Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Objedinjena procedura Штампа Ел. пошта
Повезане странице:
Objedinjena procedura
INFORMACIJA O LOKACIJI
LOKACIJSKI USLOVI
STRUČNO MIŠLJENJE

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti.

 

Republička administrativna taksa u oblasti urbanizma i izgradnje:

Sve napred navedene republičke administrativne takse su utvrđene u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („SL. Glasnik RS“ br. 43/2003, 51/2003-ispr.61/2005, 101/2005 – dr. zakon 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 usklađeni din.izn., 55/2012-usklađeni din.izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din.izn., 65/2013- dr.zakon, 57/2014 – usklađeni din.iznosi, 45/2015-usklađeni din.izn., 83/2015, 112/2015 i 50/2016-usklađeni din.izn. i 95/2018)

Republička administrativna taksa se uplaćuje na račun broj: 840-742221843-57, model 97 sa pozivom na broj 86-004 sa naznakom svrhe doznake: "uplata RAT", primalac RS

Republičke takse za objedinjenu proceduru za akte kojima se odobrava izgradnja objekata, prijava početka radova i upotrebna dozvola

tarifni broj 164.

Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade i to:

1)za objekte kategorije A...........................................................1370

2)za objekte kategorije B...........................................................2730

3)za objekte kategorije V...........................................................3640

4)za objekte kategorije G...........................................................3640

tarifni broj 165.

Za rešenja koje donosi nadležni organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenja radova i to:

1)za objekte kategorije A...........................................................460

2)za objekte kategorije B.........................................................3640

3)za objekte kategorije V.........................................................5460

4)za objekte kategorije G.........................................................5460

tarifni broj 168.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata.................... 25470

tarifni broj 170.

Za rešenje kojima se odobrava upotreba objekata i to:

1)za objekat kategorije A.......................................................1820

2)za objekat kategorije B.......................................................9110

3)za objekat kategorije V.....................................................18220

4)za objekat kategorije G.....................................................18220

tarifni broj 171.

Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta ......................40410

tarifni broj 171a

Za potvrdu nadležnog organa o prijavi radova sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom i to:

1)za objekat kategorije A.........................................................910

2)za objekat kategorije B........................................................4550

3)za objekat kategorije V........................................................5460

4)za objekat kategorije G........................................................5460

  
Opština Arilje.  © 2005 - 2018