Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Javni poziv za dostavljanje ponuda za postavljanje montažnih objekata na površinama javne namene Štampa El. pošta
Članak napisao/la: Marija Aleksić ,  petak, 06 oktobar 2017 09:24

Republika Srbija

Opština Arilje

Opštinska uprava

01 broj 464-2/17

6.10.2017. godine

Na osnovu čl.146. zakona o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS br. 72/09, 81/09,24/11 i 121/12) i člana 8.Odluke o postavljanju privremenih montažnih objekata i drugih pokretnih objekata na javnim površinama /sl. Glasnik opštine Arilje broj 972016/iOdluke Opštinskog veća opštine Arilje broj464-2/17 i Programa za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata na javnim površinama, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem

r a s p i s u j e

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PISMENIH PONUDA

 

za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene

 

 

1. Javnim pozivom daju se u zakup na određeno vreme za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene sledeće lokacije:

Broj

Opis lokacije

Površina

(m2)

Broj objekata

Vreme korišćenja

Namena

1.

Kat.parc.br. 180/2 Ko Arilje - preko puta Doma zdravlja

25 m2

5

3 godine godine

Trgovina, usluge, usgostiteljstvo

2.

Kat.parc.br 435/20 Ko Arilje -Piskavice, Ustanička bb

20 m2

1

3 godine

Trgovina, usluge, usgostiteljstvo

3.

Kat.parc.br. 182/1 Ko Arilje - park kod Suda, trafike

7 m2

2

3 godine

Trgovina, usluge, usgostiteljstvo

4.

Kat.parc.br 48/1 Ko Arilje - Pijac

20 m2

7

3 godine

Trgovina, usluge, usgostiteljstvo

5.

Kat.parc.br. 48/1 Ko Arilje - kod Autobuske  stanice

20 m2

2

3 godine

Trgovina, usluge, usgostiteljstvo

6.

Kat.parc.br. 96/3 Ko Arilje - ulica Miloša GLišića

20 m2

2

3 godine

Trgovina, usluge, usgostiteljstvo

7.

Kat.parc.br. 452 Ko Arilje - Trg Partizana

90 m2

1

3 godine

Trgovina, usluge, usgostiteljstvo

8.

Kat.parc.br. 61 Ko Arilje - Trg Partizana

30 m2

5

3 godine

Trgovina, usluge, usgostiteljstvo

 

2.Početna cena za sve lokacije, izuzev lokacije pod brojem 3. iznosi 10.000,00 dinara po m2, a za lokaciju 3. iznosi 5.000,00 dinara po m2.

Sve lokacije se daju na korišćenje sa postojećim stanjem komunalne opremljenosti

3.početna cena za konkretne lokacije iz tabele iz tačke 1.ovog poziva obuhvataukupnu naknadu za privremeno ustupanje i uređivanje javnog zemljišta za naznačeni period.

4.učesnici poziva su dužni:

- Da na ime garantnog iznosa za učešće na oglasu uplate iznos od 20% od početne cene na račun broj 840-742153843-66 poziv na broj po modelu 97 broj 86-004 , i dokaz o uplati/uplatnicu/ prilože u koverti zajedno sa ponudom.

-Dostave dokaz /uverenje lokalne poreske administracije/da je izmirio svoje obaveze po bilo kom osnovu prema lokalnim javnim prihodima, i dokazprilože u koverti zajedno sa ponudom

Učesnici u pozivu imaju pravo na povraćaj garantnog iznosa ukolikone budu oglašeni za najpovoljnije ponuđače.

Učesnik u oglasu gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa ukoliko, kao najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranja ponude, izbilo kog razloga, odustane od ponude za predmetnu lokaciju.

Ponuda Lica koje nije izmirilo svoje obaveze po bilo kom osnovu prema lokalnim javnim prihodima, a koje dostavi svoju ponudu, neće biti razmatrana.

5. Prijave na oglas podnose se pismenim putem i zatvorenoj koverti na adresu : Opština Arilje, Ul. Svetog Ahilija 53, sa napomenom – NE OTVARATI – PONUDA ZA zakup lokacija na javnoj površini u javnoj svojini opštine za postavljanje montažnih objekata.

U jednoj koverti može da se nalazi ponuda samo za jednu lokaciju.Ukoliko učesnik konkuriše na više lokacija za svaku lokaciju podnosi ponudu u posebnom kovertu

6. posle prispeća prijaveu opštinu, ponuda se ne može menjati ni po kom osnovu.

7.ponude koje su podnete suprotno uslovima iz oglasa ili posle isteka roka, neće se uzeti u razmatranje.

8. rok za podnošenje ponuda je je u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno do16.oktobra /ponedeljak/ do 12 časova.

9.najpovoljniji ponuđač je lice koje ponudi najviši iznos naknade za privremeno korišćenje konkretne lokacije.

U ponudi može da se navede iznos iz ponude samo u apsolutnom iznosu u dinarima.Svaka unapred neodređena ponuda smatraće se nepotpunom i i ista će se odbaciti.

10. Javno otvaranje ponuda će se održati 17.oktobra /utorak/ u 10,00 časova.

Rezultate poziva Komisija objavljuje na oglasnoj tabli opštinske Uprave, a učesnike pismeno obaveštava o rezultatu oglasa u roku od 7 dana od dana utvrđivanja rezultata

11. Učesnik oglasa koji dobije zemljište na korišćenje obavezan je da zaključi ugovor o korišćenju javnog građevinskog zemljišta u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o dodelina privremeno korišćenje.

12.Ako korisnik dodenjenog zemljišta ne zaključi ugovor sa opštinom Arilje u navedenom roku, smatraće se da je odustao od korišćenja, te će se rešenje o dodeli zemljišta na privremeno korišćenje poništiti , a korisnik će izgubiti pravo na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa.

13.Učesnik na pozivu kome se dodeli zemljište, dužan je da pribavi građevinsku dozvolu u roku od 3 /tri/ meseca , zemljište privede privremenoj nameni, tj. da postavi planirani objekat.

14.Za bliža obaveštenja o lokacijama, tipu i veličini objekata, zainteresovani se mogu obratiti Opštinskoj upravi-Odeljenju za investicije, javne nabavke i razvojne projekte.

15. ovaj poziv će se objaviti na sajtu opštine, oglasnoj tabli Opštinske uprave i lokalnim sredstvima informisanja.

 

NA OVOM LINKU MOŽETE POGLEDATI GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA IZ TABELE!

 

06.10.2017

Komisija za sprovodjenje postupka

 

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015