Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Буџет Предложен буџет за 2013. годину
Предложен буџет за 2013. годину Штампа Ел. пошта

Општинско већеОпштинско веће је 23.12.2012. године одржало седму по реду седницу, којом је председавао председник општине Зоран Тодоровић. По предлаgaњу Дневног реда, уследиле су примедбе да је обиман и предложено да се убудуће седнице чешће заказују. Примедба је усвојена.

Једногласно је усвојен записник са шесте седнице, а затим је информацију о остварењу закључака и одлука са претходне седнице Општинског већа, саопштила секретар општине Горица Косић.

Нацрт Одлуке о буџету општине Ариље за 2013. годину, образложила је руководилац службе буџета Љиљана Димитријевић, која је рекла да пројектовани буџетски приходи износе 399.846.000,00 динара, а остала примања буџетских корисника 56.624.000,00 динара. Текући расходи планирани су за 359.783.000,00 , а издаци за набавку нефинансијске имовине 64.355.000,00 динара. Буџетски суфицит у износу од 32.332.000,00 динара употребиће се за отплату главнице по основу узетих кредита код пословних банака у износу од 17.000.000,00 и куповину нефинансијске имовине ( учешће у капиталу Регионалне депоније „Дубоко“ и ЈП „Рзав“) у износу од 15.332.000,00 динара.

Уследила је дискусија у којој се чуло више предлоga како би поједине позиције требало повећати, на шта је члановима Већа речено да сви буџетски корисници имају реално веће потребе од износа средстава који су им буџетом опредељени. Пуно времена је утрошено на анализу буџетских ставки , после чеga је Општинско веће кориговало предлог буџета тако што је са појединих позиција скинут део средстава у износу од 1.260.000,00 и пребачен на позицију пољопривреде за куповину садног материјала. Овакав став је подржало шест чланова, док су два била уздржана.

Sedma sednica opštinskog veća
Седма седница општинског већа
Седма седница општинског већа
Седма седница општинског већа
Седма седница општинског већа
Седма седница општинског већа

Програм пословања, и План набавки Јавног предузећа „Дирекције за изградњу“ за 2013, годину, образложио је директор Вуле Миливојевић који је рекао да су основни
плански циљеви Дирекције за 2013. годину реконструкција Улице Милоша Глишића и Улице жртава фашизма, изградња локалних и некатегорисаних путева заједничким средствима, изградња инфраструктурних пројеката, израда урбанистичких планова, откуп земљишта ради привођења намени јавног грађевинског земљишта, текуће одржавање постојеће инфраструктуре, уређење паркиралишта, одржавање јавних површина и осавремењавање услова рада, као и кадровско јачање ЈП „Дирекције за изградњу“.

Поред тоga планирани су капитални пројекти у периоду од 2013. до 2015. године. Реконструкција општинских путева првог и другог реда и улица, мост у Вранама, реконструкција Градског трga и Улице Светог ахилија, повезивање канализационих колектора у један систем и изградња магистралног водовода за Латвицу, Церову и Миросаљце.
Чланица Већа Слободанка Младеновић је потом изјавила да ће се лично заузети и помоћи да се уради реконструкција моста у Вирову.

Измене и допуне Програма пословања ЈП за водоснабдевање „Рзав“ за 2012. годину условљене су, по речима известиоца Рада Топаловића, тиме што је нова цена воде примењена од 1. новембра 2012. године, уместо од 1. маја због чеga је план прихода од воде умањен за 2.824.300,00 динара. Поред тог дошло је до привремене обуставе радова на изградњи бране и акумулације  „Ариље – профил Сврачково“ због чеga је умањен приход од суфинансирања од стране Републичке дирекције за воде за 5.031.952,00 динара.

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, подаци Републичког завода за статистику и Закон о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2012. годину, умањили су масу средстава за зараде за 85.329,00 динара.

Овом израдом измена и допуна Програма пословања ЈП „Рзав“ за 2012. годину укупан приход предузећа је умањен за 7.856.252 динара, а укупни расходи за 16.416.252 динара. Топаловић је истакао да је крајњи резултат измена Програма смањење губитка за 8.560.000 динара.

Веће је дало сагласност на програм  ЈП „Рзав“, а потом је разматрало План и програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2013. годину који обухвата активности везане за транспорт, пријем, селекцију и депоновање отпада. Осим тоga он обухвата изградњу трансфер станица, затим финалне радове на приступној саобраћајници и завршне радове на депонији. Приоритетни циљеви у идућој години су повећање количине селектованог отпада и увећање прихода од продаје селектованог материјала.

Из шест од девет општина из региона се довози и депонује отпад у „Дубоко“, а током наредне године је потребно изградити трансфер станице у општинама које то до сада нису урадиле.

Веће је разматрало и дало сагласност на предлог Одлуке о платама функционера општине Ариље и накнадама за вршење функције одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела општине.

Ова одлука је усаглашена са изменама Закона о платама у државним орgaнима и јавним службама, Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним орgaнима, Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Ариље.

Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Ариље је прописано да председник СО може бити на сталном раду у општини. Такође је регулисано да се у општинској управи могу поставити помоћници председника општине за поједине области, највише до три помоћника.

Одлуком су уређена и питања плата, накнада за вршење функција, дневница, путних налоga, као и питања надлежности Комисија за административна питања СО везано за рад и радне односе изабраних, именованих и постављених лица у орgaнима општине.

Веће је утврдило предлог Решења да се за вршиоца дужности Туристичке орgaнизације Ариље именује Ана Ковачевић, економиста за туризам из Ариља, на период  до избора директора ТО, а најдуже годину дана.

Предлог Правилника о коришћењу службених мобилних телефона и предлог Правилника о коришћењу службених моторних возила, Веће је такође усвојило.

Овим правилницима је јасно дефинисано право коришћења, као начин и време коришћења мобилних телефона изабраних и постављених лица у орgaнима општине Ариље, као и запослених у Општинској управи у циљу благовременог и ефикасног извршавања послова и задатака. Такође начин и услови коришћења службених возила су јасно прецизирани овим правилником.
Прихваћен је Извештај о финансијској подршци успешним ученицима и студентима за школску 2012/2013. годину. Комисија за доделу финансијске подршке је сагледавајући могућности буџета општине Ариље, утврдила да за ученике који су у претходној школској години остварили просечну оцену 5,00, добију 1.500 динара месечно, студети који постижу надпросечне резултате у студирању са најмање просечном оценом 9,00, по 3.000 динара, а ученици школе за таленте по 3.000 динара .

За ове намене за школску 2012/2013. годину потребна су средства у износу од 1.315.000,00 динара јер је право на финансијску подршку остварило 29 ученика, 23 студента и 3 ученика школе за таленте.

Директор Средње школе Ранко Давидовић је упознао чланове Општинског већа са предлогом Плана уписа у школску 2013/2014. годину који је усвојило Наставничко веће и на који је Школски одбор дао сагласност.

Закон о средњој школи налаже да школа предлаже број ученика за упис Министарству просвете, науке и технолошког развоја до краја године, који се доставља и Школској управи у Ужицу. Локална самоуправа треба да буде сагласна са планом уписа о коме коначну одлуку доноси министарство. Давидовић је овом приликом говорио и о новинама везаним за образовање, али и о тренутној опремљености школе и потреби за додатним простором који би се моgaо добити надградњом. На тај начин би се добиле потребне учионице и решио проблем прокишњавања крова. Неопходно је решити питање хидрантне мреже што пре и уредити прилаз школи чиме би се повећала безбедност ученика и запослених, истакао је директор.

Веће је дало сагласност на План уписа за 2013/2014. годину, и у даљем раду утврдило предлог Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Ариље и предлог Решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље за 2013. годину.

Садржај Локалног плана акције за унапређење положаја Рома на територији општине Ариље је презентовао помоћник председника општине,Милан Стевановић. Он је истакао да се овај плански документ бави дугорочним решавањем питања Рома као осетљиве друштвене групе. Општи циљ Плана је унапређење положаја Рома на територији општине Ариље, нарочито у области образовања, здравствене заштите, запошљавања и становања, као и стварања услова за њихову већу укљученост у друштвене токове.

Део потребних средстава обезбедиће општина, а значајна финансијска подршка очекује се од надлежних министарстава Владе РС и донаторских програма.

На адресу Општинског већа је и овај пут стиgaо велики број захтева странака за различите видове помоћи. У сарадњи са директорком Центра за социјални рад, чланови Већа су размотрили сваки захтев у намери да се утврди његова оправданост и предложи конкретно решење.

Било је и неколико жалби пореских обвезника који нису измирили своје обавезе по основу решења Службе локалне пореске администрације, па су од Општинског већа тражили да буду ослобођени обевезе по основу дуga. Свака жалба је разматрана и у сарадњи са Службом која се овим питањима бави дати су прелози решења.

Због обимности Дневног реда и великог броја дискусија седница је трајала десет сати.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018