Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kotlarnice na biomasu na katastarskoj parceli broj 244/5 KO Arilje opština Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao/la: Marija Aleksić ,  petak, 15 decembar 2017 13:10

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009- isp., 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ( „Službeni glasnik RS“ br. 64/2015)OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE
Oglašava


JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNjU KOTLARNICE NA BIOMASU NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 244/5 KO ARILjE
OPŠTINA ARILjE1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u holu zgrade Uslužnog centra, ul. Svetog Ahilija 53 u Arilju u periodu od 15.12.2017.godine do 21.12.2017. godine (zaključno sa ovim datumom), svakog radnog dana od 8 do 14 časova.


2. Investitor izrade predmetnog urbanističkog projekta je Zdravstveni centar Užice a finansijer Opštinska uprava opštine Arilje. Obrađivač urbanističkog projekta je Agencija za projektovanje „Forma in“ Arilje, odgovorni urbanista Dragana Radovanović Brkić, dipl.ing.arh.


3. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostave ovom Odeljenju isključivo u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave Arilje, zaključno sa danom završetka javne prezentacije.1. Tekstualni deo
2. Grafički deo


OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ARILjE
IV 03 broj 350-172/17

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015