Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
OBJEDINJENA PROCEDURA Štampa El. pošta

 

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti.

 

Republička administrativna taksa u oblasti urbanizma i izgradnje:

Sve napred navedene republičke administrativne takse su utvrđene u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („SL. Glasnik RS“ br. 43/2003, 51/2003-ispr.61/2005, 101/2005 – dr. zakon 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 usklađeni din.izn., 55/2012-usklađeni din.izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din.izn., 65/2013- dr.zakon, 57/2014 – usklađeni din.iznosi, 45/2015-usklađeni din.izn., 83/2015, 112/2015 i 50/2016-usklađeni din.izn.)

Republička administrativna taksa se uplaćuje na račun broj: 840-742221843-57, model 97 sa pozivom na broj 86-004 sa naznakom svrhe doznake: "uplata RAT", primalac RS

 

INFORMACIJA O LOKACIJI

1.Opštinska administrativna taksana žiro račun broj 840-742251-843-73, model 97, poziv na broj 86-004:

pomoćni objekti i objekti za prema članu 145. Zakona_________________    1000
ekonomski objekti________________________________________________    1200
stambeni objekti_________________________________________________    1500
objekti kolektivnog stanovanja ____________________________________    2500
poslovni objekti i prostori na parcelama do 8ari ___________________    1800
infrastrukturni objekti i mreže infrastrukture____________________    2000
industrijski objekti, benzinske pumpe, hladnjače,
poslovni objekti i kompleksi na parcelama većim od 8 ari i sl. _______    2500
mini hidroelektrane ____________________________________________    3000
uopštene informacije o lokaciji, bez naznake za koju namenu__________    2500

IZDAVANJE USLOVA:

Za izdavanje uslova za izradu projekta parcelacije i preparcelacije__1000

Za izdavanje uslova za ispravku susednih granica ___________________ 1200

Za izdavanje uslova za izradu urbanističkog projekta _______________1500
za izdavanje kopije dela urbanističkog plana:

na formatu  A4 ___________________________________________________    500

na formatu A3 ___________________________________________________    800

na formatu A2 ___________________________________________________    1000

na formatu A1 ___________________________________________________    1300

OVERA UBANISTIČKOG PROJEKTA____________________________    6000

Napomena: za oglašavanje javne prezentacije u javnim glasilima podnosilac zahteva plaća stvarno nastale troškove.

OVERA PROJEKTA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE________    3500

2. Republička administrativna taksana žiro oračun broj 840-742221-843-57, model 97, poziv na broj 86-004 u iznosu od 2.700 dinara
(Tarifni broj 171bZakona o republičkim administrativnim taksama
IZDAVANJE I IZMENA LOKACIJSKIH USLOVA


1.Opštinska administrativna taksana žiro oračun broj 840-742251-843-73, model 97, poziv na broj 86-004 u iznosu od:

stambeni objekti porodičnog domaćinstva čija ukupna bruto razvijenagrađevinska površina ne prelazi 400 m2, odnosno
ekonomskih objekata na selu do 600 m2                    2000

stambeni objekti porodičnog domaćinstva čija ukupna bruto
razvijena građevinska površina prelazi 400 m2, odnosno
ekonomskih objekata na selu preko 600 m2 ______________________2500

poslovni objekti i prostori na parcelama do 8ari _____________    3000

objekti kolektivnog stanovanja_______________________________    4000

infrastrukturni objekti i mreže infrastrukture______________    3000

industrijski objekti, benzinske pumpe, hladnjače,
poslovni objekti i kompleksi na parcelama većim od 8 ari i sl. __    5000

mini hidroelektrane _________________________________________6000

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure

Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjene procedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj

Iznos:
-    zaklase objekata iz kategorijeA i B    1.000,00 dinara;
-    za klase objekataiz kategorije Vi G    2.000,00 dinara;


STRUČNO MIŠLJENJE O PROSTORINIM I URBANISTIČKIM PLANOVIMA


2. Republička administrativna taksana žiro oračun broj 840-742221-843-57, model 97, poziv na broj 86-004 u iznosu od 5.310,00 dinara
(Tarifni broj 163.Zakona o republičkim administrativnim taksama
IZDAVANJE UVERENJA O STAROSTI OBJEKTA:

1.    Zahtev – opštataksa na podnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara


2.Opštinska administrativna taksa na žiro oračun broj 840-742251-843-73, model 97, poziv na broj 86-004 u iznosu od:

uverenje o starosti objekta (bez izlaskom na teren radi utvrđivanja stanja) __500

uverenje o starosti objekta (sa izlaskom na teren radi utvrđivanja stanja) _1500


IZDAVANJE I IZMENAREŠENJA O GRAĐEVINSKOJDOZVOLI


1.    Zahtev – opštataksa na podnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure
Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjene procedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj

Iznos:
-    za klase objekataiz kategorije Ai B    3.000,00 dinara;
-    za klase objekataiz kategorije Vi G    5.000,00 dinara;

3.    Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenostiuslovakojimse odobravaizgradnjaobjektailiizvođenje radova

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016

Iznos:
(Tarifni broj 165 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
-    zaobjekat kategorije A    450,00 dinara
-    zaobjekat kategorije B    3.600,00 dinara
-    zaobjekat kategorije V    5.400,00 dinara
-    zaobjekat kategorije G    5.400,00 dinara


IZDAVANJE I IZMENAREŠENJA USKLADUSA ČLANOM 145. ZAKONA OPLANIRANJU I IZGRADNJI

1.    Zahtev – opštataksa na podnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure

Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjene procedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj
Iznos:    2.000,00 dinara

3.    Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenostiuslovakojimse odobravaizgradnja objektailiizvođenje radova

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016

Iznos:
(Tarifni broj 165 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
-    zaobjekat kategorije A    450,00 dinara
-    zaobjekat kategorije B    3.600,00 dinara
-    zaobjekat kategorije V    5.400,00 dinara
-    zaobjekat kategorije G    5.400,00 dinara


IZDAVANJE PRIVREMENEGRAĐEVINSKEDOZVOLE


1.    Zahtev – opštataksa na podnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure

Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjeneprocedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj
Iznos:    2.000,00 dinara

3.    Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenostiuslovakojimse odobravaizgradnjaobjektailiizvođenje radova

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016

Iznos:
(Tarifni broj 165 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
-    zaobjekat kategorije A    450,00 dinara
-    zaobjekat kategorije B    3.600,00 dinara
-    zaobjekat kategorije V    5.400,00 dinara
-    zaobjekat kategorije G    5.400,00 dinara

OBAVEZA PRIJAVERADOVA


1.    Zahtev – opštataksa na podnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure

Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjene procedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj
Iznos:    500,00 dinara

3.    Zapotvrdunadležnogorganaoprijaviradovauskladusaizdatomgrađevinskomdozvolom,rešenjemoodobrenjuzaizvođenjeradova,odnosnoprivremenomgrađevinskomdozvolom

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016

Iznos:
(Tarifni broj 171a Zakona o republičkim administrativnim taksama)
-    zaobjekat kategorije A    900,00 dinara
-    zaobjekat kategorije B    4.500,00 dinara
-    zaobjekat kategorije V    5.400,00 dinara
-    zaobjekat kategorije G    5.400,00 dinara

PRIJAVAZAVRŠETKAIZRADETEMELJA


1.    Zahtev – opštataksa na podnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure

Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjene procedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj
Iznos:    500,00 dinara

3.    Zapotvrdunadležnogorganaoprijemuizjaveozavršetkuizradetemeljauskladusaizdatomgrađevinskomdozvolom,rešenjemoodobrenjuzaizvođenjeradova,odnosnoprivremenomgrađevinskomdozvolom

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016

Iznos:
(Tarifni broj 164 Zakona o republičkim administrativnimtaksama)
-    zaobjekat kategorije A    1.350,00 dinara
-    zaobjekat kategorije B    2.700,00 dinara
-    zaobjekat kategorije V    3.600,00 dinara
-    zaobjekat kategorije G    3.600,00 dinara

PRIJAVAZAVRŠETKAOBJEKTAU KONSTRUKTIVNOM SMISLU


1.    Zahtev – opštataksa na podnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure

Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjene procedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj
Iznos:    500,00 dinara

3.    Zapotvrdunadležnogorganaoprijemuizjaveozavršetkuobjektaukonstruktivnomsmislu,auskladusaizdatomgrađevinskomdozvolom,rešenjemoodobrenju za izvođenje radova, odnosnoprivremenomgrađevinskomdozvolom

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016

Iznos:
(Tarifni broj 164 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
-    zaobjekat kategorije A    1.350,00 dinara
-    zaobjekat kategorije B    2.700,00 dinara
-    zaobjekat kategorije V    3.600,00 dinara
-    zaobjekat kategorije G    3.600,00 dinara

PODNOŠENJEZAHTEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA TEHNIČKUDOKUMENTACIJUUPOGLEDU MERA ZAŠTITE ODPOŽARA


1.    Zahtev – opštataksa na podnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure

Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjene procedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj
Iznos:    500,00 dinara


PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU


1.    Zahtev – opštataksa na podnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure

Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjene procedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj
Iznos:    500,00 dinara
IZDAVANJE UPOTREBNEDOZVOLE


1.    Zahtev – opštataksa napodnesak

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016
Iznos:    310,00 dinara

2.    Centralnaevidencijaobjedinjene procedure

Svrhauplate:    Centralna evidencijaobjedinjene procedure
Primalac:    Agencijaza privredne registre
Broj žiro računa:    840-29770845-52
Model:    97
Poziv nabroj:    Generišite poziv nabroj

Iznos:
-    za klase objekataiz kategorije Ai B    1.000,00 dinara;
-    za klase objekata iz kategorijeViG    2.000,00 dinara;

3.    Za rešenje kojim seodobrava upotrebaobjekta

Svrhauplate:    Republička administrativna taksa
Primalac:    BudžetRepublike Srbije
Broj žiro računa:    840-742221843-57
Model:    97
Poziv nabroj:    50-016

Iznos:
(Tarifni broj 170 Zakona o republičkim administrativnim taksama)
-    zaobjekat kategorije A    1.800,00  dinara
-    zaobjekat kategorije B    9.000,00  dinara
-    zaobjekat kategorije V    18.000,00 dinara
-    zaobjekat kategorije G    18.000,00  dinara

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015