Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
План генералне регулације Ариље Штампа Ел. пошта

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Служени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 39. Статута Општине Ариље( „Службени гласник општине Ариље“, број 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 29. 12. 2016. године, донела је,

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРИЉЕ

Правни основ за израду Плана генералне регулације Ариља, садржан је у Закону о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –УС, 50/2013 –УС и 98/ 2013 - УС, 132/2014 и 145/2014), и Одлуци о изради Плана Генералне регулације „Ариље“, донетој 29.12.2009. године (Сл.гласник број 8/09), и Одлуци о допуни одлуке о изради Плана Генералне регулације „Ариље“.од 26.02.2010.године. (Сл.гласник општине Ариље, бр. 1/2010).

Садржај плана дефинисан је Законом о планирању и израдњи (Сл.гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 –УС, 50/2013 –УС И 98/ 2013 – УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Сл.гласник РС бр. 64/2015).

Плански основ за израду Плана генералне регулације Ариља је Просторни план општине Ариље, усвојен 30.11.2011.год. (Сл.гласник општине Ариље, бр. 5/2011).

Концептом Плана генералне регулације Ариља предложена је прелиминарна граница плана.Она обухвата целу КО Ариље и делове КО Грдовићи, КО Церова, КО Богојевићи, КО Вигоште – Поглед и КО Вране.

Орјентациона површина обухвата плана износи 792 ха.

Планом генералне регулације Ариља предвиђен је развој до 2021. године за око 8500 становника на простору од 792 ха, што је за око 10% више од демографскох пројекција из ПП Ариља. Разлог за овакав приступ је пре свеga значај и лидерство насеља Ариље у ширим општинским и регионалним оквирима када је у питању развој приватног предузетништва (породична предузећа и економије).

Текстуални део Плана

1. Основна намена

2. Постојећа намена

3. Намена површина

4. Саобраћај

5. Регулација

6. Водопривреда

7. Водовод

8. Фекална канализација

9. Атмосферска канализација

10. Електроенергетика

11. ТТ

12. Термотехника

13. Карта спровођења

 

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

1. Мост у Вранама:

 • Графика:
 1. Постојећа намена површина
 2. Катастарско-топографски план са границом
 3. План регулације површина јавних намена са аналитичко-геодетским елементима
 4. Планирана намена површина и подела на зоне
 5. Регулационо-нивелациони план
 6. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре

 

2. Улица Вука Караџића:

 • Графика:
 1. Постојећа намена површина
 2. Планирана намена површина
 3. Катастарско-топографски план са границом
 4. Регулационо-нивелациони план
 5. План регулације површина јавних намена са аналитичко-геодетским елементима
 6. План мреже и објеката комуналне инфрастурктуре

3. Центар 1

4. Градски Трг

5. Песак Петрол:

 • Графика:
 1. Геодетска подлоga са границом плана
 2. Подела на јавно земљиште
 3. Начин коришћења земљишта
 4. Постојеће стање
 5. План јавне комуналне инфраструктуре
 6. Подела на урбанистичке целине
 7. План регулације, нивелације и саобраћаја
 8. План намене површина
 9. Извод из Плана вишег реда

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ


- Урбанистички пројекат за изградњу мале хидроелектране "Ђеле" на реци Моравици на катастарским парцелама 722/1 и 728/7:

-Урбанистички пројекат за изградњу комплекса котларнице за дрвну сечку са складиштем сечке на катастарској парцели 244/5 КО Ариље.

- Урбанистички пројекат за доградњу објекта хладњаче на катастарској парцели 156 КО Ступчевићи

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018