiji, koje mogu koristiti stečena iskustva i preporuke iz ovog projekta; Svi pripadnici teže zapošljivih kategorija stanovništva u opštinama Arilje, Bajina Bašta, Lučani, Nova Varoš, Požega i Čajetina, kroz mogućnost da obezbede zaposlenje usled podizanja javne svesti o potrebama i problemima sa kojima se suočavaju teže zapošljive kategorije nezaposlenih.