Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Prostorni plan opštine Arilje Штампа Ел. пошта

Na osnovu člana 35. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» broj 72/09 i 81/09 i člana 39. Statuta opštine Arilje (Sl. Glasnik opštine Arilje, br. 6/2008 i 6/2011 ), Skupština opštine Arilje, na sednici održanoj 30.11.2011. donela je

 

PROSTORNI PLAN OPŠTINE ARILJE

 

Nacrt prostornog plana opštine Arilje (u daljem tekstu: Prostorni plan) pripremilo je JP "Direkcija za izgradnju" iz Arilja, u saradnji sa angažovanim saradnicima i konsultantima. Prostorni plan je pripremljen na osnovu Strategije razvoja planskog područja (u daljem tekstu: Strategija) kao prve faze u izradi Prostornog plana, koju je razmatrala i verifikovala (obavila stručnu kontrolu) Komisija za planove opštine Arilje, na sednici od 09. marta 2007. godine. Na osnovu Strategije pripremljen je elaborat Koncepta plana koji predstavlja sastavni deo Dokumentacione osnove Prostornog plana.

Pravni osnov izrade Prostornog plana opštine Arilje se ogleda u članu 19. i 20. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 72/09, 81/09) kojim je propisano da se prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi za teritoriju jedinice lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Sadržaj Prostornog plana je definisan u skladu sa čl. 6.-10. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata ("Službeni glasnik RS", broj 31/10 i 69/2010).

Prostorni plan je pripremljen na osnovu ekspertiza i studija za pojedine oblasti, uslova i stavova nadležnih institucija, rezultata sprovedenih anketa i intervjua na terenu, postojećih razvojnih dokumanata i planova (lokalnih, nacionalnih i međunarodnih) i druge dokumentacije, koja se u celosti ili u odgovarajućim delovima nalazi u Dokumentacionoj osnovi Prostornog plana.

Koncept prostornog razvoja opštine Arilje je baziran i definisan u odnosu na tri makrozone. Brdsko-planinska zona sa selima razbijenog tipa u zapadnom delu Opštine (Radobuđa, Grivska, Severovo, Kruščica, Radoševo, Visoka, Bjeluša, Brekovo i Dobrače). Ova zona predstavlja pretežno poljoprivredno područje u kome dominira voćarstvo (malina), proizvodnja krompira i stočarstvo (govedarstvo). Ovo područje karakteriše depopulacija i starenje stanovništva. Zona državnog puta prvog reda i reke Moravice sa selima koja su linearno raspoređena uz državni put prvog reda M21/1 i dolinu reke Moravice u jugoistočnom delu opštine (Dragojevac, Mirosaljci, Trešnjevica, Stupčevići, Latvica i Bogojevići). U ovoj zoni se nalaze ekonomski snažnija seoska naselja sa već začetim funkcijama centara i tendencijom zgušnjavanja. Dominira voćarstvo (malina, jabuka) i značajan broj manjih pogona za preradu voća, preradu drveta, kao i iz tekstilnog sektora. Zona naselja Arilje sa prigradskim seoskim naseljima (Pogled, Vigošte, Cerova, Vrane, Grdovići i Virovo), u kojima je pretežno razvijen sekundarni i tercijarni sektor delatnosti, i Ariljem kao dominantnim centrom razvoja.

Referalna karta 1  - Namena prostora

Referalna karta 2 - Infrastruktura i centri

Referalna karta 3 - Turizam i zaštita

Referalna karta 4 - Sprovođenje

Sema - list broj 1

Sema - list broj 2

Sema - list broj 3

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE ARILJE BROJ 5. od 1. decemra 2011. godine

Na osnovu člana 35. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» broj 72/09 i 81/09 i člana 39. Statuta opštine Arilje (Sl. Glasnik opštine Arilje, br. 6/2008 i 6/2011 ), Skupština opštine Arilje, na sednici održanoj 29.12.2012. donela je

IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPŠTINE ARILJE

Useld potrebe za usklađivanjem planskih rešenja i prevazilaženjem problema nastalih tokom dosadašnjeg sprovođenja Prostornog plana pristupa se izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Arilje.

Pravni osnov izrade izmena i dopuna Prostornog plana opštine Arilje oglrda se u članu 19. i 20. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" BROJ 72/09, 81/09) kojim je propisano da se prosotrni plan jedinice lokalne samouprave donosi za teritoriju jedinice lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice loklane samouprave.

Tekstualni deo

Referalna karta 1  - Namena prostora

Referalna karta 2 - Infrastruktura i centri

Referalna karta 3 - Turizam i zaštita

Referalna karta 4 - Sprovođenje

Sema - list broj 1

Sema - list broj 2

Sema - list broj 3

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE ARILJE BROJ 12. od 31. decemra 2012. godine

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018